A Heilind Electronics GmbH általános szállítási feltételei

§ 1    Hatályosság

(1)    Az eladó valamennyi szállítása, szolgáltatása és ajánlata kizárólag ezen általános szállítási feltételeken alapszik. Ezek valamennyi szerződés részét képezik, melyet az eladó szerződéses partnereivel (továbbiakban: megbízó) az általa kínált szállítmányokról és szolgáltatásokról köt. A megbízó számára teljesített valamennyi jövőbeli szállítmányra, szolgáltatásra és ajánlatra vonatkoznak, akkor is ha nem állapodnak meg róluk még egyszer külön.


(2)    A megbízó vagy harmadik fél üzleti feltételei nem alkalmazhatók, akkor sem, ha az eladó az egyes esetekben nem mond ellent hatályuknak. Még akkor sem ért egyet azok hatályával, ha az eladó egy olyan dokumentumra utal, mely a megbízó vagy harmadik fél üzleti feltételeit tartalmazza vagy azokra utal.

§ 2    Ajánlat és szerződéskötés

(1)    Amennyiben azokat nem nevezik kifejezetten kötelező érvényűnek, az eladó ajánlatai opcionálisak és nem kötelező érvényűek. Különösen fenntartjuk a jogot a köztes eladásra és a saját kézbesítésre. Az eladó valamennyi ajánlata a kiállítás dátumától számított 10 napot követően érvényét veszti. Az eladó megbízásokat és megrendeléseket a beérkezést követően14 napig tud elfogadni. Az eladó beérkezési igazolása nem jelent elfogadást, hacsak nem erősítik meg az elfogadást kifejezetten.


(2)    Az eladó és megbízó között létrejövő jogviszony tekintetében az egyedüli mérvadó az írásban kötött adás-vételi szerződés, annak általános szállítási feltételeit is beleértve. Ez teljes mértékben tükrözi a szerződés tárgyát képező megállapodásokat a szerződéses partnerek közötti. Az eladó szóbeli jóváhagyása e szerződés megkötése előtt jogilag nem kötelező érvényű és a szerződéses partnerek szóbeli megállapodásait az írásos szerződés helyettesíti, amennyiben nem következik belőlük kifejezetten, hogy ezek a továbbiakban is érvényben maradnak. A szerződéskötés az eladó beszállítója általi helyes és időbeni saját kézbesítés fenntartásával történik; az nem az eladó felelősségi közébe tartozó elmaradt szállítás esetén az eladó visszaléphet a szerződéstől kártérítési felelősség nélkül.


(3)    A meghozott megállapodásokat, az általános szállítási feltételeket is beleértve, csak írásban lehet kiegészíteni és módosítani. Az ügyvezető igazgató vagy cégvezető kivételével, az eladó munkavállalói nincsenek felhatalmazva eltérő szóbeli megállapodások megkötésére. Az írásos forma betartásához elegendő egy telekommunikációs eszköz, úgymint a telefax vagy e-mail, amennyiben az aláírt nyilatkozat másolatát átadják.


(4)    Az eladó szállítmánnyal vagy szolgáltatással kapcsolatos adatai (pl. súlyok, méretek, használati értékek, terhelhetőség, tűrőképesség, műszaki adatok, stb.), valamint ábrázolásaink ugyanezekről (pl. rajzok és ábrák) csak megközelítőleg irányadóak, amennyiben a szerződésben lefektetett célra való felhasználhatóság nem ír elő teljes megegyezést. Nem garantált jellemzők, hanem a szállítmány vagy szolgáltatás leírásai vagy jelölései Kereskedelemben szokványos eltérések és jogi előírások alapján történő vagy műszaki javításokat képező módosítások, valamint alkatrészek cseréje egyenértékű részek által akkor engedélyezett, ha azok nem befolyásolják negatívan a szerződésben lefektetett célt szolgáló felhasználhatóságot. A RoHS-kompatibilitásról, a REACH-rendelet betartásáról és konfliktusövezetek ásványaiból származó eladott tárgyak szabadságáról szóló megjegyzések az egyes gyártó adatain alapszanak. Nem garantáljuk ezen adatok helyességét és teljességét és az adatok helytelenséges és hiányosságáért a 8. ‎§-ban meghatározott terjedelemig vállalunk bármilyen felelősséget.


