Vyhlásenie o ochrane údajov

Teší nás, že máte záujem o našu spoločnosť. Ochrana údajov má pre vedenie spoločnosti Heilind Electronics GmbH veľmi veľký význam. Používanie internetových stránok spoločnosti Heilind Electronics GmbH je vo všeobecnosti možné bez akéhokoľvek uvádzania osobných údajov. Pokiaľ by dotknutá osoba chcela prostredníctvom našich internetových stránok využívať osobitné služby a servis našej spoločnosti, mohla by ale nastať potreba spracovania osobných údajov. Ak je potrebné spracovanie osobných údajov a nepretrváva na takéto spracovanie žiaden zákonný predpoklad, potom si v každom prípade vyžiadame od dotknutej osoby súhlas.

Spracovanie osobných údajov, napríklad mena a priezviska, adresy, e-mailovej adresy alebo telefónneho čísla dotknutej osoby prebieha vždy v zhode so všeobecným nariadením o ochrane osobných údajov a v súlade s ustanoveniami ochrany údajov, ktoré sú pre spoločnosť Heilind Electronics GmbH platné v danej krajine. Prostredníctvom tohto vyhlásenia o ochrane údajov chce naša spoločnosť informovať o spôsobe, rozsahu a účele nami získavaných, využívaných a spracovávaných osobných údajoch. Ďalej budú dotknuté osoby prostredníctvom tohto vyhlásenia o ochrane údajov poučení o právach, ktoré im prislúchajú.

Spoločnosť Heilind Electronics GmbH zrealizovala ako spoločnosť zodpovedná za spracovanie množstvo technických a organizačných opatrení, aby zaistila a zabezpečila čo možno maximálnu ochranu prostredníctvom tejto internetovej stránky spracovávaných osobných údajov. Napriek tomu môžu mať prenosy údajov založené na internete vo všeobecnosti bezpečnostné medzery, a preto nie je možné zaistenie a zabezpečenie absolútnej ochrany. Preto má každá dotknutá osoba na výber, zaslať nám osobné údaje aj alternatívnymi cestami, napríklad telefonicky.

1. Vymedzenie pojmov

Vyhlásenie o ochrane údajov spoločnosti Heilind Electronics GmbH je založené na pojmoch, ktoré boli použité Európskym autorom smerníc a nariadení pri vynesení základného nariadenia o ochrane údajov (GDPR). Naše vyhlásenie o ochrane údajov má byť pre verejnosť ako aj pre našich zákazníkov a obchodných partnerov jednoducho čitateľné a zrozumiteľné. Aby sme to zaistili, chceme na začiatku vysvetliť použité pojmy.

V tomto vyhlásení o ochrane údajov používame okrem iného nasledujúce pojmy:

 • a)    osobné údaje

  Osobné údaje sú akékoľvek informácie týkajúce sa identifikovanej alebo identifikovateľnej fyzickej osoby (ďalej len „dotknutá osoba“). Identifikovateľná fyzická osoba je osoba, ktorú možno identifikovať priamo alebo nepriamo, najmä odkazom na identifikátor, ako je meno, identifikačné číslo, lokalizačné údaje, online identifikátor, alebo odkazom na jeden či viaceré prvky, ktoré sú špecifické pre fyzickú, fyziologickú, genetickú, mentálnu, ekonomickú, kultúrnu alebo sociálnu identitu tejto fyzickej osoby.

 • b)    dotknutá osoba

  Dotknutou osobou je každá identifikovaná alebo identifikovateľná fyzická osoba, ktorej osobné údaje spracováva subjekt/osoba zodpovedná za spracovanie.

 • c)    spracúvanie

  Spracúvanie je operácia alebo súbor operácií s osobnými údajmi alebo súbormi osobných údajov, napríklad získavanie, zaznamenávanie, usporadúvanie, štruktúrovanie, uchovávanie, prepracúvanie alebo zmena, vyhľadávanie, prehliadanie, využívanie, poskytovanie prenosom, šírením alebo poskytovanie iným spôsobom, preskupovanie alebo kombinovanie, obmedzenie, vymazanie alebo likvidácia, bez ohľadu na to, či sa vykonávajú automatizovanými alebo neautomatizovanými prostriedkami.

 • d)    obmedzenie spracúvania

  Obmedzenie spracúvania je označenie uchovávaných osobných údajov s cieľom obmedziť ich spracúvanie v budúcnosti.

 • e)    profilovanie

  Profilovanie je akákoľvek forma automatizovaného spracúvania osobných údajov, ktoré pozostáva z použitia týchto osobných údajov na vyhodnotenie určitých osobných aspektov týkajúcich sa fyzickej osoby, predovšetkým analýzy alebo predvídania aspektov dotknutej fyzickej osoby súvisiacich s výkonnosťou v práci, majetkovými pomermi, zdravím, osobnými preferenciami, záujmami, spoľahlivosťou, správaním, polohou alebo pohybom.

 • f)     pseudonymizácia

  Pseudonymizácia je spracúvanie osobných údajov takým spôsobom, aby osobné údaje už nebolo možné priradiť konkrétnej dotknutej osobe bez použitia dodatočných informácií, pokiaľ sa takéto dodatočné informácie uchovávajú oddelene a vzťahujú sa na ne technické a organizačné opatrenia s cieľom zabezpečiť, aby osobné údaje neboli priradené identifikovanej alebo identifikovateľnej fyzickej osobe.

 • g)    prevádzkovateľ alebo za spracúvanie zodpovedný prevádzkovateľ

  Prevádzkovateľ alebo za spracúvanie zodpovedný prevádzkovateľ je fyzická alebo právnická osoba, orgán verejnej moci, agentúra alebo iný subjekt, ktorý sám alebo spoločne s inými určí účely a prostriedky spracúvania osobných údajov. V prípade, že sa účely a prostriedky tohto spracúvania stanovujú v práve Únie alebo v práve členského štátu, možno prevádzkovateľa alebo konkrétne kritériá na jeho určenie určiť v práve Únie alebo v práve členského štátu.

