Dodací podmínky společnosti Heilind Electronics GmbH

§ 1    Platnost

(1)    Všechny dodávky, výkony a nabídky prodávajícího jsou prováděny výhradně na základě těchto Dodacích podmínek. Tyto Dodací podmínky jsou součástí všech smluv, které prodávající uzavře se svými smluvními partnery (dále jen „odběratel“) o dodávkách nebo výkonech, které poskytuje. Platí také pro všechny budoucí dodávky, výkony nebo nabídky odběrateli i tehdy, když nebyly znovu odděleně sjednány.


(2)    Obchodní podmínky odběratele nebo třetích osob neplatí, a to ani v případě, když prodávající v jednotlivých případech jejich platnosti neodporuje. I když se prodávající odvolává na dokument, který obsahuje obchodní podmínky odběratele nebo třetí osoby, anebo na ně poukazuje, neznamená to souhlas s platností těchto obchodních podmínek.

§ 2    Nabídka a uzavření obchodní smlouvy

(1)    Všechny nabídky prodávajícího jsou nezávazné a nepovinné, pokud nejsou výhradně označené jako závazné. Především je vyhrazen prozatímní prodej a vlastní dodávka. Všechny nabídky prodávajícího zanikají 10 dní po datu jejich vystavení. Objednávky nebo zakázky může prodávající přijmout během 14 dnů po jejich doručení. Potvrzení prodávajícího o doručení neznamená příjem, pokud ovšem nebyl příjem výhradně prohlášen.


(2)    Jednoznačně rozhodující pro právní vztahy mezi prodávajícím a odběratelem je písemně uzavřená kupní smlouva, včetně těchto Dodacích podmínek. Tato smlouva komplentně zahrnuje všechna ujednání mezi smluvními stranami týkající se smluvního předmětu. Ústní ujednání prodávajícího před uzavřením této smlouvy nejsou právně závazná a ústní dohody smluvních partnerů budou nahrazeny písemnou smlouvou, pokud z nich výhradně nevyplývá, že nadále závazně platí. Uzavření smlouvy následuje s vyhrazením správné a včasné vlastní dodávky dodavatelem prodávajícího; v případě nedodržení dodávky, které nezavinil prodávající, může prodávající od smlouvy odstoupit bez povinnosti k náhradě škody.


(3)    Doplnění a změny sjednaných dohod včetně těchto Dodacích podmínek vyžadují za účelem jejich účinnosti písemnou formu. S výjimkou jednatelů nebo prokuristů nejsou zaměstnanci prodávajícího oprávněni k tomu, aby uzavírali odlišné ústní dohody. Dodržením písemné formy se rozumí telekomunikační přenos, především faxem nebo e-mailem, pokud byla přenosem převedena kopie podepsaného prohlášení.


(4)    Údaje prodávajícího k předmětu dodávky nebo výkonu (např. hmotnost, rozměry, spotřebitelské hodnoty, zatížení, tolerance, technické údaje, atd.) a taktéž naše vysvětlení o nich (např. výkresy a zobrazení) jsou jen přibližně odpovídající, pokud ovšem jejich uplatnění pro smluvně stanovené účely nepředpokládá přesnou shodu. Nepředstavují zaručované charakteristiky vlastností, ale popis nebo označení dodávky nebo výkonu. V obchodním styku běžné odchylky a odchylky, ke kterým dochází z důvodu právních předpisů nebo technických zlepšení, jakož i nahrazení konstrukčních dílů stejně hodnotnými díly je přípustné, pokud neomezují jejich uplatnění ke smluvně stanovenému účelu. Prohlášení o kompatibilitě RoHS, o dodržení nařízení REACH a taktéž o vyloučení obsahu surovin, pocházejících z konfliktních oblastí, v daných předmětech se zakládají na údajích jednotlivých výrobců. Za správnost a úplnost těchto údajů se nepřebírá žádná záruka a jakékoliv ručení za nesprávné nebo neúplné údaje se omezuje na rozsah, uvedený v § 8.