(5)    Az eladó fenntartja a tulajdonjogot vagy szerzői jogot minden általa leadott ajánlat és becsült költségek felett, valamint a megbízó számára rendelkezésre bocsátott rajzok, ábrák, számítások, prospektusok, katalógusok, modellek, szerszámok és egyéb dokumentumok és segédanyagok felett. A megbízó ezeket ezen eszközöket, sem tartalmukat az eladó kifejezett hozzájárulása nélkül nem teheti harmadik fél számára elérhetővé, nem nyilatkozhat róla, nem használhatja és nem sokszorosíthatja saját maga, sem harmadik fél. Az eladó kérésére hiánytalanul vissza kell szolgáltatnia ezeket az eszközöket és az esetlegesen létrehozott másolatokat meg kell semmisítenie, amennyiben a megfelelő üzleti működéséhez a továbbiakban nem szükségesek vagy ha a megállapodások nem vezetnek szerződéskötéshez. Ez alól kivételt képez általános adatmentési célból elektronikus úton rendelkezésre bocsátott adatok mentése.

§ 3    Árak és fizetés

(1)    Az árak a megbízás visszaigazolásban felvezetett teljesítmények és szolgáltatások terjedelmére érvényesek. A többlet- vagy külön szolgáltatásokat külön számolják el. Az árak EUR-ban értendők, a gyártelepről, plusz csomagolás, törvényben meghatározott héa, exportszállítás esetén vám valamint díjak és egyéb állami illetékek.


(2)    Amennyiben a megállapodott árak alapját az eladó referencia árai képezik és a szállításra csak több mint négy hónappal később kerül sor, úgy az eladó szállításkor érvényes referencia árai érvényesek ( a megállapodott százalékos vagy fix árengedmény levonásával). A továbbiakban az eladó ajánlataiban megadott árak az ajánlat összeállításának időpontjában készült költségkalkuláción alapulnak. Amennyiben egy vagy több nyers-, segéd-, vagy üzemanyag vagy komponens költsége 5%-nál nagyobb mértékben növekedik ( pl. árfolyam-ingadozás vagy megnövekedett beszerzési ár miatt, mindegy, milyen okból), az eladó fenntartja a jogot az árak az emelkedés mértékével megegyező százalékban történő kiigazítására.


(3)    A számlák összegeit a számla kiállítási dátumától számított 30 napon belül, mindennemű levonás nélkül ki kell egyenlíteni, amennyiben nem állapodtak meg másként. A fizetés irányadó dátuma az eladónál történő beérkezés. A csekkel történő fizetés ki van zárva, amennyiben az egyes esetekben nem születik róla megállapodás. Amennyiben a megbízó az esedékes időpontban nem teljesít, úgy 5%-os kamatot fizet az esedékes összegekre a fizetési határidőtől számítva; magasabb kamat és késedelem esetén további károkra irányuló érvényesítési jog fenntartva.


(4)    A megbízó ellenköveteléseinek beszámítása vagy ezen követelések miatti fizetés visszatartás nem engedélyezett, hacsak az ellenköveteléseket vitathatatlanul és jogilag meg nem állapítják.


(5)    Az eladónak jogában áll a még esedékes szállítmányokat és szolgáltatásokat csak előzetes fizetés vagy biztonsági letét ellenében elvégezni ill. teljesíteni, ha a szerződés megkötése után olyan körülmények válnak számára ismertté, melyek a megbízó hitelességét jelentősen csökkentik és melyek veszélyeztetik az eladó kintlevőségének megbízó általi, az adott szerződéses viszonyból adódó kifizetését (beleértve egyéb, ugyanazon keretszerződésen belüli, egyes megbízásokat).

§ 4    Szállítás és szállítási idők

(1)    A szállítás az üzemből történik.