 • h)    sprostredkovateľ

  Sprostredkovateľ je fyzická alebo právnická osoba, orgán verejnej moci, agentúra alebo iný subjekt, ktorý spracúva osobné údaje v mene prevádzkovateľa.

 • i)      príjemca

  Príjemca je fyzická alebo právnická osoba, orgán verejnej moci, agentúra alebo iný subjekt, ktorému sa osobné údaje poskytujú bez ohľadu na to, či je treťou stranou. Orgány verejnej moci, ktoré môžu prijať osobné údaje v rámci konkrétneho zisťovania v súlade s právom Únie alebo právom členského štátu, sa však nepovažujú za príjemcov.

 • j)      tretia strana

  Tretia strana je fyzická alebo právnická osoba, orgán verejnej moci, agentúra alebo iný subjekt než dotknutá osoba, prevádzkovateľ, sprostredkovateľ a osoby, ktoré sú na základe priameho poverenia prevádzkovateľa alebo sprostredkovateľa poverené spracúvaním osobných údajov.

 • k)    súhlas dotknutej osoby

  Súhlas dotknutej osoby je akýkoľvek slobodne daný, konkrétny, informovaný a jednoznačný prejav vôle dotknutej osoby, ktorým formou vyhlásenia alebo jednoznačného potvrdzujúceho úkonu vyjadruje súhlas so spracúvaním osobných údajov, ktoré sa jej týka.

2. Meno a adresa za spracúvanie zodpovedného prevádzkovateľa

Zodpovedný prevádzkovateľ v zmysle všeobecného nariadenia o ochrane osobných údajov, ostatných v členských štátoch Európskej únie platných zákonov o ochrane údajov a iných ustanovení s charakterom ochrannoprávneho spracovania údajov:

Heilind Electronics GmbH

Pfarrer-Huber-Ring 8

83620 Feldkirchen-Westerham

Nemecko

Tel.: 08063 8101 100

E-mail: info@heilind.eu

Internetová stránka: www.heilind.de

Osoba poverená ochranou údajov je Thomas Umina (privacy@heilind.com)

3. Cookies

Internetové stránky spoločnosti Heilind Electronics GmbH používajú cookies. Cookies sú textové súbory, ktoré sa prostredníctvom internetového prehliadača uložia a ukladajú do počítačového systému.

Cookies používa množstvo internetových stránok a serverov. Mnohé cookies obsahujú takzvané cookie ID. Cookie ID je jednoznačná identifikácia cookie. Skladá sa z postupnosti znakov, prostredníctvom ktorého možno internetové stránky a servery priradiť konkrétnemu internetovému prehliadaču, do ktorého bol cookie uložený. To umožňuje navštíveným internetovým stránkam a serverom rozlíšiť individuálny prehliadač dotknutej osoby od ostatných internetových prehliadačov, ktoré obsahujú iné cookie. Určitý internetový prehliadač možno prostredníctvom jednoznačného cookie ID znovu rozpoznať a identifikovať.

Použitím cookies môže spoločnosť Heilind Electronics GmbH poskytnúť používateľovi tejto internetovej stránky používateľsky prívetivé služby a servisy, ktoré by bez nastavenia cookie neboli možné.

Pomocou cookies dokážeme informácie a ponuky na našej internetovej stránke optimalizovať v zmysle používateľa. Cookies na umožňujú, ako sme už spomenuli, opätovne rozpoznať používateľov našej internetovej stránky. Účelom tohto opätovného rozpoznania je, uľahčiť používateľom použitie našej internetovej stránky. Používatelia internetovej stránky, ktorá používa cookies, nemusí napríklad pri každej návšteve internetovej stránky znovu zadávať svoje prístupové údaje, pretože to preberá internetová stránka a na počítačovom systéme používateľa uložené cookies. Ďalším príkladom je cookie nákupného vozíka v online obchode. Online obchod si prostredníctvom cookie zapamätá produkty, ktoré si zákazník odložil do virtuálneho nákupného vozíka.

Dotknutá osoba môže nastaveniu cookies prostredníctvom našej internetovej stránky kedykoľvek zabrániť príslušnými nastaveniami v používanom internetovom prehliadači a tým nastavenie cookies trvalo odvolať. Ďalej možno nastavené cookies kedykoľvek prostredníctvom internetového prehliadača alebo iných softvérových programov vymazať. To je možné vo všetkých bežných internetových prehliadačoch. Ak si dotknutá osoba deaktivuje v používanom internetovom prehliadači nastavenie cookies, nebudú poprípade v plnom rozsahu použiteľné všetky funkcie našej internetovej stránky.

4. Získavanie všeobecných údajov a informácií

Internetová stránka spoločnosti Heilind Electronics GmbH zaznamenáva pri každom vyvolaní internetovej stránky dotknutou osobou alebo autorizovaným systémom rad všeobecných údajov a informácií. Tieto všeobecné informácie a údaje sa ukladajú do protokolových súborov servera. zaznamenané môžu byť (1) použité typy prehliadačov a ich verzie, (2) pristupovaným systémom používaný operačný systém, (3) internetová stránka, z ktoré ho sa pristupujúci systém dostal na našu internetovú stránku (takzvané referrer), (4) podradené internetové stránky, na ktoré sa prostredníctvom pristupujúceho systému na našej internetovej stránke aktivujú, (5) dátum a denný čas prístupu na internetovú stránku, (6) adresa internetového protokolu (IP adresa), (7) poskytovateľ internetových služieb pristupujúceho systému a (8) ostatné podobné údaje a informácie, slúžiace na odvrátenie nebezpečenstiev v prípade útokov na naše informačno-technologické systémy.