(5)    Prodávající si podrží vlastnictví nebo autorská práva u všech podaných nabídek a cenových návrzích, rovněž jako u všech výkresů, zobrazení, výpočtů, prospektů, katalogů, modelů, nářadí a jiných podkladů a pomůcek, poskytnutých odběrateli. Odběratel nesmí tyto předměty bez výslovného souhlasu prodávajícího jako takové nebo obsahově zpřístupnit třetím osobám, sdělit jim je, používat je sám nebo přenechat k použití třetím osobám nebo je sám nebo třetími osobami rozmnožovat. Na vyžádání prodávajícího musí tyto předměty kompletně vrátit prodávajícímu a případně zhotovené kopie zničit, pokud je nebude potřebovat v řádném obchodním procesu, anebo když jednání nevedla k uzavření obchodní smlouvy. Netýká se to uložení údajů, poskytnutých k dispozici elektronicky za účelem běžného zajištění dat.

§ 3    Ceny a platba

(1)    Ceny platí pro objem výkonů a dodávky, uvedený v potvrzení dodávky. Další výkony nebo zvláštní výkony se účtují odděleně. Ceny se rozumí v euro ze závodu s připočtením nákladů na obal, zákonem stanovené daně z přidané hodnoty, u exportních dodávek cla a poplatků a dalších veřejných odvodů.


(2)    Pokud jsou sjednané ceny založeny na ceníkových cenách prodávajícího a k dodávce dojde později než čtyři měsíce po uzavření smlouvy, platí ceníkové ceny prodávajícího, platné při dodávce (s odečtením sjednaného procentního nebo pevného rabatu). Ceny, uvedené v nabídkách prodávajícího, jsou založeny na kalkulacích nákladů v okamžiku zhotovení nabídky. Pokud by se náklady jedné nebo více surovin, pomocných nebo provozních látek nebo komponentů zvýšily o více než 5 % (např. z důvodu kolísání měn nebo zvýšených nákupních cen bez ohledu na jejich důvod), pak si prodávající vyhrazuje přizpůsobení cen až do výše stejné procentní sazby, o kterou náklady vzrostly.


(3)    Fakturované částky jsou splatné během 30 dní od data vystavení faktury bez slevy, pokud ovšem nebylo sjednáno něco jiného. Pro datum platby je rozhodující její příjem prodávajícím. Platba šekem je vyloučena, pokud ovšem nebyla v jednotlivých případech sjednána. Pokud odběratel nezaplatí v termínu, pak se nezaplacené částky zúročí od dne splatnosti 5 % ročně; uplatnění vyšších úroků a dalších škod v případě prodlení zůstává nedotčeno.


(4)    Vzájemné vyúčtování s nároky odběratele nebo zadržení platby kvůli takovýmto nárokům je přípustné jen tehdy, pokud byly tyto protinároky nepopíratelně nebo právoplatně stanoveny.


(5)    Prodávající je oprávněn k tomu, aby ještě nevykonané dodávky nebo výkony provedl jen na základě zaplacení zálohy nebo složení jistoty, pokud po uzavření smlouvy zjistí okolnosti, které podstatným způsobem snižují ohodnocení bonity odběratele a kvůli kterým by bylo zaplacení nevyrovnaných pohledávek prodávajícího odběratelem z vyplývajícího smluvního vztahu (včetně z jiných jednotlivých zakázek, pro které platí stejná rámcová smlouva) ohroženo.

§ 4    Dodávka a dodací doba

(1)    Dodávky se provádějí ze závodu.


(2)    Lhůty a termíny, oznámené prodávajícím, platí vždy jen přibližně, pokud ovšem nebyla výslovně sjednaná nebo přislíbená pevná lhůta nebo pevný termín. Pokud byla sjednaná dodávka zboží, vztahují se dodací lhůty a dodací termíny na okamžik předání zboží zasílatelství, přepravci nebo třetí osobě, pověřené jeho dopravou.


