Prohlášení o ochraně osobních údajů

Těší nás váš zájem o naši společnost. Ochrana osobních údajů má pro vedení společnosti Heilind Electronics GmbH obzvláště vysoký význam. Použití internetových stránek společnosti Heilind Electronics GmbH je zásadně možné bez uvedení osobních údajů. Jakmile si ovšem dotyčná osoba prostřednictvím našich internetových stránek vyžádá zvláštní služby naší společnosti, může se zpracování osobních údajů stát potřebným. Je-li zpracování osobních údajů potřebné a pokud pro toto zpracování neexistuje žádný zákonný podklad, zásadně si k tomu od této osoby vyžádáme její souhlas.

Zpracování osobních údajů, jako je například jméno, adresa, e-mailová adresa nebo telefonní číslo dotyčné osoby, se vykonává zásadně v souladu s Prohlášením o ochraně osobních údajů a v souladu s platnými místními ustanoveními o ochraně osobních údajů společnosti Heilind Electronics GmbH. Prostřednictvím tohoto Prohlášení o ochraně osobních údajů chce naše společnost informovat veřejnost o druhu, rozsahu a účelu námi shromažďovaných, používaných a zpracovávaných osobních údajů. Dále chceme tímto Prohlášením o ochraně osobních údajů dotčeným osobám objasnit práva, která v této souvislosti mají.

Společnost Heilind Electronics GmbH vykonala coby osoba zodpovídající za zpracování osobních údajů velký počet technických a organizačních opatření, aby zajistila pokud možno co nejúplnější ochranu osobních údajů, zpracovávaných prostřednictvím těchto internetových stránek. I přesto ale může přenos dat prostřednictvím internetu zásadně vykazovat bezpečnostní mezery, pročež nelze zaručit absolutní bezpečnost. Z toho důvodu rozhodne každá dotčená osoba svobodně o tom, zda nám osobní údaje sdělí případně alternativním způsobem, například telefonicky.

1. Stanovení pojmů

Prohlášení o ochraně osobních údajů společnosti Heilind Electronics GmbH se zakládá na definici pojmů, které byly použity evropským zákonodárcem v jeho směrnicích a nařízeních při vydání Obecného nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR). Toto Prohlášení o ochraně osobních údajů má být jak pro veřejnost, tak pro naše zákazníky a obchodní partnery jednoduše a srozumitelně čitelné. Abychom to zajistili, chceme nejprve vysvětlit použité pojmy.

V tomto Prohlášení o ochraně osobních údajů používáme mimo jiné následující pojmy:

 • a)    Osobní údaje

  Osobní údaje jsou všechny informace, které se vztahují na identifikované nebo identifikovatelné fyzické osoby (dále jen „dotčené osoby“). Coby identifikovatelná je chápána fyzická osoba, kterou lze identifikovat přímo nebo nepřímo prostřednictvím přiřazení k označení jako je jméno, k číslu označení, stanovišti, online označení nebo k jiné či jiným zvláštním charakteristikám, jako je projev fyzické, fyziologické, genetické, psychické, hospodářské, kulturní nebo sociální identity této fyzické osoby.

 • b)    Dotčené osoby

  Dotčenou osobou je každá identifikovaná nebo identifikovatelná fyzická osoba, jejichž osobní údaje zpracovává osoba, zodpovědná pro jejich zpracování.

 • c)    Zpracování

  Zpracování se rozumí každý proces, prováděný pomocí automatizovaných postupů nebo bez nich, nebo každý sled procesů související s osobními údaji jako je jejich shromažďování, záznam, organizace, třídění, ukládání, přizpůsobení nebo změna, čtení, dotázání, používání, odhalení jejich přenosem, rozšiřování nebo jiná forma poskytování, porovnání či spojení, omezení, výmaz nebo zrušení.

 • d)    omezení zpracování

  Omezením zpracování je označení uložených osobních údajů s cílem omezit jejich budoucí zpracování.

 • e)    Profilování

  Profilováním se rozumí jakýkoliv druh automatizovaného zpracování osobních údajů, které se skládá z toho, že se tyto osobní údaje používají k tomu účelu, aby se určité osobní aspekty, které se vztahují k této fyzické osobě, vyhodnotily, především aby se analyzovaly nebo předvídaly aspekty, týkající se pracovního výkonu, finanční situace, zdraví, osobních zájmů, koníčků, spolehlivosti, chování, stanoviště nebo změny stanoviště této fyzické osoby.

 • f)     Pseudonymizace

  Pseudonymizace je zpracování osobních údajů způsobem, kterým osobní údaje bez přiřazení dodatečných informací již nelze přiřadit určité specifické dotčené osobě, pokud jsou tyto dodatečné informace uloženy zvlášť a podléhají technickým a organizačním opatřením, která zaručují, že tyto osobní údaje nebudou přiřazeny žádné identifikované nebo identifikovatelné fyzické osobě.

 • g)    Zodpovědná osoba nebo osoba zodpovědná za zpracování

  Zodpovědnou osobou nebo osobou zodpovědnou za zpracování je fyzická nebo právní osoba, úřad, zařízení nebo jiné místo, které samo nebo společně s jinými rozhoduje o účelu a prostředcích zpracování osobních údajů. Pokud jsou účel a prostředky zpracování stanoveny unijním právem nebo právem členských států, pak lze zodpovědnou osobu, resp. určitá kritéria pro její jmenování, stanovit podle unijního práva nebo práva členských států.