(2)    Az eladó által a szállításokra és szolgáltatásokra vonatkozó, kilátásba helyezett határidők és időpontok csak akkor érvényesek hozzávetőlegesen, ha kifejezetten megegyeztek vagy megállapodtak egy fix határidőről vagy időpontról. Amennyiben megegyeztek az elküldésről, a szállítási határidők és időpontok a szállítmányozónak, fuvarozónak vagy a szállítással megbízott harmadik félnek történő átadási időpontra vonatkoznak.


(3)    Az eladó - a megbízó késedelméből adódó jogainak sérelme nélkül - kérelmezheti a megbízótól a szállítási és szolgáltatási határidők meghosszabbítását vagy azok azzal az időtartam megegyező eltolását, mely alatt a megbízó nem teljesíti szerződésbeli kötelezettségeit az eladóval szemben.


(4)    Az eladó nem felel a szállítás lehetetlenségéért vagy szállítási késedelemért, amennyiben azokat olyan természeti katasztrófa vagy egyéb, a szerződéskötés időpontjában előre nem látható esemény (bármilyen üzemzavar, nehézségek az anyag- vagy energiabeszerzés terén, szállítási késedelmek, sztrájkok, munkás-elbocsájtás, munkaerőhiány, energia vagy nyersanyag hiány, nehézségek a szükséges hatósági engedélyek beszerzése terén, hatósági intézkedések vagy beszállítók általi helytelen vagy nem időben történő szállítás) okozta, melyekért az eladó nem felelős. Amennyiben hasonló események jelentősen megnehezítik vagy lehetetlenné teszik az eladó számára a szállítást vagy teljesítést és az akadályoztatás nem átmeneti, az eladónak jogában áll visszalépni a szerződéstől. Az átmeneti akadályok esetén meghosszabbodnak a szállítási- és teljesítési határidők vagy az akadályoztatás időtartamával megegyező időszakkal tolódnak el a szállítási- vagy teljesítési határidők. Amennyiben a késedelem következtében nem várható el a megbízótól a szállítmány vagy teljesítés átvétele, az eladónak címzett azonnali írásos nyilatkozattal visszaléphet a szerződéstől.


(5)    Amennyiben a felvételt vagy elküldést a megbízó kérésére késleltetik, az eladónak jogában áll egy héttel az eladó elviteli- vagy elküldési hajlandóságának jelzését követően a tárolásból adódó költségeket a megbízótól követelni. Az eladó általi tárolás esetén a raktározási költségek a raktározandó szállítmány számla összegének 0,25%-át teszik ki minden lejárt hét után. További vagy kisebb mértékű raktározási költések bizonyításának és érvényesítésének joga fennáll.


(6)    Az eladó csak akkor jogosult részszállításra, ha

  •  a részszállítmányt a megbízó a szerződésben lefektetett rendeltetési célra fel tudja használni,
  •  a fennmaradó megrendelt áru szállítása biztosítva van,
  •  ez által nem keletkeznek a megbízó számára jelentősebb, további terhek vagy további költségek (kivéve, ha az eladó nem vállalja át ezeket a költségeket).


(7)    Amennyiben az eladó késik a szállítással vagy teljesítéssel vagy mindegy, milyen okból kifolyólag a szállítás vagy teljesítés lehetetlenné válik számára, az eladó kártérítési felelőssége a jelen általános szállítási feltételek 8.‎ §-ának értelmében korlátozódik. Ez nem érinti a 4. ‎§-ának (4) bekezdése szerinti felelősség alól való mentesülés.

5. §     Teljesítés helye, kézbesítés, csomagolás, kárveszély átszállása, átvétel

(1)    Valamennyi szerződéses viszonyból adódó kötelezettség teljesítési helye Feldkirchen-Westerham, amennyiben nem állapodnak meg másként. Amennyiben az eladó a telepítést is vállalta, a teljesítési hely az, amelyen a telepítésnek meg kell történnie.


(2)    A kézbesítés módja és a csomagolás az eladó szakmai megítélésén alapul.