(3)    Prodávající může – bez újmy na vlastním právu z důvodu prodlení odběratele – požadovat od odběratele prodloužení dodací lhůty nebo lhůty na provedení výkonu, anebo posunutí dodacích termínů a termínů na provedení výkonů o takovou dobu, o kterou odběratel nedodržel své smluvní povinnosti vůči prodávajícímu.


(4)    Prodávající neručí pro případ, že dodávka není možná nebo v případě opoždění dodávky, pokud jsou způsobeny vyšší mocí nebo jinými událostmi, které v okamžiku uzavření smlouvy nebylo možné předvídat (např. provozní poruchy jakéhokoliv druhu, potíže s obstaráním materiálu nebo energie, zpoždění dopravy, stávky, právoplatné bojkoty, nedostatek pracovních sil, energie nebo surovin, potíže s obstaráním potřebných úředních povolení, úřední opatření nebo neprovedené, nesprávné nebo opožděné dodávky dodavatelem), které prodávající nezavinil. Pokud tyto události prodávajícímu podstatně ztěžují dodávku nebo provedení výkonu, anebo je zcela znemožňují, a tato omezení nejsou jen přechodného charakteru, je prodávající oprávněn odstoupit od smlouvy. Při překážkách přechodného charakteru se prodlouží dodací lhůta nebo lhůta provedení výkonu, anebo se dodací lhůta nebo lhůta provedení výkonu posunují o období způsobené danou překážkou s připočtením přiměřené doby potřebné pro záběh dané situace. Pokud se od odběratele následkem zpoždění příjmu dodávky nebo výkonu nedá očekávat jejich převzetí, může neodkladným písemným prohlášením adresovaným prodávajícímu odstoupit od smlouvy.


(5)    Pokud se vyzvednutí nebo odeslání na žádost odběratele opozdí, pak je prodávající oprávněn vyžadovat od odběratele náklady, vzniklé skladováním, a to počínajíc týden po oznámení prodávajícího odběrateli o tom, že je zboží připraveno na vyzvednutí nebo zásilku. Při skladování prodávajícím činí skladovací náklady 0,25 % fakturované částky skladovaných dodacích předmětů za uplynulý týden. Uplatňování a doložení dalších nebo nižších skladovacích nákladů zůstávají nedotčeny.


(6)    Prodávající je oprávněn dodávat částečné dodávky, když

  •  odběratel částečnou dodávku v rámci smluvního účelu použití uplatní,
  •  je dodávka zbývajícího objednaného zboží zajištěna a
  •  prodávajícímu tím nevzniknout značné náklady navíc nebo dodatečné náklady (pokud ovšem není prodávající ochoten převzít tyto náklady).


(7)    Dojde-li u prodávajícího k prodlení s dodávkou nebo výkonem nebo se dodávka nebo provedení výkonu stane nemožným, bez ohledu na to z jakého důvodu, pak je omezeno ručení prodávajícího na náhradu škody podle ustanovení ‎§ 8 těchto Dodacích podmínek. Omezení či vyloučení odpovědnosti podle § 4 (4) zůstává nedotčeno.

§ 5    Místo plnění, zásilka, druh obalu, přechod nebezpečí, převzetí

(1)    Místem plnění všech povinností vyplývajících ze smluvního poměru je Feldkirchen-Westerham, pokud nebylo stanoveno nic jiného. Pokud je prodávající povinen vykonat také instalaci, pak je místem plnění místo, na kterém se instalace provádí.


(2)    Způsob zásilky a druh obalu spadají do povinného rozhodnutí prodávajícího.