 • h)    Osoba pověřená zpracováním

  Osobou pověřenou zpracováním je fyzická nebo právní osoba, úřad, zařízení nebo jiné místo, které z pověření zodpovědné osoby zpracovává osobní údaje.

 • i)      Příjemce

  Příjemcem je fyzická nebo právní osoba, úřad, zařízení nebo jiné místo, kterému budou osobní údaje předloženy, nezávisle na tom, zda se jedná o třetí osobu či nikoliv. Úřady, které v rámci určitého vyšetřování podle unijního práva nebo práva členských států případně obdrží osobní údaje, ovšem neplatí za příjemce.

 • j)      Třetí osoby

  Třetími osobami jsou fyzické nebo právní osoby, úřady, zařízení nebo jiná místa mimo dotčenou osobu, zodpovědnou osobu, osobu pověřenou zpracováním nebo osoby, které jsou na základě bezprostřední odpovědnosti zodpovědné osoby nebo osoby pověřené zpracováním oprávněny zpracovávat osobní údaje.

 • k)    Souhlas

  Souhlasem se rozumí jakýkoliv projev vůle dotčené osoby, podaný v daném případě dobrovolně, informovaně a srozumitelně formou prohlášení nebo jiným jednoznačným potvrzujícím způsobem, kterým dotčená osoba dává najevo, že se zpracováním jejích osobních údajů souhlasí.

2. Název a adresa osoby zodpovědné za zpracování osobních údajů

Osobou zodpovědnou ve smyslu Obecného nařízení o ochraně osobních údajů, dalších zákonů o ochraně osobních údajů, platných v členských státech Evropské unie a jiných ustanovení, majících charakter ochrany osobních údajů je:

Heilind Electronics GmbH

Pfarrer-Huber-Ring 8

83620 Feldkirchen-Westerham

Německo

Tel.: 08063 8101 100

E-mail: info@heilind.eu

Webová stránka: www.heilind.de

Osobou pověřenou ochranou osobních práv je Thomas Umina (privacy@heilind.com)

3. Cookies

Internetové stránky společnosti Heilind Electronics GmbH používají Cookies. Cookies jsou textové soubory, které se prostřednictvím internetového prohlížeče umísťují a ukládají v počítačovém systému.

Mnoho internetových stránek a serverů používá Cookies. Mnoho Cookies obsahuje takzvané Cookie-ID. Cookie-ID je jednoznačné označení Cookies. Skládá se z pořadí znaků, pomocí kterých lze ke konkrétnímu internetovému prohlížeči přiřadit internetové stránky a servery, ve kterých byl daný Cookie uložen. To navštíveným internetovým stránkám a serverům rozlišit individuální prohlížeč dotčené osoby od jiných internetových prohlížečů, které obsahují jiné Cookies. Určitý internetový prohlížeč lze rozeznat a identifikovat pomocí jednoznačného čísla Cookie-ID.

Pomocí použitím Cookies může společnost Heilind Electronics GmbH poskytnout uživatelům těchto internetových stránek služby vhodné pro tyto uživatele, které by bez uložení Cookies nebyly možné.

Pomocí Cookies lze informace a nabídky na našich internetových stránkách optimalizovat ve prospěch uživatelů. Cookies nám umožňují, jak již bylo uvedeno, opět rozeznávat návštěvníky našich internetových stránek. Účelem tohoto opětovného rozeznání je usnadnit uživatelům použití našich internetových stránek. Uživatel internetové stránky, která používá Cookies, například nemusí při každé návštěvě této internetové stránky uvádět své přístupové údaje, protože to převezme Cookie, uložený na dané internetové stránce a v počítačovém systému uživatele. Dalším příkladem Cookie je nákupní košík v online shopu. Online shop si pomocí Cookie zapamatuje výrobek, který zákazník vložil do virtuálního nákupního košíku.

Dotčená osoba může uložení Cookies našimi internetovými stránkami kdykoliv pomocí odpovídajícího nastavení používaného internetového prohlížeče zabránit a tím trvale odporovat ukládání Cookies. Dále je možné již uložené Cookies kdykoliv v internetovém prohlížeči nebo jiným softwarem vymazat. Je to možné ve všech běžných internetových prohlížečích. Pokud dotčená osoba ukládání Cookies v používaném internetovém prohlížeči deaktivuje, nebudou případně zcela použitelné všechny funkce našich internetových stránek.

4. Shromažďování všeobecných údajů a informací

Internetové stránky společnosti Heilind Electronics GmbH při každém otevření dotčenou osobou nebo automatizovaným systémem shromažďují celou řadu všeobecných údajů a informací. Tyto všeobecné údaje a informace se ukládajíc v serverových souborech Logfile. Shromažďovat lze (1) používaný typ internetového prohlížeče a jeho verze, (2) operační systém používaný přistupujícím systémem, (3) internetové stránky, ze kterých se přistupující systém dostává na naše internetové stránky (takzvané referrer), (4) internetové podstránky, které přístupový systém na našich internetových stránkách otevírá, (5) datum a dobu přístupu na internetovou stránku, (6) adresu internetového protokolu (IP adresa), (7) správce internetových služeb přístupového systému a (8) ostatní podobné údaje a informace, které slouží pro obranu proti nebezpečí v případě útoků na naše informačně technologické systémy.