(3)    A kárveszély lekésőbb a szállítmány (ekkor a rakodási folyamat kezdete mérvadó) szállítmányozónak, fuvarozónak, vagy a kézbesítéssel megbízott harmadik személynek történő átadással száll át a megbízóra. Ez akkor is érvényes, ha részszállítás történik vagy az eladó további teljesítéseket (pl. kézbesítés vagy telepítés) is vállalt. Ha a kézbesítés vagy az átadás egy megbízó felelősségére róható okból késik, a kárveszély azon a napon száll át a megbízóra, amelyen a szállítmány szállításra készen áll és az eladó azt a megbízó felé jelezte.


(4)    A kárveszély átszállása után keletkező raktározási költségeket a megbízó állja. Az eladó általi tárolás esetén a raktározási költségek a raktározandó szállítmány számla összegének 0,25%-át teszik ki minden lejárt hét után. További vagy kisebb mértékű raktározási költések bizonyításának és érvényesítésének joga fennáll.
(5)    A szállítmányt az eladó csak a megbízó kifejezett kívánságára és annak költségére biztosítja lopás, törés, szállítás, tűz és víz okozta károk vagy egyéb biztosítható kockázatok ellen.


(6)    Amennyiben az adás-vételi szerződésnek megfelelően az átvételnek meg kell történnie, azt az ügyfél csak a szállítmány használhatóságát lehetetlenné tevő vagy jelentősen befolyásoló hiányosságra való utalással tudja elutasítani. A vásárlási tételt akkor számít átvettnek, ha

  • szállítás és, amennyiben az eladó a telepítést is vállalta, a telepítés lezárult,
  • az eladó erről értesíti a megbízót tekintettel az 5. ‎§ (6) bekezdése szerinti fiktív átvételre és felszólította az átvételre,
  •  a szállítmány vagy telepítés óta 12 munkanap eltelt vagy a megbízó elkezdte használni a vásárlási tételt (pl. a szállított berendezést üzembe helyezte) és ebben az esetben a szállítás vagy telepítés óta 5 munkanap eltelt és
  •  a megbízó elmulasztotta átvenni a tételt ez időn belül egy másik okból kifolyólag, mint az eladó számára jelzett hiányosság, mely a vásárlási tétel használatát lehetetlenné teszi vagy jelentősen befolyásolja.


§ 6    Garancia, hibák

(1)    A garancia időszak a szállítástól, szükséges átvétel esetén az átvételtől számított egy év. Ez a határidő nem vonatkozik a megbízó az élet, testi épség és egészség sérelmével kapcsolatos vagy a megbízó vagy képviselői által elkövetett jogszabályi rendelkezések szerint elévülő szándékos vagy súlyos gondatlanságból okozott kötelességszegésből adódó kártérítési követeléseire.


(2)    A leszállított eszközöket a megbízónak vagy az általa megnevezett harmadik félnek történő leszállítást követően azonnal át kell vizsgálni. Érvényesek nyilvánvaló hiányosságok vagy egyéb hiányosságok esetén, melyek észrevehetőek lehettek volna egy azonnali alapos vizsgálat esetén, ahogy a vásárló azt jóváhagyja, ha az eladóhoz nem érkezik be írásos hiánypótlási igény a szállítást követő hét munkanapon belül. Egyéb hiányosságok esetén a szállítmány a vevő által jóváhagyottnak akkor tekintendő, ha nem érkezik be az eladóhoz hiánypótlási igény a hiány felfedezésének időpontját követő hét munkanapon belül; amennyiben a megbízó normál használat mellett már egy korábbi időpontban is felismerte a hiányosságot, úgy ez a korábbi időpont tekintendő a kifogásolás kezdő határidejeként. Az eladó kérésére díjmentesen vissza kell küldeni a kifogásolt szállítmányt az eladó részére. Jogos kifogásolás esetén az eladó megtéríti a kedvezményes csomagküldést; ez abban az esetben nem érvényes, ha a költségek megnőnek, mivel a szállítmány rendeltetésszerű felhasználási helyétől eltérő helyen található.