Pri využívaní týchto všeobecných údajov a informácií nevykonáva spoločnosť Heilind Electronics GmbH žiadne spätné závery týkajúce sa dotknutej osoby. Tieto informácie sú viac-menej potrebné k tomu, aby sme (1) správne odovzdali obsahy našej internetovej stránky, (2) optimalizovali obsahy našej internetovej stránky ako aj reklamy pre ňu, (3) zaistili a zabezpečili trvalú funkčnosť našich informačno-technologických systémov a techniky našej internetovej stránky ako aj (4) úradom trestného stíhania poskytli v prípade kybernetického útoku informácie potrebné na trestné stíhanie. Tieto anonymne získané údaje a informácie sú preto spoločnosťou Heilind Electronics GmbH na jednej strane vyhodnocované štatisticky a ďalej s cieľom, zvýšiť ochranu údajov a bezpečnosť údajov v našej spoločnosti, aby sme nakoniec zaistili a zabezpečili optimálnu úroveň ochrany pre nami spracúvané osobné údaje. Anonymné údaje protokolových serverových súborov sa ukladajú oddelene od všetkých dotknutej osoby sa týkajúcich osobných údajov.

5. Možnosť kontaktovania cez internetovú stránku

Internetová stránka spoločnosti Heilind Electronics GmbH obsahuje na základe zákonných predpisov údaje, umožňujúce rýchle elektronické nadviazanie kontaktu ako aj bezprostrednú komunikácie s našou spoločnosťou, čo takisto zahŕňa všeobecnú adresu takzvanej elektronickej pošty (e-mailová adresa). Pokiaľ nadviaže dotknutá osoba prostredníctvom e-mailu alebo kontaktného formulára kontakt s prevádzkovateľom zodpovedného za spracúvanie, budú dotknutou osobou zaslané a doručené osobné údaje automaticky uložené. Takéto na dobrovoľnej báze dotknutou osobou zaslané a doručené osobné údaje prevádzkovateľovi zodpovedného za spracúvanie budú uložené za účelom spracúvania alebo nadviazania kontaktu s dotknutou osobou. Nenasleduje žiadne odovzdanie týchto osobných údajov tretím stranám.

6. Rutinné mazanie a blokovanie osobných údajov

Prevádzkovateľ zodpovedný za spracúvanie spracúva a ukladá osobné údaje dotknutej osoby iba na časové obdobie, ktoré je potrebné na dosiahnutie účelu uchovávania alebo pokiaľ to určuje Európsky autor smerníc a nariadení alebo iný zákonodarca v zákonoch alebo predpisoch, ktorým zodpovedný za spracúvanie podlieha.

Ak zanikne účel uchovávania alebo uplynie Európskym autorom smerníc a nariadení alebo iným zákonodarcom predpísaná lehota uchovávania, budú osobné údaje rutinne a zodpovedajúco zákonným predpisom zablokované alebo vymazané.

7. Práva dotknutej osoby

 • a)    právo na potvrdenie

  Každá dotknutá osoba má zo strany Európskeho autora smerníc a nariadení poskytnuté právo, požadovať od zodpovedného za spracúvanie informácie o tom, či sa spracúvajú určité osobné údaje. Pokiaľ si chce dotknutá osoba nárokovať toto právo na potvrdenie, môže sa za týmto účelom kedykoľvek obrátiť na zamestnanca zodpovedajúceho za spracúvanie.

 • b)    právo na informáciu

  Každá spracúvaním osobných údajov dotknutá osoba má zo strany Európskeho autora smerníc a nariadení poskytnuté právo, získať kedykoľvek od zodpovedajúceho za spracúvanie bezodplatnú informáciu ako aj kópiu tejto informácie o uložených a uchovávaných osobných údajoch týkajúce sa jeho osoby. Ďalej priznal Európsky autor smerníc a nariadení dotknutej osobe poskytnutie oznámenia o nasledujúcich informáciách:

  • účely spracúvania
  • kategórie, osobných údajov, ktoré sa spracúvajú
  • príjemcov alebo kategórie príjemcov, ktorým boli zverejnené alebo poskytnuté alebo ešte budú zverejnené alebo poskytnuté osobné údaje, predovšetkým v prípade príjemcov tretích krajín alebo v prípade medzinárodných organizácií
  • pokiaľ to bude možné plánované trvanie uloženia a uchovávania osobných údajov alebo, pokiaľ to nebude možné, kritériá na zistenie tohto trvania
  • pretrvávanie práva na opravu alebo vymazanie ich sa dotýkajúcich osobných údajov alebo na obmedzenie spracúvania zodpovedným prevádzkovateľom alebo práva na podanie námietky voči tomuto spracúvaniu
  • pretrvávanie práva na sťažnosť na dozornom úrade
  • ak sa osobné údaje nezískavajú od dotknutej osoby: všetky dostupné informácie o pôvode údajov
  • pretrvávanie automatizovaného hľadania riešenia vrátane profilovania podľa článku 22 ods. 1 a 4 GDPR a – aspoň v takýchto a týchto prípadoch – vypovedajúce informácie o zapojenej logike ako aj o dosahu a domáhaných/vytýčených dôsledkoch takéhoto spracúvania pre dotknutú osobu

  Ďalej prislúcha dotknutej osobe právo na informáciu o tom, či boli osobné údaje odoslané alebo doručené tretej krajine alebo medzinárodnej organizácii. Pokiaľ by tomu tak bolo, prislúcha dotknutej osobe okrem iného právo získania informácie o vhodných zárukách v súvislosti s odoslaním alebo doručením.

  Pokiaľ si chce dotknutá osoba nárokovať toto právo na informáciu, môže sa za týmto účelom kedykoľvek obrátiť na zamestnanca zodpovedajúceho za spracúvanie.

 • c)    právo na opravu

  Každá osoba dotknutá spracúvaním osobných údajov má od Európskeho autora smerníc a nariadení poskytnuté právo, požadovať okamžitú opravu jej sa týkajúcich nesprávnych osobných údajov. Ďalej prislúcha dotknutej osobe právo, pod zohľadnením účelov spracúvania požadovať doplnenie a neúplných osobných údajov – aj prostredníctvom dopĺňajúceho prehlásenia.

  Pokiaľ si chce dotknutá osoba nárokovať toto právo na opravu, môže sa za týmto účelom kedykoľvek obrátiť na zamestnanca zodpovedajúceho za spracúvanie.