Při použití těchto všeobecných údajů a informací nevztahuje společnost Heilind Electronics GmbH žádné zpětné závěry na dotčenou osobu. Tyto informace se používají především proto, aby (1) správně uváděly obsah našich internetových stránek, (2) optimalizovaly obsah našich internetových stránek a reklamy na ně, (3) zajistily trvalou funkčnost našich informačně technologických systémů a techniky našich internetových stránek a (4) aby v případě cyber útoku poskytly úřadům postupujícím proti cyber útokům potřebné informace. Tyto anonymně shromažďované údaje a informace společnost Heilind Electronics GmbH vyhodnocuje na jedné straně statisticky a dále s cílem zvýšit ochranu osobních údajů a bezpečnost údajů v naší společnosti, aby zajistila optimální úroveň ochrany pro osobní údaje, které zpracováváme. Anonymní údaje serverových logfiles se ukládají odděleně od všech osobních údajů, uvedených dotčenou osobou.

5. Možnost kontaktování prostřednictvím internetových stránek

Internetové stránky společnosti Heilind Electronics GmbH obsahují na základě zákonných předpisů údaje, které umožňují rychlé elektronické navázání kontaktu k naší společnosti a bezprostřední komunikaci s námi, což zahrnuje také všeobecnou adresu takzvané elektronické pošty (e-mailovou adresu). Pokud dotčená osoba naváže kontakt e-mailem nebo pomocí kontaktního formuláře s osobou zodpovědnou za zpracování údajů, budou přenesené osobní údaje dotčené osoby automaticky uloženy. Tyto osobní údaje dobrovolně přenesené dotčenou osobou osobě zodpovědné za jejich zpracování se ukládají za účelem zpracování nebo kontaktování dotčené osoby. Nedochází k předávání těchto osobních údajů třetím osobám.

6. Rutinní vymazání a zablokování osobních údajů

Osoba zodpovědná za zpracování osobních údajů zpracovává a ukládá osobní údaje dotčené osoby na období, které je pro dosažení účelu uložení potřebné, anebo pokud to předpokládá evropský zákonodárce neboj jiný zákonodárce v rámci svých zákonů nebo předpisů, kterým osoba zpracovávající osobní údaje podléhá.

Jakmile skončil účel nebo uplynula doba pro uložení osobních údajů, stanovená evropským zákonodárcem nebo jiným zákonodárcem, budou osobní údaje rutinním způsobem a ve smyslu zákonných předpisů zablokovány nebo vymazány.

7. Práva dotčené osoby

 • a)    Právo na potvrzení

  Každá dotčená osoba má evropským zákonodárcem stanovené právo na to, aby od osoby zodpovědné za zpracování osobních údajů obdržela potvrzení o tom, zda byly její osobní údaje zpracovány. Pokud chce dotčená osoba toto právo na potvrzení uplatnit, může se kdykoliv obrátit na zaměstnance osoby zodpovědné za zpracování osobních údajů.

 • b)    Právo na poskytnutí informací

  Každá osoba, dotčená zpracováním osobních údajů, získala evropským zákonodárcem právo na to, aby od osoby zodpovídající za zpracování osobních údajů kdykoliv zdarma obdržela informace o osobních údajích, které byly o její osobě uloženy a dostala kopii těchto informací. Dále vymezil evropský zákonodárce dotčeným osobám nárok na získání následujících informací:

  • Účely zpracování
  • Kategorie osobních údajů, které se zpracovávají
  • Příjemce nebo kategorie příjemců, kterým byly tyto osobní údaje předloženy nebo ještě předloženy budou, především příjemci v třetích zemích nebo u mezinárodních organizací
  • Pokud možno plánovanou dobu, po kterou se osobní údaje ukládají, nebo, pokud to není možné, kritéria pro stanovení této doby
  • Existenci práva na opravu nebo výmaz svých osobních údajů nebo na omezení zpracování osobou zodpovědnou ke zpracování nebo právo na podání odporu proti tomuto zpracování
  • Existenci podání stížnosti u dozorového úřadu
  • Když se osobní údaje neshromažďují u dotčené osoby: Všechny dostupné informace o původu údajů
  • Existence automatizovaného rozhodování včetně profilování podle článku 22 odst. 1 a 4 GDPR a - alespoň v těchto případech - přesvědčivé informace o zapojené logice a dosahu a taktéž sledovaný dopad takovéhoto zpracování pro dotčenou osobu

  Dále má dotčená osoba právo na podání informací o tom, zda se osobní údaje předávají třetímu státu nebo mezinárodní organizaci. Pokud tomu tak je, pak má dotčená osoba právo na získání informací o vhodných zárukách v souvislosti s tímto přenosem údajů.

  Pokud chce dotčená osoba toto právo na podání informací uplatnit, může se kdykoliv obrátit na zaměstnance osoby zodpovědné za zpracování osobních údajů.

 • c)    Právo na opravu

  Každé dotčené osobě, jejíž osobní údaje se zpracovávají, poskytl evropský zákonodárce právo na to, aby si vyžádala okamžitou opravu nesprávných osobních údajů, které se jí týkají. Dále má dotčená osoba se zohledněním účelu zpracování dat právo na doplnění neúplných osobních údajů - také prostřednictvím doplňujícího prohlášení.

  Pokud chce dotčená osoba toto právo na opravu uplatnit, může se kdykoliv obrátit na zaměstnance osoby zodpovědné za zpracování osobních údajů.