(3)    A leszállított eszközök hiányossága esetén az eladó ésszerű határidőn belüli választásának megfelelően először is köteles és jogosult kijavítani vagy kicserélni az árut. Sikertelenség, úgymint a javítás vagy csere lehetetlen volta, méltánytalansága, megtagadása vagy nem illő késleltetése esetén a megbízó visszaléphet a szerződéstől vagy megfelelő mértékben csökkentheti a felvásárlási árat.


(4)    Amennyiben a hiány az eladónak róható fel, a megbízó a 8. ‎§-ban meghatározott feltételek mellett követelhet kártérítést.


(5)    Azon alkatrészek hiányosságai esetén, melyeket az eladó engedélyezési törvények miatt vagy tényleges okokból kifolyólag nem tud kijavítani, az eladó tetszés szerint saját garanciaigényét fogja érvényesíteni a gyártóval szemben ill. a megbízó számlájának előszállítójával szemben vagy azt átengedi a megbízó részére. Az eladóval szemben csak abban az esetben állnak fenn hasonló hiányosságok esetén garanciaigények egyéb feltételek mellett és ezen általános szállítási feltételeknek megfelelően, ha az említett igények bíróság előtti, gyártóval ill. előszállítóval szembeni érvényesítése sikertelen volt, vagy például fizetésképtelenség miatt kilátástalan. A jogi vita időtartama alatt a megbízó eladóval szembeni, szóban forgó garancia igényeinek elévülését felfüggesztik.


(6)    A garancia megszűnik, amennyiben a leszállítandó árut szakszerűtlenül használják vagy a megbízó az eladó jóváhagyása nélkül módosítja vagy harmadik személy által módosíttatja az árut és ezáltal a hiányosságok megszüntetését lehetetlenné teszi vagy túlzottan megnehezíti. A megbízónak minden esetben viselnie kell a módosítás miatt keletkezett, hiányosság megszüntetésére irányuló többletköltségeket.


(7)     A megbízóval megállapodott használt eszközök kivételes esetben történő szállításakor nem vállalunk felelősséget semmilyen hiányosságért.

§ 7    Tulajdonjogok

(1)    Az eladó a 7. § értelmében garantálja, hogy a szállítmány mentes harmadik fél ipari tulajdonjogától vagy szerzői jogától. Valamennyi szerződéses partner azonnal írásban értesíti a többi szerződéses partnert, amennyiben ellene ezen jogok megsértése miatt követeléseket akarnak érvényesíteni.


(2)    Abban az esetben, ha a szállított áru harmadik fél ipari tulajdonjogát vagy szerzői jogát sérti, az eladó saját belátása szerint és saját költségén úgy módosítja vagy cseréli ki a szállított árut, hogy az a továbbiakban ne sértse meg harmadik fél jogait, a szállított áru azonban továbbra is betöltse a szerződésben lefektetett funkcióit, vagy a megbízó részére használati jogot adjon egy licenc szerződés megkötésével. Amennyiben ez az eladónak ésszerű határidőn belül nem sikerül, a megbízó jogosult elállni a szerződéstől vagy megfelelő mértékben csökkenteni a vételárat. A megbízó esetleges kártérítési igényei ezen általános szállítási feltételek 8. ‎§-ának korlátozásainak vannak alávetve.


(3)    Az eladó által szállított termékek jogsértései esetén az eladó saját belátása szerint érvényesíti követeléseit a gyártóval ill. előszállítóval szemben a megbízó számláját illetően vagy átengedi azt a megbízó részére. Ezekben az esetekben az eladóval szemben csak abban az esetben állnak fenn jelen 7. § szerint követelések, ha az említett igények bíróság előtti, gyártóval ill. előszállítóval szembeni érvényesítése sikertelen volt, vagy például fizetésképtelenség miatt kilátástalan.

§ 8    Kártérítési felelősség kötelesség megsértése miatt

(1)    Az eladó kártérítési felelőssége, mindegy milyen jogalapon, különösen lehetetlenség, késedelem, hiányos vagy hibás szállítás, szerződésszegés, kötelezettségek megsértése szerződéses tárgyalások és nem engedélyezett tevékenység esetén, amennyiben kötelezettségszegésről van szó, jelen 8. ‎§-nak megfelelően korlátozódik.