(3)    Nebezpečí přechází nejpozději s předáním dodaného předmětu (přičemž je rozhodujícím začátek procesu překládky) zasílatelstvím, přepravcem nebo jinou třetí osobou, pověřenou přepravou, odběrateli. Platí to i tehdy, když dochází k částečným dodávkám, anebo když prodávající převzal ještě další výkony (např. zásilku nebo instalaci). Pokud se zásilka nebo předání opozdí v důsledku okolností, které způsobil odběratel, přechází nebezpečí na odběratele od toho dne, od kterého je předmět dodávky připraven k zásilce a prodávající to odběrateli oznámil.


(4)    Skladovací náklady přebírá po přechodu nebezpečí odběratel. Při skladování prodávajícím činí skladovací náklady 0,25 % fakturované částky skladovaných dodacích předmětů za uplynulý týden. Uplatňování a doložení dalších nebo nižších skladovacích nákladů zůstávají nedotčeny.
(5)    Prodávající pojistí zásilku pouze na výslovnou žádost a náklady odběratele proti krádeži, rozbití, škodám vzniklým následkem dopravy, ohně nebo vody a proti ostatním pojistitelným rizikům.


(6)    Pokud má dle kupní smlouvy dojít k přejímce zboží, může zákazník přejímku odmítnout pouze s upozorněním na závady, které použití dodaného předmětu znemožňují nebo podstatně omezují. Předmět koupě se považuje za přebraný, když

  • je ukončena dodávka a byl-li prodávající povinen dodat také instalaci, pak také instalace,
  • to prodávající odběrateli s upozorněním na předpoklad přejímky podle § 5 (6) a vyzve ho k odebrání dodávky.
  •  od dodávky nebo instalace uplynulo 12 pracovních dnů, anebo odběratel začal předmět koupě používat (např. uvedl dodané zařízení do provozu) a v tomto případě uběhlo od dodávky nebo instalace 5 pracovních dnů a
  •  když odběratel přejímku v průběhu tohoto období nevykonal z jiného důvodu, než jaký uvedl prodávajícímu při nahlášení závady, která použití předmětu koupě znemožňuje nebo ji podstatně omezuje.


§ 6    Záruka a věcné škody

(1)    Záruční doba obnáší jeden rok od dodávky nebo, pokud je potřebná přejímka, od přejímky. Tato lhůta neplatí pro nároky odběratele na náhradu škody z důvodů ohrožení života, poranění nebo ohrožení zdraví, anebo ze záměrného nebo hrubě nedbalého porušení povinností prodávajícího nebo osob, které v té souvislosti pověřil, tj. nároky, u kterých podle zákonných předpisů nastává prodlení.


(2)    Dodané předměty se musí neodkladně po dodávce odběrateli nebo jím pověřenými třetími osobami pečlivě prohlédnout. Tyto předměty se považují za odsouhlasené kupujícím také vzhledem na zřejmé vady nebo jiné vady, které by při bezodkladném a pečlivém prohlédnutí bylo možné rozeznat, když prodávajícímu nebude během sedmi pracovních dnů po odeslání doručena písemná stížnost týkající se dotyčných závad. Vzhledem na jiné závady se dodané předměty považují za odsouhlasené kupujícím tehdy, když prodávajícímu nebude během sedmi pracovních dnů doručena stížnost se jich týkající, a sice od okamžiku, kdy se závada projevila; pokud by odběratel tuto závadu při normálním použití mohl zjistit už dříve, pak je ovšem tento dřívější okamžik rozhodující pro začátek lhůty pro podání výtky. Na vyžádání prodávajícího se mu reklamovaný předmět dodávky musí bezplatně doručit. V případě oprávněné reklamace zaplatí prodávající náklady na cenově nejvýhodnější přepravu zásilky; to neplatí tehdy, když se náklady zvýší, protože se předmět dodávky nachází na jiném místě než na místě pro použití ke stanovenému účelu.