 • d)    Právo na výmaz (právo na zapomenutí)

  Každá dotčená osoba, jejíž osobní údaje se zpracovávají, získala od evropského zákonodárce právo na to, aby od osoby zodpovědné za zpracování osobních údajů vyžadovala, aby osobní údaje, které se jí týkají, bez odkladu vymazala, pokud se vyskytne jeden z následujících důvodů a pokud není zpracování potřebné:

  • Osobní údaje byly shromážděny k takovým účelům nebo takovým způsobem, pro které již nebyly potřebné.
  • Dotčená osoba odvolá svůj souhlas, na kterém se zpracování podle čl. 6 odst. 1 písm. a GDPR nebo čl. 9 odst. 2 písm. a GDPR zakládá, a pro další zpracování chybí právní podklad.
  • Dotčená osoba podá podle čl. 21 odst. 1 GDPR odpor proti zpracování, a pro další zpracování neexistují žádná přednostní oprávněné důvody, anebo dotčená osoba podá odpor podle čl. 21 odst. 2 GDPR proti zpracování.
  • Osobní údaje byly zpracovány neoprávněně.
  • Výmaz osobních údajů je potřebné z důvodu splnění právní povinnosti podle unijního práva nebo práva členských států, kterým zodpovědná osoba podléhá.
  • Ke shromažďování osobních údajů došlo ve vztahu k poskytnutým službám informační společnosti podle čl. 8 odst. 1 GDPR.

  Pokud platí jeden z výše uvedených důvodů a dotčená osoba chce dosáhnout výmaz osobních údajů, které byly uloženy u společnosti Heilind Electronics GmbH, může se za tím účelem kdykoliv obrátit na zaměstnance osoby zodpovědné za zpracování osobních údajů. Tento zaměstnanec společnosti Heilind Electronics GmbH zajistí, že k výzvě o výmaz okamžitě dojde.

  Pokud byly osobní údaje společností Heilind Electronics GmbH zveřejněny a naše společnost je coby osoba zodpovědná za zpracování podle čl. 17 odst. 1 GDPR k výmazu osobních údajů povinná, pak společnost Heilind Electronics GmbH vykoná s ohledem na stávající technologii a implementační náklady přiměřená opatření, také technického druhu, aby jiné osoby, zodpovědné za zpracování dat, které zveřejněné osobní údaje zpracovávají, informovala o tom, že dotčená osoba vyžaduje od těchto jiných osob zodpovědných za zpracování osobních údajů výmaz veškerých odkazů k těmto osobním údajům nebo kopií či replik těchto osobních údajů, pokud již jejich zpracování není potřebné. Zaměstnanec společnosti Heilind Electronics GmbH v každém jednotlivém případě podá pokyn pro vykonání potřebných záležitostí.

 • d)    Omezení zpracování

  Každá dotčená osoba, jejíž osobní údaje se zpracovávají, obdržela od evropského zákonodárce právo na to, aby si od osoby zpracovávající osobní údaje vyžádala omezení zpracování, je-li splněn alespoň jeden z následujících předpokladů:

  • Dotčená osoba popírá správnost osobních údajů a sice po dobu, která osobě zodpovídající za zpracování údajů umožní zkontrolovat správnost těchto osobních údajů.
  • Zpracování není právoplatné, dotčená osoba odmítá výmaz osobních údajů a místo toho vyžaduje omezení použití svých osobních údajů.
  • Osoba zodpovědná za zpracování již osobní údaje pro účely zpracování nepotřebuje, dotčená osoba je ale potřebuje pro uplatnění svých nároků, výkon nebo obhajobu svých právních nároků.
  • Dotřená osoba podala odpor proti zpracování podle čl. 21 odst. 1 GDPR a ještě není zřejmé, zda oprávněné důvody osoby zpracovávající osobní údaje převažují vůči důvodům dotčené osoby.

  Pokud platí jeden z výše uvedených důvodů a dotčená osoba chce dosáhnout omezení osobních údajů, které byly uloženy u společnosti Heilind Electronics GmbH, může se za tím účelem kdykoliv obrátit na zaměstnance osoby zodpovědné za zpracování osobních údajů. Zaměstnanec společnosti Heilind Electronics GmbH vykoná potřebné kroky pro omezení zpracování osobních údajů.

 • f)     Právo na přenos údajů

  Každá dotčená osoba, jejíž osobní údaje se zpracovávají, má evropským zákonodárcem stanoveno právo na to, aby své osobní údaje, které poskytla osobě zodpovědné za zpracování osobních údajů, obdržela ve strukturovaném, běžném a strojně čitelném formátu. Mimoto má dále právo na to, aby byly tyto údaje převedeny jiné osobě zodpovědné za zpracování osobních údajů bez omezení tou osobou, zpracovávající osobní údaje, které byly podány k dispozici, pokud ke zpracování došlo na základě souhlasu podle 6 odst. 1 písm. a GDPR nebo čl. 9 odst. 2 písm. a GDPR nebo na základě smlouvy podle čl. 6 odst. 1 písm. b GDPR a ke zpracování došlo pomocí automatických procesů, pokud ovšem nebylo zpracování potřebné pro výkon určitého úkolu, který se nalézá ve veřejném zájmu nebo ve výkonu veřejné moci, která byla přenesena na osobu zpracovávající osobní údaje.

  Dále má dotčená osoba při výkonu svých práv na přenos dat podle čl. 20 odst. 1 GDPR právo na to, aby ovlivnila, že budou její osobní údaje přeneseny přímo jednou osobou zodpovědnou za zpracování údajů druhé zodpovědné osobě, pokud je to technicky možné a pokud tím nedojde o omezení práv a svobod jiných osob.