 • d)    právo na vymazanie (právo na zabudnutie)

  Každá osoba dotknutá spracúvaním osobných údajov má Európskym autorom smerníc a nariadení poskytnuté právo, od zodpovedného požadovať, aby sa jej sa týkajúce osobné údaje boli okamžite vymazané, pokiaľ je príhodný jeden z nasledujúcich dôvodov a pokiaľ nie je potrebné spracúvanie:

  • Osobné údaje boli získané na také účely alebo spracúvané takým spôsobom, na ktoré/ktorý už nie sú potrebné.
  • Dotknutá osoba odvoláva svoj súhlas, na ktorú sa opierala dohoda podľa čl. 6 ods. 1 písmeno a GDPR alebo čl. 9 ods. 2 písmeno a GDPR a chýba iný právny základ na scúvanie.
  • Dotknutá osoba vznáša námietku podľa čl. 21 ods. 1 GDPR proti spracúvaniu, a nie sú k dispozícii žiadne uprednostnené oprávnené dôvody na spracúvanie, alebo dotknutá osoba vznáša podľa čl. 21 ods. 2 GDPR námietku proti spracúvaniu.
  • Osobné údaje boli spracúvané neoprávnene.
  • Vymazanie osobných údajov je na splnenie právnych povinností v súlade s právom Únie alebo práva členských štátov nevyhnutné, ktorému zodpovedný podlieha.
  • Osobné údaje boli vo vzťahu k ponúkaným službám informačnej spoločnosti získané podľa čl. 8 ods. 1 GDPR.

  Pokiaľ jeden z vyššie uvedených dôvodov nastal a dotknutá osoba chce dať podnet na vymazanie osobných údajov, ktoré sú uložené v spoločnosti Heilind Electronics GmbH, môže sa za týmto účelom kedykoľvek obrátiť na zamestnanca zodpovedajúceho za spracúvanie. Zamestnanec spoločnosti Heilind Electronics GmbH dá podnet k tomu, aby sa požiadavke vymazania okamžite vyhovelo.

  Ak boli osobné údaje spoločnosťou Heilind Electronics GmbH zverejnené a naša spoločnosť je podľa čl. 17 ods. 1 GDPR povinná na vymazanie osobných údajov, potom vykoná spoločnosť Heilind Electronics GmbH pod zohľadnením dostupnej technológie a nákladov implementácie primerané opatrenia, aj technického druhu, aby informovala iných za spracovanie údajov zodpovedných, ktorí spracúvajú zverejnené osobné údaje, informovala o tom, že dotknutá osoba od týchto iných za spracúvanie údajov zodpovedných požadovala vymazanie všetkých odkazov týkajúcich sa osobných údajov alebo kópií alebo replikácií týchto osobných údajov, pokiaľ nie je spracúvanie nevyhnuté a potrebné. Zamestnanec spoločnosti Heilind Electronics GmbH vykoná v jednotlivom prípade všetko potrebné.

 • e)    právo na obmedzenie spracúvania

  Každá osoba dotknutá spracúvaním osobných údajov má Európskym autorom smerníc a nariadení poskytnuté právo, od zodpovedného požadovať obmedzenie spracúvania, pokiaľ je daný jeden z nasledovných predpokladov:

  • Správnosť osobných údajov je dotknutou osobou popieraná, a to na dobu, ktorá zodpovednému umožňuje, skontrolovať správnosť osobných údajov.
  • Spracúvanie osobných údajov je protiprávne a nezákonné, dotknutá osoba odmieta vymazanie osobných údajov a požaduje namiesto toho obmedzenie použitia osobných údajov.
  • Zodpovedný už viac nepotrebuje osobné údaje na účely spracúvania, dotknutá osoba ich ale potrebuje na uplatnenie, vykonanie a obhajobu právnych nárokov.
  • Dotknutá osoba vzniesla námietku proti spracúvaniu podľa čl. 21 ods. 1 GDPR a ešte nie je isté, či oprávnené dôvody zodpovedného neprevyšujú oprávnené dôvody dotknutej osoby.

  Pokiaľ je daný jeden z vyššie uvedených predpokladov a dotknutá osoba chce dať podnet na obmedzenie osobných údajov, ktoré sú uložené v spoločnosti Heilind Electronics GmbH, môže sa za týmto účelom kedykoľvek obrátiť na zamestnanca zodpovedajúceho za spracúvanie. Zamestnanec spoločnosti Heilind Electronics GmbH vykoná v obmedzenie spracúvania.

 • f)     právo na prenosnosť údajov

  Každá osoba dotknutá spracúvaním osobných údajov má Európskym autorom smerníc a nariadení poskytnuté právo, jej sa dotýkajúcich osobných údajov, ktoré boli dotknutou osobou poskytnuté zodpovedajúcemu, získať v štruktúrovanom a strojovo čitateľnom formáte. Okrem toho má právo, tieto údaje sprostredkovať inému zodpovednému bez obmedzenia zo strany zodpovedného, ktorému boli osobné údaje poskytnuté, pokiaľ prebehne spracúvanie spočíva na základe súhlasu podľa čl. 6 ods. 1 písmeno a GDPR alebo čl. 9 ods. 2 písmeno a GDPR alebo na základe zmluvy podľa čl. 6 ods. 1 písmeno b GDPR a spracúvanie prebieha prostredníctvom automatizovaných postupov a procesov, pokiaľ nie je spracúvanie potrebné na uskutočnenie úlohy, ktorá je vo verejnom záujme alebo prebieha vo vykonávaní verejnej moci, ktorá bola zodpovedajúcemu prenesená.

  Ďalej má dotknutá osoba pri vykonávaní svojho práva na prenosnosť údajov podľa čl. 20 ods. 1 GDPR právo zaistiť, aby sa osobné údaje preniesli a previedli priamo od zodpovedného na iného zodpovedného, pokiaľ to bude technicky realizovateľné a pokiaľ z toho nebudú obmedzené práva a slobody iných osôb.

  Na uplatnenie práva na prenosnosť údajov sa môže dotknutá soba kedykoľvek obrátiť na zamestnanca spoločnosti Heilind Electronics GmbH.