(3)    V případě věcných škod na dodaných předmětech je prodávající povinen a oprávněn k tomu, aby dle vlastní volby během přiměřené lhůty nejprve věc dvakrát dodatečně vylepšil nebo zaslal náhradu. V případě neúspěchu, tzn. je-li dodatečné vylepšení nebo zaslání náhrady nemožné, neúnosné, nepřiměřené prodlužované nebo je-li odmítnuto, pak může odběratel od smlouvy odstoupit nebo přiměřeně snížit kupní cenu.


(4)    Zakládá-li se závada na zavinění prodávajícího, pak může odběratel za předpokladů, stanovených v § 8 vyžadovat náhradu škody.


(5)    U závad konstrukčních dílů, které prodávající z licenčně právních nebo skutečných důvodů nemůže odstranit, bude prodávající dle vlastní volby své záruční nároky vůči výrobci, resp. předcházejícímu dodavateli uplatňovat na účet odběratele nebo je odběrateli odstoupí. Záruční nároky vůči prodávajícímu se vyskytují u takovýchto závad za jiných předpokladů a ve smyslu těchto Dodacích podmínek jen tehdy, když bylo soudní uplatnění výše uvedených nároků vůči výrobci, resp. předcházejícímu dodavateli neúspěšné, anebo např. na základě insolvence beznadějné. Během doby právního sporu je prodlení stávajících záručních nároků odběratele vůči prodávajícímu pozastaveno.


(6)    Záruční nároky propadnou, když byl předmět dodávky neodborně používán nebo odběratel bez souhlasu prodávajícího předmět dodávky změnil, anebo ho nechal změnit třetími osobami a odstranění závady z toho důvodu není možné nebo je neúnosně ztížené. V každém případě musí odběratel náklady, které změnou vyskytujících se závad vznikly navíc, zaplatit sám.


(7)    Dodávky použitých předmětů, které byly v jednotlivých případech s odběratelem dohodnuty, probíhají s vyloučením jakýchkoliv záručních nároků za věcné škody.

§ 7    Ochranná práva

(1)    Prodávající ručí podle ustanovení ‎§ 7 za to, že předmět dodávky není zatížen ochrannými právy nebo autorskými právy třetích osob. Každý smluvní partner bude bez odkladu písemně informovat druhého smluvního partnera o tom, když vůči němu budou uplatňovány nároky vyplývající z porušení takovýchto práv.


(2)    V případě, že předmět dodávky poruší obchodní ochranné právo nebo autorské právo třetích osob, prodávající dle vlastní volby a na své náklady předmět dodávky natolik změní nebo ho vymění, aby již nebyla porušena práva třetích osob, aby ale předmět dodávky nadále splňoval smluvně dohodnuté funkce, anebo odběrateli zprostředkuje uzavřením licenční smlouvy právo k užívání. Pokud se to prodávajícímu nepodaří během přiměřeného období, pak je odběratel oprávněn k tomu, aby odstoupil od smlouvy, anebo aby kupní cenu přiměřeně snížil. Případné nároky odběratele na náhradu škody podléhají omezením § 8 těchto Dodacích podmínek.


(3)    Při porušení práv výrobky, dodanými prodávajícím, bude prodávající své nároky dle vlastní volby uplatňovat vůči výrobci, resp. předcházejícímu dodavateli na účet odběratele, anebo je odstoupí odběrateli. Nároky vůči prodávajícímu se vyskytují v těchto případech ve smyslu § 7 jen tehdy, když bylo soudní uplatnění výše uvedených nároků vůči výrobci, resp. předcházejícímu dodavateli neúspěšné, anebo např. na základě insolvence beznadějné.

§ 8    Ručení za náhradu škody z důvodu zavinění

(1)    Ručení prodávajícího za náhradu škody, bez ohledu na to z jakého právního důvodu, především kvůli nemožnosti, prodlení, vadné nebo nesprávné dodávky, porušení smlouvy, porušení povinností při sjednávání smlouvy a kvůli nepovolenému jednání, je podle ustanovení tohoto ‎§ 8 omezeno, pokud se v těchto případech o porušení jedná.