  Za účelem uplatnění svých práv na přenos údajů se může dotčená osoba kdykoliv obrátit na zaměstnance společnosti Heilind Electronics GmbH.

 • g)    Právo na podání odporu

  Každé dotčené osobě, jejíž osobní údaje se zpracovávají, poskytl evropský zákonodárce právo na to, aby z důvodů, které vyplývají z její zvláštní situace, kdykoliv podala odpor proti zpracování osobních údajů, které se jí týkají, na základě čl. 6 odst. 1 písm. e nebo f GDPR. Totéž platí také pro profilování, založené na těchto ustanoveních.

  Společnost Heilind Electronics GmbH v případě podaného odporu osobní údaje dále nezpracovává, pokud ovšem můžeme doložit nutné bezpečnostní důvody pro jejich zpracování, které převažují zájmy, právy a svobodu dotčené osoby, anebo když jejich zpracování slouží uplatnění nároků, anebo výkonu nebo obhajobě právních nároků.

  Pokud společnost Heilind Electronics GmbH zpracovává osobní údaje pro výkon přímé reklamy, pak má dotčená osoba právo na to, aby kdykoliv podala odpor proti jejich zpracování za účelem tohoto druhu reklamy. Platí to také pro profilování, pokud souvisí s takovou přímou reklamou. Když dotčená osoba podá vůči společnosti Heilind Electronics GmbH odpor v souvislosti se zpracováním jejích osobních údajů za účelem přímé reklamy, pak je společnost Heilind Electronics GmbH již pro tyto účely nebude zpracovávat.

  Dále má dotčená osoba právo na to, aby z důvodů, které vyplývají z její zvláštní situace, podala u společnosti Heilind Electronics GmbH proti zpracování jejích osobních údajů na základě vědeckých nebo historických výzkumných účelů, anebo statistických účelů podle čl. 89 odst. 1 GDPR, pokud ovšem takovéto zpracování není důležité z důvodu splnění úkolu, nacházejícího se ve veřejném zájmu.

  Za účelem uplatnění svého práva na podání odporu se může dotčená osoba obrátit přímo na zaměstnance společnosti Heilind Electronics GmbH nebo jiného zaměstnance. Dotčená osoba má dále v souvislosti s používáním služeb informační společnosti a nehledě na směrnici 2002/58/EU právo na to, aby uplatnila své právo na podání odporu prostřednictvím automatizovaných procesů, při kterých se používají technické specifikace.

 • h)    Automatizovaná rozhodnutí v jednotlivých případech včetně profilování

  Každá dotčená osoba, jejíž osobní údaje se zpracovávají, získala od evropského zákonodárce právo na to, aby nepodléhala rozhodnutí, zakládajícímu se výhradně na automatizovaném zpracování - včetně profilování -, které vůči ní nabývá právního účinku nebo ji podstatně omezuje podobným způsobem, pokud toto rozhodnutí (1) není potřebné pro uzavření nebo splnění smlouvy mezi dotčenou osobou a zodpovědnou osobou, anebo (2) je na základě právních předpisů Unie nebo členských států, kterým zodpovědná osoba podléhá, povolené a tyto právní předpisy obsahují přiměřená opatření na ochranu práv a svobod, jakož i oprávněných zájmů dotčené osoby nebo (3) k ní dojde s výhradním souhlasem dotčené osoby.

  Je-li rozhodnutí (1) pro uzavření nebo splnění smlouvy mezi dotčenou osobou a zodpovědnou osobou potřebné nebo (2) dojde-li k němu s výslovným souhlasem dotčené osoby, podnikne společnost Heilind Electronics GmbH přiměřená opatření k tomu, aby zajistila práva a svobody, jakož i oprávněné zájmy dotčené osoby, k čemuž patří přinejmenším právo na vymáhání zásahu určité osoby ze strany zodpovědné osoby, na přednesení vlastního stanoviska a popření daného rozhodnutí.

  Pokud chce dotčená osoba své právo ve vztahu na automatizovaná rozhodnutí uplatnit, může se kdykoliv obrátit na zaměstnance osoby zodpovědné za zpracování osobních údajů.

 • i)      Právo na podání odporu proti souhlasu v rámci právních nařízení o ochraně osobních údajů

  Každé dotčené osobě, jejíž osobní údaje se zpracovávají, poskytl evropský zákonodárce právo na to, aby kdykoliv odvolala svůj souhlas na zpracování svých osobních údajů.

  Pokud chce dotčená osoba své právo na odvolání svého souhlasu uplatnit, může se kdykoliv obrátit na zaměstnance osoby zodpovědné za zpracování osobních údajů.

8. Ochrana osobních údajů při ucházení se o místo a v rámci jeho procesu

Osoba zodpovědná za zpracování osobních údajů shromažďuje a zpracovává osobní údaje uchazečů o místo za účelem vyřízení uchazečského procesu. Zpracování může probíhat také elektronickou cestou. Jedná se především o takový případ, kdy uchazeč o místo odešle zodpovědné osobě své podklady v souvislosti s ucházením se o místo elektronickou cestou, například e-mailem nebo webovým formulářem, nacházejícím se na internetové stránce. Když zodpovědná osoba s uchazečem uzavře pracovní smlouvu, pak se její elektronicky přenesené údaje uloží za účelem vyřízení pracovního poměru s ohledem na zákonné předpisy. Pokud zodpovědná osoba s uchazečem neuzavře pracovní smlouvu, pak se její podklady související s ucházením se o místo po dvou měsících po uvědomění o zamítnutí automaticky vymažou, pokud tomuto vymazání neodporují žádné jiné oprávněné zájmy zodpovědné osoby. Jinými oprávněnými zájmy v tomto smyslu je například důkazná povinnost v procesu podle Všeobecného zákona o rovném zacházení (něm. AGG).