 • g)    právo na odvolanie

  Každá zo spracúvania osobných údajov dotknutá osoba má zo strany Európskeho autora smerníc a nariadení poskytnuté právo, z dôvodov, ktoré vyplývajú zo svojej osobitnej a podstatnej situácie kedykoľvek vzniesť proti spracúvaniu osobných údajov námietku, vykonanú na základe čl. 6 ods. 1 písmeno e alebo f GDPR. To platí taktiež na ustanovenia opierajúce sa na profilovanie.

  Spoločnosť Heilind Electronics GmbH v prípade odvolania osobné údaje už nespracúva, iba ak, dokážeme preukázať nútiace ochranné dôvody na spracúvanie, ktoré prevažujú záujmy, práva a slobody dotknutej osoby, alebo spracúvanie slúži na uplatnenie, vykonávanie alebo bránenie právnych nárokov.

  Ak spoločnosť Heilind Electronics GmbH spracúva osobné údaje na prevádzkovania cielenej a priamej reklamy, má dotknutá osoba právo, kedykoľvek vzniesť proti spracúvaniu osobných údajov za účelom takejto reklamy námietku. Platí to taktiež pre profilovanie, pokiaľ je v spojitosti s takouto cielenou a priamou reklamou. Vznesie dotknutá osoba voči spoločnosti Heilind Electronics GmbH námietku proti spracúvaniu na účely cielenej a priamej reklamy, potom spoločnosť Heilind Electronics GmbH už nebude osobné údaje spracúvať na takéto účely.

  Ostatne má dotknutá osoba právo, z dôvodov vyplývajúcich zo svojej mimoriadnej situácie, vzniesť námietky proti jej sa dotýkajúcemu spracúvaniu osobných údajov, ktoré sa v spoločnosť Heilind Electronics GmbH vykonávajú na vedecké alebo historické výskumné účely alebo na štatistické účely podľa čl. 89 ods. 1 GDPR, iba ak, je takéto spracúvanie potrebné na splnenie úlohy, ktorý je vo verejnom záujme.

  Na vykonávania práva na podanie námietky sa dotknutá osoba môže priamo obrátiť na zamestnanca spoločnosti Heilind Electronics GmbH alebo na iného zamestnanca. Dotknutá osoba má dovolené, v súvislosti s používaním služieb informačnej spoločnosti, bez ohľadu na smernicu 2002/58/ES, vykonať svoje právo na podanie námietky prostredníctvom automatizovaných procesov a postupov, pri ktorých sa používajú technické špecifikácie.

 • h)    automatické rozhodnutia v jednotlivom prípade vrátane profilovania

  Každá spracúvaním osobných údajov dotknutá osoba má zo strany Európskeho autora smerníc a nariadení poskytnuté právo, nepodrobiť sa výlučne na automatizovanom spracúvaní založenom rozhodnutí – vrátane profilovania –, ktoré voči nej vyvíja právnu účinnosť alebo ju podobným spôsobom značne obmedzuje, pokiaľ rozhodnutie (1) nie je potrebné na uzatvorenie alebo splnenie zmluvy medzi dotknutou osobou a zodpovedným, alebo (2) prípustné na základe právnych predpisov Únie alebo členských štátov, ktorým podlieha zodpovedný a tieto právne predpisy obsahujú primerané opatrenia na zachovanie práv a slobôd ako aj oprávnených záujmov dotknutej osoby alebo (3) alebo prebieha s výslovným súhlasom dotknutej osoby.

  Ak je rozhodnutie (1) potrebné na uzatvorenie alebo splnenie zmluvy medzi dotknutou osobou a zodpovedným alebo (2) prebieha s výslovným súhlasom dotknutej osoby, vykoná spoločnosť Heilind Electronics GmbH primerané opatrenia, aby zachovala práva a slobody ako aj oprávnené záujmy dotknutej osoby, k čomu prinajmenšom patrí právo na vynútenie zásahu osoby zo strany zodpovedného, na prednesenie vlastného stanoviska a na napadnutie rozhodnutia.

  Pokiaľ sa chce dotknutá osoba domáhať práv týkajúcich sa automatizovaných rozhodnutí, môže sa za týmto účelom kedykoľvek obrátiť na zamestnanca zodpovedajúceho za spracúvanie.

 • i)      právo na odvolanie ochrannoprávneho súhlasu spracovania údajov

  Každá spracúvaním osobných údajov dotknutá osoba má zo strany Európskeho autora smerníc a nariadení poskytnuté právo, kedykoľvek odvolať súhlas na spracúvanie osobných údajov.

  Pokiaľ sa chce dotknutá osoba domáhať práva na odvolanie súhlasu, môže sa za týmto účelom kedykoľvek obrátiť na zamestnanca zodpovedajúceho za spracúvanie.

8. Ochrana údajov v prípade žiadostí o zamestnanie a počas procesu uchádzania sa o zamestnanie

Zodpovedný za spracúvanie získava a spracúva osobné údaje uchádzačov za účelom vybavenia procesu uchádzania sa o zamestnanie. Spracúvanie môže prebehnúť aj elektronickou cestou. Toto nastáva predovšetkým vtedy, keď uchádzač zasiela zodpovednému za spracúvanie príslušné podklady uchádzača o zamestnanie elektronickou cestou, napríklad e-mailom alebo prostredníctvom internetového formulára na internetovej stránke. Uzatvorí zodpovedný za spracúvanie s uchádzačom pracovnú zmluvu, budú doručené a zaslané údaje za účelom vybavenia procesu uchádzania sa o zamestnanie uložené s ohľadom na zákonné predpisy. Ak zodpovedný za spracúvanie s uchádzačom pracovnú zmluvu neuzatvorí, budú podklady uchádzača o zamestnanie dva mesiace po oznámení rozhodnutia o odmietnutí automaticky vymazané, pokiaľ vymazaniu nebudú stáť v ceste žiadne oprávnené záujmy zodpovedného za spracúvanie. Ostatný oprávnený záujem v tomto zmysle je napríklad dôkazná povinnosť v nejakom konaní podľa všeobecného zákona o rovnakom zaobchádzaní (nemecká skratka AGG).