(2)    Az eladó nem felel szervezetei, jogi képviselői, alkalmazottjai vagy egyéb képviselői egyszerű gondatlansága esetén, hacsak az lényeges szerződéses kötelezettségeket nem érint. Lényeges szerződéses kötelezettségnek számít a szállítmány időben történő leszállítása és telepítése, annak olyan jogi hiányosságoktól, valamint hibáktól való mentessége, melyek működőképességét vagy használhatóságát jelentéktelennél nagyobb mértékben befolyásolják, valamint tanácsadási-, védelmi- és figyelmeztetési kötelezettségek, melyeknek lehetővé kellene tennie a megbízó számára a szállított áru szerződésben meghatározott használatát vagy megbízó személyzet életének és testi épségének védelmét vagy a megbízó tulajdonának jelentős károk elleni védelmét kellene szolgálniuk.


(3)    Amennyiben az eladó a 8. § (2) bekezdése szerint felel a károkért, ez a felelősség olyan károkra korlátozódik, melyeket az eladó a szerződéskötés során a szerződéskötés lehetséges kimenetelként előre látott vagy szokványos gondosság alkalmazása mellett előre kellett volna látnia. A szállítmány hiányosságaiból adódó közvetett károk és következményes károk ezen kívül csak akkor cserélhetők, amennyiben a szállított áru rendeltetésszerű használatakor hasonló károk tipikusan elvárhatók.


(4)    Egyszerű gondatlanságra vonatkozó felelősség esetén az eladó kártérítési kötelezettsége hibák esetén és az azokból következő vagyoni károk esetén káresetenként 10.000 EUR összegre korlátozódik, akkor is, ha lényeges szerződéses kötelezettséget ért sérelemről van szó.


(5)    Az fenti felelősséget kizáró nyilatkozatok és korlátozások ugyanolyan mértékben érvényesek a szervezetek, jogi képviselők, munkavállalók és az eladó egyéb képviselői javára.


(6)    Amennyiben az eladó műszaki tájékoztatást vagy tanácsot ad és ezen tájékoztatás és tanácsadás nem tartozik az általa vállalt, szerződésben lefektetett szolgáltatásai közé, úgy az díjtalanul és bármilyen felelősség kizárásával történik.


(7)    A 8. § korlátozásai nem vonatkoznak az eladó szándékos magatartásából adódó felelősségre, garantált beszerzési jellemzőkre, élet, testi épség vagy egészség sérüléseire vagy a termékfelelősségről szóló német törvényre.

§ 9    Tulajdonjog fenntartása

(1)    A tulajdonjog alábbiakban megállapított fenntartása a vevő valamennyi meglévő jelenlegi és jövőbeli vevővel szembeni azon követeléseinek biztosítására szolgál, melyek a szerződéses partnerek közötti elektromos félkész- és kész termékekről szóló beszállítói kapcsolatból következnek.


(2)    Az eladótól a vevőig szállított áru valamennyi biztosított követelés teljes mértékű kifizetéséig az eladó tulajdonában marad. Az árut és a következő rendelkezések szerint a helyébe lépő, tulajdonjog fenntartás által érintett árut a továbbiakban „fenntartott árunak“ nevezzük.


(3)    A vevő a fenntartott árut a vevő számára díjmentesen tárolja.


(4)    A vevő jogosult a fenntartott árut a végrehajtási esemény bekövetkezéséig (9. bekezdés) rendes kereskedelmi ügylet keretein belül feldolgozni és értékesíteni. Az elzálogosítás és tulajdonzálog nem engedélyezettek