9. Ustanovení o ochraně osobních údajů v případě použití a uplatnění Google Analytics (s anonymizační funkcí)

Osoba zodpovědná za zpracování osobních údajů integrovala na těchto internetových stránkách komponent Google Analytics (s anonymizační funkcí). Google Analytics je webová analytická služba. Webovou analýzou se rozumí shromažďování, sbírání a vyhodnocování údajů o chování návštěvníků internetových stránek. Webová analytická služba shromažďuje mimo jiné údaje o tom, z které internetové stránky dotčená osoba na danou internetovou stránku přišla (takzvaný referrer), které podstránky internetových stránek navštívila nebo jak často a po jakou dobu si danou podstránku prohlížela. Webová analýza se používá především k optimalizaci internetových stránek a analýze pro porovnání nákladů a užitku internetové reklamy.

Provozující společností komponentu Google-Analytics je společnost Google Inc., 1600 Amphitheatre Pkwy, Mountain View, CA 94043-1351, USA.

Osoba zodpovědná za zpracování osobních údajů používá pro webovou analýzu prostřednictvím Google Analytics dodatek "_gat._anonymizeIp". Pomocí tohoto dodatku se IP adresa internetového přípoje dotčené osoby společností Google zkrátí a anonymizuje, když dojde k přístupu na naše internetové stránky z členského státu Evropské unie nebo z jiného smluvního státu dohody o Evropském hospodářském prostoru.

Účelem komponentu Google Analytics je analýza návštěvnických proudů na našich internetových stránkách. Společnost Google používá získané údaje a informace mimo jiné k tomu, aby vyhodnotila používání našich internetových stránek, sestavila online zprávy o tom, jaké aktivity se na našich internetových stránkách proběhly, a aby nám poskytla další služby související s používáním našich internetových stránek.

Google Analytics vkládá do informačně technologického systému dotčené osoby Cookie. Co jsou Cookies již bylo vysvětleno. Vložením Cookies umožňuje Google analýzu používání našich internetových stránek. Každým otevřením jednotlivé stránky těchto internetových stránek, které provozuje osoba zodpovědná za zpracování osobních údajů a na které byl integrován komponent Google Analytics, způsobí tento komponent Google Analytics v internetovém prohlížeči informačně technologického systému dotčené osoby automatický přenos údajů do společnosti Google pro účely online analýzy. V rámci této technické metody získává Google informace o osobních údajích jako je IP adresa dotčené osoby, kterou Google slouží mimo jiné k tomu, aby mohli sledovat původ návštěvníka a jeho kliknutí na stránce a následně si mohli vyúčtovat provizi.

Pomocí Cookies se ukládají osobní informace jako je například doba přístupu, místo, ze kterého k přístupu na stránku došlo a časnost návštěv našich internetových stránek dotčenou osobou. Při každé návštěvě našich internetových stránek se tyto osobní údaje včetně IP adresy internetového přípoje dotčené osoby, přeneseny do společnosti Google ve Spojených států amerických. Tyto osobní údaje jsou pak uloženy u společnosti Google ve Spojených státech amerických. Google tyto osobní údaje, nashromážděné technickou metodou, případně předává třetím osobám.

Dotčená osoba může kdykoliv zabránit uložení Cookies našimi internetovými stránkami, jak bylo výše uvedeno, odpovídajícím nastavením používaného internetového prohlížeče a tím trvale odporovat uložení Cookies. Takové nastavení používaného internetového prohlížeče by také zabránilo tomu, aby společnosti Google uložila Cookie v informačně technologickém systému dotčené osoby. Dále je možné již uložené Cookies od Google Analytics kdykoliv v internetovém prohlížeči nebo jiným softwarem vymazat.

Dále má dotčená osoba možnost odporovat shromažďování údajů prostřednictvím Google Analytics, vztahujících se k používání těchto internetových stránek, jakož i zpracování těchto údajů společností Google a zabránit mu. K tomu si musí dotčená osoba stáhnout a instalovat add-on prohlížeče na následujícím odkazu tools.google.com/dlpage/gaoptout. Tento program add-on prostřednictvím JavaScript sdělí Google Analytics, že se o návštěvnících internetových stránek nesmí přenášet žádné údaje a informace. Instalací programu add-on rozumí společnost Google podání odporu. Když se informačně technologický systém dotčené osoby v pozdější době vymaže, formátuje nebo nově instaluje, musí dotčená osoba znovu instalovat add-on prohlížeče, aby aktivovala Google Analytics. Jakmile by byl add-on deinstalován nebo deaktivován dotčenou osobou nebo jinou osobou, která spadá do její oblasti působnosti, je možné add on prohlížeče nově nainstalovat nebo opakovaně aktivovat.

Další informace a platná ustanovení o ochraně osobních údajů společnosti Google lze najít na stránce www.google.de/intl/de/policies/privacy/ a na stránce www.google.com/analytics/terms/de.html. Google Analytics je blíže vysvětlen na tomto odkazu www.google.com/intl/de_de/analytics/.