9. Ustanovenia ochrany údajov týkajúce sa nasadenia a použitia Google Analytics (s funkciou anonymizácie)

Za spracúvanie zodpovedný integroval na tejto internetovej stránke komponent Google Analytics (s funkciou anonymizácie). Google Analytics je služba na analýzu internetu. Analýza internetu je získavanie, zbieranie a vyhodnocovanie údajov o chovaní a právaní návštevníkov internetových stránok. Služba na analýzu internetu zaznamenáva okrem iného údaje o tom, z ktorej internetovej stránky sa dotknutá osoba dostala na internetovú stránku (takzvaný referrer), na ktoré podradené internetové stránky sa pristúpilo a ako často a na akú dlhú dobu sa podradená internetová stránka prehliadala. Analýza internetu sa prevažne nasadzuje na optimalizáciu internetovej stránky a na analýzu nákladov a úžitku internetovej reklamy.

Spoločnosťou, ktorá prevádzkuje komponent Google Analytics je Google Inc., 1600 Amphitheatre Pkwy, Mountain View, CA 94043-1351, USA.

Zodpovedný za spracúvanie používa na analýzu internetu cez Google Analytics príponu „_gat._anonymizeIp“. Touto príponou spoločnosť Google skracuje a anonymizuje IP adresu pripojenia dotknutej osoby na internet, pokiaľ prebieha prístup na naše internetové stránky z jedného zo členských štátov Európskej únie alebo z iného zmluvného štátu dohody o európskom hospodárskom priestore.

Účelom komponentu Google Analytics je analýza tokov návštevníkov na našej internetovej stránke. Google využíva získané údaje a informácie okrem iného na vyhodnotenie používania našich internetových stránok, na zostavenie online reportov ukazujúce aktivity na našich internetových stránkach a na poskytnutie služieb, ktoré sú v súvislosti s používaním našej internetovej stránky.

Google Analytics nastaví na informačno-technologickom systéme dotknutej osoby cookie. Čo sú cookies už bolo vysvetlené vyššie. Nastavením cookie je spoločnosti Google umožnená analýza používania našich internetových stránok. Každým vyvolaním a zobrazením jednotlivých stránok tejto internetovej stránky prevádzkovanej zodpovedným za spracúvanie a na ktorej bol integrovaný komponent Google Analytics, dostane internetový prehliadač na informačno-technologickom systéme dotknutej osoby automaticky príslušným komponentom Google Analytics podnet k tomu, preniesť do spoločnosti Google údaje za účelom online analýzy. V rámci tohto technického procesu a postupu získa Google znalosť o osobných údajoch, ako je IP adresa dotknutej osoby, ktoré okrem iného slúžia spoločnosti Google k tomu, sledovať pôvod návštevníka ako aj kliknutia a následkom toho môcť vystaviť vyúčtovanie provízií.

Prostredníctvom cookie sa ukladajú osobné informácie, napríklad doba prístupu, miesto, z ktorého bol prístup vychádzal a početnosť návštev našej internetovej stránky dotknutou osobou. Pri každej návšteve našich internetových stránok sú tieto osobné údaje, vrátane IP adresy dotknutou osobou používaného internetového pripojenia, prenesené do spoločnosti Google v Spojených štátoch amerických. Tieto osobné údaje sú spoločnosťou Google ukladané v Spojených štátoch amerických. Spoločnosť Google odovzdáva tieto prostredníctvom technického postupu a procesu získané osobné údaje v prípade okolností ďalej tretím stranám.

Dotknutá osoba môže nastaveniu cookies prostredníctvom našej internetovej stránky, ako už bolo vyššie znázornené a uvedené, kedykoľvek zabrániť príslušnými nastaveniami v používanom internetovom prehliadači a tým nastavenie cookies trvalo odvolať. Takéto nastavenie používaného internetového prehliadača by taktiež zabránilo tomu, aby spoločnosť Google nastavila na informačno-technologickom systéme dotknutej osoby cookie. Navyše možno od Google Analytics nastavený cookie kedykoľvek prostredníctvom internetového prehliadača alebo iných softvérových programov vymazať.

Ďalej má dotknutá osoba možnosť, odporovať zaznamenávaniu prostredníctvom Google Analytics vytvorených, na používanie týchto internetových stránok sa vzťahujúcich údajov ako aj spracúvaniu týchto údajov spoločnosťou Google a takému aj zabrániť. K tomu si musí dotknutá osoba stiahnuť a nainštalovať do prehliadača doplnok, ktorý je k dispozícii na odkaze tools.google.com/dlpage/gaoptout. Tento doplnok oznámi Google Analytics prostredníctvom skriptu Java, že sa do Google Analytics nesmú prenášať žiadne údaje a informácie týkajúce sa návštev internetových stránok. Inštalácia doplnku do prehliadača je spoločnosťou Google hodnotená ako nesúhlas. Ak sa informačno-technologický systém dotknutej osoby k neskoršiemu okamihu vymaže, naformátuje alebo znovu nainštaluje, musí dotknutá osoba vykonať na deaktiváciu Google Analytics opätovnú inštaláciu doplnku prehliadača. Pokiaľ doplnok prehliadača dotknutá osoba alebo iná osoba, ktorú možno priradiť do jej okruhu moci a právomoci, odinštaluje alebo deaktivuje, pretrváva možnosť novej inštalácie alebo opätovnej aktivácie doplnku prehliadača.

Ďalšie informácie a platné ustanovenia ochrany údajov spoločnosti Google možno vyvolať na www.google.sk/intl/sk/policies/privacy/ a na www.google.com/analytics/terms/sk.html. Google Analytics je podrobnejšie vysvetlené na odkaze marketingplatform.google.com/intl/en_ALL/about/.