(5)    Amennyiben a fenntartott árut a vevő feldolgozza, megállapodnak arról, hogy a feldolgozás az eladó, mint gyártó nevében és számlájára történik és az eladó azonnal tulajdonjogot vagy - ha feldolgozás több tulajdonos anyagaiból történik vagy a feldolgozott tárgy értéke magasabb mint a fenntartott áru értéke - vagy résztulajdont (töredék tulajdon) szerez az újonnan keletkezett eszköz felett a fenntartott áru és az újonnan keletkezett eszköz értékeinek viszonyából adódó mértékben. Abban az esetben, ha nem történik tulajdonszerzés az eladó részéről, a vevő a biztonság kedvéért már most átruházza az eladóra jövőbeli tulajdonát vagy - a fent említett viszony szerint - résztulajdonát az újonnan létrehozott tárgy felett. Amennyiben a fenntartott áru a többi tárggyal együtt egy egységes tárggyá válik vagy azzal elválaszthatatlanul keveredik és eggyé válva a többivel főtárgyként kell rá tekinteni, az eladó, amennyiben a fő tárgy őt illeti, arányosan résztulajdonnal ruházza fel a vevőt az egységes tárgy felett az 1. mondatban megnevezett viszony szerint.


(6)    A fenntartott áru továbbértékesítése esetén a vevő biztosítékképpen már most lemond a vevő részére az ebből származó vásárlóval szembeni követelésről - az eladó fenntartott áru feletti résztulajdona esetén arányosan a tulajdonrésznek megfelelő arányban. Ugyanez érvényes egyéb követelések esetén, melyek a fenntartott áru helyére lépnek vagy a fenntartott áru tekintetében keletkeznek, mint pl. biztosítási kárigények vagy elvesztés vagy megsemmisülés esetén jogellenes cselekményből adódó igények. Az eladó felhatalmazza a vevőt visszavonhatóan, hogy saját nevében hajtsa be az eladó részére lemondott követeléseket. Az eladó csak végrehajtási esemény bekövetkezésekor vonhatja vissza ezt a beszedési felhatalmazást.


(7)    Amennyiben harmadik felek tesznek szert a fenntartott árura, különösen lefoglalás útján, a vevő azonnal fel fogja hívni a figyelmüket az eladó tulajdonjogára és tájékoztatni fogja erről az eladót, hogy lehetővé tegye számára tulajdonjogai gyakorlását. Amennyiben a harmadik fél nem képes az eladó számára megtéríteni az ebben az összefüggésben keletkezett bírósági vagy bíróságon kívüli költségeket, úgy azokért a vevő felel az eladó számára.


(8)    Az eladó akkor szabadítja fel a fenntartott árukat és a helyükbe lépett tárgyakat és követeléseket, ha azok értéke a biztosított követelések mértékét több mint 50 %-al meghaladja. A felszabadítható tárgyakat az eladó választhatja ki.


(9)    Amennyiben az eladó a vevő szerződéssel ellentétes magatartása miatt - különösen fizetési késedelem esetén - visszalép a szerződéstől (végrehajtási esemény), jogosult kikövetelni a fenntartott árut.

§ 10   Záró rendelkezések

(1)    Amennyiben a megbízó üzletember közjogi értelemben vett jogi személy vagy egy közjogi befektetési alap vagy nem rendelkezik Németországban általános joghatósággal, úgy a joghatóság minden, az eladó és megbízó közötti üzleti viszonyt illető vita rendezésére az eladó választása szerint Rosenheim vagy a megbízó székhelye. Az eladó ellen indított keresetek joghatósága ezekben az esetekben kizárólag Rosenheim. Ez a rendelkezés nem érinti a kizárólagos joghatóságról szóló kötelező erejű jogi rendelkezéseket.


(2)    Az eladó és a megbízó közötti viszony tekintetében kizárólag Németország joga irányadó. A nemzetközi árukereskedelmi szerződésekről szóló 1980. április 11‐én kelt ENSZ-egyezmény (CISG) nem érvényes.


(3)    Amennyiben ezek az általános szállítási feltételek szabályozási hiányosságokat tartalmaznának, ezen hiányosságok pótlására azon jogilag érvényes rendelkezések tekintendők érvényesnek, melyekről a szerződéses partnerek a szerződés gazdasági célkitűzése alapján és az általános szállítási feltételek céljából megállapodtak volna, ha ismerték volna a szabályozási hiányosságot.