10. Ustanovení o ochraně osobních údajů pro použití a uplatnění LinkedIn

Osoba zodpovědná za zpracování osobních údajů integrovala na těchto internetových stránkách komponent LinkedIn. LinkedIn je sociální síť, zakládající se na internetu, která umožňuje spojení uživatelů se stávajícími obchodními kontakty a navazování nových obchodních kontaktů. LinkedIn používá 400 milionů registrovaných osob ve více než 200 zemích. Tím je LinkedIn největší platformou pro obchodní kontakty a jednou z nejčastěji navštěvovaných internetových stránek světa.

Provozující společností LinkedIn je společnost LinkedIn Corporation, 2029 Stierlin Court Mountain View, CA 94043, USA. Pro záležitosti týkající se ochrany osobních údajů mimo USA je zodpovědná společnost LinkedIn Ireland, Privacy Policy Issues, Wilton Plaza, Wilton Place, Dublin 2, Irsko.

Při každém otevření našich internetových stránek, které jsou vybaveny komponentem LinkedIn (LinkedIn-Plug-In), způsobí tento komponent, že prohlížeč, používaný dotčenou osobou, stáhne odpovídající zobrazení komponentu LinkedIn. Další informace k LinkedIn-Plug-Ins najdete na stránce developer.linkedin.com/plugins. V rámci této technické metody získává LinkedIn informace o tom, kterou konkrétní podstránku našich internetových stránek dotčená osoba navštívila.

Pokud je dotčená osoba současně přihlášena na LinkedIn, rozezná LinkedIn při každém otevření našich internetových stránek dotčenou osobou a během celé doby její návštěvy na našich internetových stránkách, kterou konkrétní podstránku našich internetových stránek dotčená osoba navštívila. Tyto informace sbírá komponent LinkedIn a přiřazuje je danému kontu dotčené osoby u LinkedIn. Když dotčená osoba na našich internetových stránkách klikne na integrované tlačítko LinkedIn, přiřadí LinkedIn tuto informaci osobnímu uživatelskému kontu dotčené osoby a uloží tyto osobní údaje.

LinkedIn získá prostřednictvím komponentu LinkedIn vždy informaci o tom, že dotčená osoba navštívila naše internetové stránky, když je dotčená osoba v okamžiku otevření našich internetových stránek zároveň přihlášená u LinkedIn; dochází k tomu vždy nezávisle na tom, zda dotčená osoba na komponent LinkedIn klikla nebo ne. Pokud si dotčená osoba přenos těchto informací na LinkedIn nepřeje, může tomuto přenosu zabránit tím, že se před návštěvou našich internetových stránek odhlásí ze svého konta u LinkedIn.

LinkedIn nabízí na stránce www.linkedin.com/psettings/guest-controls možnost odhlásit e-mailové zprávy, SMS zprávy a cílené inzeráty a spravovat nastavení inzerátů. LinkedIn dále používá jako partnery společnosti Quantcast, Google Analytics, BlueKai, DoubleClick, Nielsen, Comscore, Eloqua a Lotame, kteří mohou ukládat své Cookies. Tyto Cookies lze zamítnout na stránce www.linkedin.com/legal/cookie-policy. Platná ustanovení o ochraně osobních údajů společnosti LinkedIn najdete na stránce www.linkedin.com/legal/privacy-policy. Směrnici o ukládání Cookies společnosti LinkedIn najdete na stránce www.linkedin.com/legal/cookie-policy.

11. Informace o newsletteru a e-mailové reklamě

Se svým souhlasem se můžete přihlásit k odběru našeho newsletteru, pomocí nějž vás budeme informovat o našich aktuálních zajímavých nabídkách. Pro přihlášení k našemu newsletteru používáme takzvaný postup „double opt-in“. To znamená, že po vašem přihlášení zašleme na uvedenou e-mailovou adresu e-mail, ve kterém vás požádáme o potvrzení toho, že si skutečně přejete zasílat newsletter. Ukládáme vždy vaše použité e-mailové adresy a okamžik potvrzení. Účelem tohoto postupu je doložení vašeho přihlášení a příp. možnost objasnění potenciálního zneužití vašich osobních údajů. Povinným údajem pro zasílání newsletteru je pouze vaše e-mailová adresa. Uvedení dalších, zvlášť označených údajů je dobrovolné a používáme jej k tomu, abychom vás mohli oslovovat osobně. Po vašem potvrzení uložíme vaši e-mailovou adresu za účelem zasílání newsletteru. Právním základem je čl. 6 odst. 1 s. 1 písm. a) GDPR. Vaše údaje budou pro tento účel uloženy a používány tak dlouho, dokud svůj souhlas neodvoláte. Na podporu zasílání e-mailů a sledování využíváme služeb společnosti Mailchimp – The Rocket Science Group, LLC, 675 Ponce de Leon Ave NE, Suite 5000, Atlanta, GA 30308 USA. Vaše zaznamenané údaje se přenášejí do USA a tam se ukládají. Evropská komise uznala přiměřenost úrovně ochrany osobních údajů v USA pro společnosti, které přijmou předpisy programu EU-US Privacy Shield a příslušným způsobem se zaregistrují. Společnost The Rocket Science Group LLC je zaregistrována a certifikována v programu EU-US Privacy Shield. Certifikaci a její aktuální status si můžete prohlédnout na www.privacyshield.gov/participant. Odběr newsletteru můžete kdykoli zrušit a svůj souhlas se zpracováváním svých osobních údajů za účelem zasílání newsletteru můžete kdykoli odvolat s účinností do budoucna. Odvolání souhlasu vyjádříte kliknutím na odkaz, který najdete v každém e-mailu s newsletterem, nebo zasláním e-mailu na e-mailovou adresu uvedenou v bodě 2. Svůj souhlas se zpracováváním svých osobních údajů pro účely sledování můžete kdykoli odvolat s účinností do budoucna tak, že nám zašlete e-mail na e-mailovou adresu uvedenou v bodě 2. Zpracovávání svých osobních údajů k marketingovým účelům, zejména v souvislosti se zasíláním newsletteru, můžete kdykoli odmítnout tak, že nám zašlete e-mail na e-mailovou adresu uvedenou v bodě 2.