10. Ustanovenia ochrany údajov týkajúce sa nasadenia a použitia LinkedIn

Za spracúvanie zodpovedný integroval na tejto internetovej komponenty spoločnosti LinkedIn Corporation. LinkedIn je na internete založená sociálna sieť, ktorá umožňuje spájanie používateľov s existujúcimi obchodnými kontaktmi ako aj nadviazanie nových obchodných kontaktov. Vyše 400 miliónov registrovaných používateľov používa LinkedIn vo viac ako 200 krajinách. Tým je LinkedIn toho času najväčšou platformou pre obchodné kontakty a jednou z najnavštevovanejších internetových stránok na svete.

Spoločnosťou, ktorá prevádzkuje LinkedIn je LinkedIn Corporation, 2029 Stierlin Court Mountain View, CA 94043, USA. Pre záležitosti týkajúce sa ochrany údajov mimo USA je príslušná spoločnosť LinkedIn Ireland, Privacy Policy Issues, Wilton Plaza, Wilton Place, Dublin 2, Írsko.

Pri každom jednom vyvolaní našej internetovej stránky, ktorá je vybavená komponentom LinkedIn (plug in LinkedIn), spôsobí tento komponent, že dotknutou osobou používaný prehliadač stiahne zodpovedajúce zobrazenie a znázornenie komponentu od LinkedIn. Ďalšie informácie týkajúce sa plug in od LinkedIn si môžete vyvolať na developer.linkedin.com/plugins. V rámci tohto technického procesu a postupu získa spoločnosť LinkedIn poznatky o tom, ktorú konkrétnu podradenú stránku našej internetovej stránky navštevuje dotknutá osoba.

Pokiaľ je dotknutá osoba zároveň prihlásená aj na LinkedIn, rozpozná LinkedIn s každým vyvolaním našej internetovej stránky dotknutou osobou a počas celej dĺžky trvania príslušného pretrvávania na našich internetových stránkach, ktorú konkrétnu podradenú stránku našej internetovej stránky dotknutá osoba navštevuje. Tieto informácie zbiera komponent LinkedIn a LinkedIn ich priradí k príslušnému kontu dotknutej osoby na LinkedIn. Stlačí dotknutá osoba do našej internetovej stránky integrované tlačidlo LinkedIn, priradí LinkedIn túto informáciu k LinkedIn osobnému kontu používateľa dotknutej osoby a tieto osobné údaje uloží.

LinkedIn získa prostredníctvom komponentu LinkedIn informáciu vždy vtedy o tom, že dotknutá osoba navštívila naše internetové stránky, keď je dotknutá osoba v okamihu vyvolania našej internetovej stránky zároveň prihlásená aj v LinkedIn; to prebieha nezávisle od toho, či dotknutá osoba na komponent LinkedIn klikne alebo neklikne. Je sprostredkovanie a doručenie informácií takéhoto druhu spoločnosti LinkedIn dotknutou osobou nechcené, môže táto sprostredkovaniu a doručeniu zabrániť tak, že sa pred vyvolaním našej internetovej stránky odhlási zo svojho konta LinkedIn.

Spoločnosť LinkedIn ponúka na www.linkedin.com/psettings/guest-controls možnosť, odstaviť e-mailové správy, správy SMS a množstvo zobrazení ako aj správu nastavení zobrazenia. Ďalej využíva spoločnosť LinkedIn partnerov akoQuantcast, Google Analytics, BlueKai, DoubleClick, Nielsen, Comscore, Eloqua a Lotame, ktorí môžu nastavovať cookies. Takéto cookies môžete odmietnuť na www.linkedin.com/legal/cookie-policy. Platné ustanovenia ochrany údajov spoločnosti LinkedIn si možno vyvolať na www.linkedin.com/legal/privacy-policy. Smernicu o cookies spoločnosti LinkedIn možno vyvolať na www.linkedin.com/legal/cookie-policy.

11. Informácie týkajúce sa témy informačného spravodajcu a e-mailovej reklamy

S vašim súhlasom môžete odoberať nášho informačného spravodajcu, prostredníctvom ktorého vás budeme informovať o naši aktuálnych a zaujímavých ponukách. Na prihlásenie do nášho informačného spravodajcu používame tzv. metódu Double-Opt-in. To znamená, že vám po svojom prihlásení zašleme na uvedenú e-mailovú adresu e-mail, v ktorom vás prosíme o potvrdenie, že si prajete zasielanie informačného spravodajcu. Ukladáme vždy vami použité e-mailové adresy a okamih potvrdenia. Účelom tejto metódy je preukázanie vášho prihlásenia, a aby sme dokázali objasniť prípadné možné zneužitie vašich osobných údajov. Povinným údajom pre zasielanie informačného spravodajcu je iba vaša e-mailová adresa. Uvedenie ďalších, osobitne označených údajov je dobrovoľné a používame ich na osobné oslovenie. Po vašom potvrdení uložíme vašu e-mailovú adresu na účely zasielania informačného spravodajcu. Právnym základom je čl. 6 ods. 1 str. 1 písm. a) GDPR. Vaše údaje budú na tento účel uložené a používané tak dlho, kým neodvoláte svoj súhlas. Na podporu zasielania e-mailov a sledovania využívame služby spoločnosti Mailchimp – The Rocket Science Group, LLC, 675 Ponce de Leon Ave NE, Suite 5000, Atlanta, GA 30308 USA. Nimi zaznamenané údaje sú prenášané do USA, kde sa aj uložia. Komisia EÚ uznala v USA primeranosť úrovne ochrany údajov spoločnostiam, ktoré sa zaregistrujú a budú riadiť pravidlami štítu na ochranu osobných údajov medzi EÚ a USA (EU-U.S. Privacy Shield). Spoločnosť The Rocket Science Group LLC je registrovaná pod štítom na ochranu osobných údajov medzi EÚ a USA (EU-U.S. Privacy Shield) takisto aj podľa neho certifikovaná. Certifikáciu a jej aktuálny stav si môžete pozrieť na www.privacyshield.gov/participant. Odoberanie informačného spravodajcu môžete kedykoľvek zrušiť a svoj súhlas na spracovanie vašich údajov za účelom zasielania informačného spravodajcu kedykoľvek s účinnosťou do budúcnosti odvolať. Svoje odvolanie môžete vykonať prostredníctvom odkazu, ktorý sa nachádza v každom e-maile informačného spravodajcu alebo tým, že nám zašlete e-mail na e-mailovú adresu, ktorá je uvedená v bode 2. Svoj súhlas so spracúvaním vašich údajov na účely sledovania môžete kedykoľvek s účinnosťou do budúcnosti odvolať tým, že nám zašlete e-mail na e-mailovú adresu, ktorá je uvedená v bode 2. Svoj súhlas na spracúvanie vašich údajov na marketingové účely, predovšetkým v súvislosti so zasielaním informačného spravodajcu, môžete kedykoľvek odvolať tým, že nám zašlete e-mail na e-mailovú adresu, ktorá je uvedená v bode 2.