(2)    Prodávající neručí v případě jednoduché nedbalosti svých orgánů, zákonných zástupců, zaměstnanců nebo ostatních pomocníků plnění, pokud se nejedná o porušení podstatných smluvních povinností. Podstatnou smluvní povinností je povinnost včasné dodávky a instalace předmětu dodávky, jejich nezávadnost ve vztahu k právním nebo věcných vadám, které by jeho funkci nebo použitelnost více než jen nepodstatně omezily, jakož i povinnosti poradenské, bezpečnostní a ochranné, které mají odběrateli umožnit smluvní použití předmětu dodávky, anebo které jsou určeny k ochraně zdraví a života personálu odběratele nebo ochraně jeho vlastnictví před značným poškozením.


(3)    Pokud prodávající podle ‎§ 8 (2) ručí na náhradu škody, je toto ručení omezeno na škody, které prodávající při uzavření smlouvy předpokládal jako možné následky porušení smlouvy, anebo které by při dodržení obvyklé pečlivosti předpokládat měl. Zprostředkované škody a následující škody, jež vznikly následkem vady předmětu dodávky, jsou nahraditelné jen tehdy, pokud se takovéto škody dají běžně při použití předmětu dodávky ke stanovenému účelu očekávat.


(4)    V případě ručení za jednoduchou nedbalost je povinnost prodávajícího nahradit věcné škody a z nich vyplývající další majetkové škody omezena na částku 10.000 EUR za škodný případ, i když se jedná o porušení podstatných smluvních povinností.


(5)    Výše uvedená omezení ručení a vyloučení ručení platí ve stejném rozsahu také vůči orgánům, zákonným zástupcům, zaměstnancům a dalším pomocníkům plnění prodávajícího.


(6)    Pokud prodávající poskytuje technické informace nebo poradenství a tyto informace nebo poradenství nepatří k rozsahu jeho povinných smluvně sjednaných výkonů, dochází k tomu bezplatně a s vyloučením jakéhokoliv ručení.


(7)    Tato omezení ve smyslu ‎§ 8 neplatí pro ručení prodávajícího za záměrné jednání, za zaručené jakostní charakteristiky, z důvodů ohrožení života, poranění nebo poškození zdraví nebo ve smyslu zákona za ručení výrobce za škody, způsobené vadou výrobku.

§ 9    Výhrada vlastnického práva

(1)    Následně sjednaná výhrada vlastnického práva slouží k zajištění všech stávajících aktuálních a budoucích pohledávek prodávajícího vůči kupujícímu, vyplývajících ze stávajícího dodacího vztahu mezi smluvními partnery, týkajícího se elektronických polotovarů a hotových výrobků.


(2)    Zboží dodané prodávajícím odběrateli zůstává až do úplného zaplacení všech zajištěných pohledávek vlastnictvím prodávajícího. Zboží stejně jako veškeré zboží, které ho podle následujících ustanovení nahrazuje a jehož se týká výhrada vlastnického práva, se označuje jako „vyhrazené zboží“.


(3)    Prodávající vyhrazené zboží bezplatně uschová pro odběratele.


(4)    Prodávající je oprávněn k tomu, aby vyhrazené zboží až do nástupu případu jeho použití (odstavec 9) zpracovával a prodával v řádném obchodním styku. Zastavení a převedení vlastnictví jsou nepřípustné.


(5)    Když prodávající zpracovává vyhrazené zboží, pak se ujednává, že ke zpracování dochází jménem a na účet prodávajícího coby výrobce a že prodávající získává vlastnictví nebo - když zpracování probíhá z látek více vlastníků nebo hodnota zpracovaného předmětu je vyšší než hodnota výhradního zboží - spoluvlastnictví (podílné vlastnictví) nově vytvořené věci v poměru hodnoty vyhrazeného zboží k hodnotě nově vytvořené věci. Pro případ, že by u prodávajícího k žádnému takovému nabytí vlastnictví nedošlo, převádí kupující již nyní své budoucí vlastnictví nebo - ve smyslu výše uvedeného poměru - spoluvlastnictví na nově vytvořené věci pro jistotu prodávajícímu. Pokud dojde ke spojení nebo smíchání vyhrazeného zboží s jinými věcmi k jiné jednotné věci a pokud lze jednu z oněch jiných věcí považovat za věc hlavní, pak pokud tato hlavní věc patří prodávajícímu, převede prodávající kupujícímu podílně spoluvlastnictví na jednotné věci v poměru, uvedeném ve větě 1.