12. Právní základ zpracování

čl. 6 I písm. a GDPR slouží naší společnosti jako právní podklad pro zpracovatelské procesy, u kterých získáváme souhlas pro určitý způsob zpracování údajů. Je-li zpracování osobních údajů potřebné pro splnění smlouvy, jejíž smluvní stranou je dotčená osoba, jako je tomu například u zpracovatelských procesů, které jsou potřebné pro dodávku zboží nebo provedení určitých výkonů nebo protivýkonů, pak se zpracování údajů zakládá na čl. 6 I písm. b GDPR. Totéž platí pro takové zpracovatelské procesy, které jsou potřebné pro předsmluvní opatření, jako například v případech dotazů ohledně našich výrobků nebo výkonů. Když naše společnost podléhá právní povinnosti, na základě které je zpracování osobních údajů potřebné, jako například splnění daňových povinností, pak se zpracování údajů zakládá na čl. 6 I lit. c GDPR. Ve výjimečných případech by mohlo být zpracování osobních údajů potřebné tehdy, když se jedná o ochranu životně důležitých zájmů dotčené osoby nebo jiné fyzické osoby. Například by se jednalo o případ, kdy by se návštěvník v našem podniku zranil a údaje o jeho jménu, věku, nemocenské pojišťovně nebo jiné životně důležité informace by se musely předat lékaři, nemocnici nebo jiným třetím osobám. Pak se zpracování zakládá na čl. 6 I písm. d GDPR. Koneckonců se zpracovatelské procesy mohou zakládat na čl. 6 I písm. f GDPR. Na tomto právním podkladu se zakládají zpracovatelské procesy, které nejsou zahrnuty v žádném jiném právním podkladu, je-li zpracování údajů potřebné pro zajištění oprávněného zájmu naší společnosti nebo třetích osob, pokud ovšem nepřevažují zájmy, základní práva a svobody dotčené osoby. Tyto zpracovatelské procesy jsou v našem případě povoleny především proto, protože byly obzvlášť uvedeny evropským zákonodárcem. Ten tedy zastává názor, že by se o oprávněný zájem mohlo jednat tehdy, když je dotčená osoba zákazníkem zodpovědné osoby (zvažující důvod 47 věta 2 GDPR).

13. Oprávněné zájmy ohledně zpracování, které sleduje zodpovědná osoba nebo třetí osoby

Zakládá-li se zpracování osobních údajů na článku 6 i písm. f GDPR, pak je našim oprávněným zájmem provádění naší obchodní činnosti ve prospěch úspěchu všech našich zaměstnanců a spoluvlastníků.

14. Doba, po kterou se osobní údaje ukládají.

Kritériem pro dobu ukládání osobních údajů je daná zákonná doba pro jejich uložení. Po uplynutí lhůty se odpovídající údaje rutinním způsobem vymažou, pokud již nebudou potřebné pro splnění smlouvy nebo přípravy smlouvy.

15. Zákonné nebo smluvní předpisy pro poskytnutí osobních údajů; potřeba pro uzavření smlouvy; povinnost dotčené osoby poskytnout osobní údaje; možné následky neposkytnutí údajů

Tímto bychom vám chtěli vysvětlit, že poskytnutí osobních údajů je zčásti předepsáno zákonem (např. daňové předpisy) nebo že může vyplývat ze smluvních podmínek (např. údaje o smluvním partnerovi). Dále může být při uzavření smlouvy potřebné, aby nám dotčená osoba poskytla své osobní údaje, které pak námi budou zpracovány. Dotčená osoba je například povinna nám poskytnout své osobní údaje tehdy, když s ní naše společnost uzavře smlouvu. Neposkytnutí osobních údajů by mělo za následek skutečnost, že by smlouva s dotčenou osobou nemohla být uzavřena. Před poskytnutím osobních údajů se musí dotčená osoba obrátit na jednoho z našich zaměstnanců. Náš zaměstnanec dotčené osobě v jednotlivém případě vysvětlí, zda je poskytnutí osobních údajů předepsáno ze zákona nebo dle smlouvy, nebo zda je potřebné pro uzavření smlouvy, anebo zda existuje povinnost poskytnutí osobních údajů a jaké následky by mělo neposkytnutí osobních údajů.

16. Existence automatizovaného rozhodnutí

Jako zodpovědná společnost upouštíme od automatického rozhodování nebo profilování.

Toto Prohlášení o ochraně osobních údajů bylo zhotoveno generátorem prohlášení o ochraně osobních údajů pověřenci o ochraně osobních údajů v Drážďanech v kooperaci se společností RC GmbH, která opětovně používá opotřebované laptopy a právníky Filesharing Rechtsanwälten společnosti WBS-LAW.