12. Právny základ pre spracúvanie

Čl. 6 I písm. a GDPR slúžia našej spoločnosti ako právny základ pre procesy a postupy spracúvania, pri ktorých získavame súhlas na určitý účel spracúvania. Ak je spracúvanie osobných údajov potrebné na splnenie zmluvy, ktorej zmluvnou stranou je dotknutá osoba, ako to je napríklad pri procesoch a postupoch spracúvania, ktoré sú nevyhnutné na dodanie tovarov alebo poskytovanie ostatných výkonov, služieb alebo protislužieb, potom je spracúvanie založené na čl. 6 I písm. b GDPR. To isté platí pre také procesy a postupy spracúvania, ktoré sú potrebné na realizáciu predzmluvných opatrení, napríklad v prípadoch dopytov tákajúce sa našich produktov, výkonov alebo služieb. Ak podlieha naša spoločnosť právnej povinnosti, na základe ktorej sa stane potrebné spracúvanie osobných údajov, ako napríklad splnenie daňových povinností, potom je spracúvanie založené na čl. 6 I písm. c GDPR. V zriedkavých a ojedinelých prípadoch môže byť spracúvanie osobných údajov potrebné na ochranu životne dôležitých záujmov dotknutej osoby alebo inej fyzickej osoby. To by bol napríklad prípad, keby sa nejaký návštevník v našom závode/prevádzke/podniku zranil a následne by bolo potrebné postúpiť jeho meno a priezvisko, jeho vek, jeho údaje o zdravotnej poisťovni alebo ostatné životne dôležité informácie lekárovi, nemocnici alebo ostatným tretím stranám. Potom by bolo spracúvanie založené na čl. 6 I písm. d GDPR. Nakoniec by mohli byť procesy a postupy spracúvania založené na čl. 6 I písm. f GDPR. Na tomto právnom základe sú založené procesy a postupy spracúvania, ktoré nie sú podchytené žiadnym z vyššie uvedených právnych základov, ak je spracúvanie potrebné na zachovanie oprávneného záujmu našej spoločnosti alebo tretej strany, pokiaľ neprevažujú záujme, základné práva a základné slobody dotknutého. Takéto postupy a procesy spracúvania sú nám predovšetkým dovolené preto, pretože boli európskym zákonodarcom osobitne uvedené. Zastupoval poňatie do takej miery, že oprávnený záujem by mohol byť predpokladaný vtedy, ak je dotknutá osoba zákazníkom zodpovedného (bod preambule 47 veta 2 GDPR).

13. Oprávnené záujmy na spracúvaní, ktoré sleduje zodpovedný alebo tretia strana

Je spracúvanie osobných údajov založené na článku 6 I písm. f GDPR je našim oprávneným záujmom realizácia našej obchodnej činnosti v prospech blaha všetkých našich zamestnancov a našich podielnikov.

14. Dĺžka obdobia, na ktoré sa osobné údaje ukladajú a uchovávajú

Kritériom na dĺžku obdobia uloženia a uchovania osobných údajov je príslušná zákonná povinnosť archivácie. Po uplynutí tejto lehoty budú príslušné údaje rutinne vymazané, pokiaľ už nebudú potrebné na plnenie zmluvy alebo nadviazanie zmluvného vzťahu.

15. Zákonné a zmluvné predpisy týkajúce sa poskytnutia osobných údajov; potrebnosť na uzavretie zmluvy; záväzok dotknutej osoby poskytnúť osobné údaje; možné následky neposkytnutia

Informujeme Vás o tom, že poskytnutie osobných údajov je sčasti predpísané zákonom (napr. daňové predpisy) alebo taktiež vyplývajú zo zmluvných ustanovení (napr. údaje týkajúce sa zmluvného partnera). Niekedy môže byť na uzavretie zmluvy potrebné, že nám dotknutá osoba poskytne na plnenie osobné údaje, ktoré musia byť následne nami spracúvané. Dotknutá osoba je napríklad povinná poskytnúť nám osobné údaje, keď s ňou naša spoločnosť uzatvára zmluvu. Neposkytnutie osobných údajov by malo za následok, že by sa zmluva s dotknutým/dotknutou nedala uzavrieť. Pred poskytnutím osobných údajov zo strany dotknutého/dotknutej sa musí dotknutý/dotknutá obrátiť na jedného z našich zamestnancov. Vzťahujúc sa na jednotlivý prípad informuje náš zamestnanec dotknutého/dotknutú o tom, či je poskytnutie osobných údajov predpísané zákonom alebo zmluvne alebo je potrebné na uzavretie zmluvy, či pretrváva povinnosť poskytnutia osobných údajov a aké následky by malo neposkytnutie osobných údajov.

16. Pretrvávanie automatizovaného hľadania riešenia

Ako spoločnosť vedomá si zodpovednosti sa zriekame automatizovaného hľadania riešenia alebo profilovania.

Toto vyhlásenie o ochrane údajov bolo vypracované a zostavené generátorom vyhlásenia o ochrane údajov dozorným úradníkom pre ochranu údajov Drážďany v kooperácii so spoločnosťou RC GmbH, ktorá opätovne zhodnocuje použité notebooky a spoločným používaním súborov právnikov a advokátov WBS-LAW.