(6)    V případě dalšího prodeje vyhrazeného zboží odstupuje kupující prodávajícímu již nyní z důvodů zajištění z toho vyplývající pohledávku vůči nabývateli – v případě spoluvlastnictví prodávajícího u vyhrazeného zboží podílně podle podílu spoluvlastnictví. Totéž platí stejně pro ostatní pohledávky, které nastupují na místo vyhrazeného zboží nebo vzniknou s ohledem na vyhrazené zboží jiným způsobem, např. pojistné nároky nebo nároky z nepovoleného konání při ztrátě nebo zničení. Prodávající pověřuje kupujícího odvolatelně, aby pohledávky odstoupené prodávajícímu ve vlastním jméně zabavil. Prodávající může toto pověření k zabavení odvolat jen v případě zhodnocení.


(7)    Pokud získají vyhrazené zboží třetí osoby, především zabavením v rámci exekuce, upozorní je kupující bez odkladu na vlastnictví prodávajícího a informuje prodávajícího o tom, aby mu umožnil prosadit svá vlastnická práva. Není-li třetí osoba schopna uhradit prodávajícímu v této souvislosti vzniklé soudní nebo mimosoudní náklady, pak zde kupující ručí vůči prodávajícímu.


(8)    Prodávající uvolní vyhrazené zboží, jakož i věci ho zastupující nebo pohledávky, pokud jejich hodnota překročí výši zajištěných pohledávek o více než 50 %. Výběr předmětů, které pak budou povoleny, náleží prodávajícímu.


(9)    Pokud prodávající v případě proti smluvního chování kupujícího - především v případě prodlení s platbou - odstoupí od smlouvy (případ zhodnocení), pak je oprávněn k tomu, aby si vyžádal odpovídající vyhrazené zboží.

§ 10    Závěrečné podmínky

(1)    Je-li odběratel obchodníkem, právní osobou veřejného práva nebo veřejně-právním zvláštním majetkem, anebo nemá-li ve Spolkové republice Německo svůj všeobecně příslušný soud, pak je v případných sporech vyplývajících z obchodního vztahu mezi prodávajícím a odběratelem dle volby prodávajícího příslušným soudem Rosenheim nebo sídlo odběratele. Pro podání žaloby vůči prodávajícímu je v těchto případech Rosenheim výhradním příslušným soudem. Donucující zákonná ustanovení o výhradně příslušných soudech zůstávají tímto pravidlem nedotčena.


(2)    Vztahy mezi prodávajícím a odběratelem podléhají výhradně právnímu řádu Spolkové republiky Německa. Neplatí dohoda Spojených národů o smlouvách týkajících se mezinárodní koupě zboží ze dne 11. dubna 1980 (CISG).


(3)    Pokud smlouva nebo tyto Dodací podmínky obsahují právní mezery, pak pro doplnění těchto mezer platí coby sjednaná taková právně účinná pravidla, která by smluvní partneři sjednali podle obchodních cílů smlouvy a účelu Dodacích podmínek, kdyby tuto právní mezeru znali.

Poznámka:

Zákazník bere na vědomí, že prodávající ukládá údaje ze smluvního vztahu v souladu s § 28 spolkového zákona o ochraně údajů za účelem zpracování dat a vyhrazuje si právo předat údaje třetím osobám (např. Pojišťovnám), pokud je to nezbytné pro plnění smlouvy.


Od září 2016