Condițiile generale de livrare ale Heilind Electronics GmbH

Art. 1    Aplicabilitate

(1)    Toate livrările, serviciile și ofertele vânzătorului se efectuează exclusiv pe baza acestor Condiții generale de livrare. Acestea sunt parte integrantă a tuturor contractelor pe care vânzătorul le încheie cu partenerii contractuali (denumiți în continuare „contractori”) cu privire la bunurile sau serviciile oferite de acesta. De asemenea, acestea se aplică și tuturor livrărilor, serviciilor sau ofertelor viitoare ale contractorului, chiar dacă acestea nu sunt agreate din nou, în mod special.


(2)    Condițiile de afaceri ale contractantului sau ale terților nu se aplică, chiar dacă vânzătorul nu se opune în mod special valabilității acestora în cazuri individuale. Chiar dacă vânzătorul ia în considerare vreun înscris care conține sau se referă la condițiile de afaceri ale contractantului sau ale unei terțe părți, aceasta nu constituie un acord cu valabilitatea acestor condiții de afaceri.

Art. 2    Ofertă și încheierea contractului

(1)    Toate ofertele vânzătorului sunt sub rezerva modificărilor și fără caracter obligatoriu, cu excepția cazului în care acestea sunt în mod expres menționate ca fiind obligatorii. În special se află sub rezerva modificărilor vânzările intermediare și auto-livrarea. Toate ofertele vânzătorului expiră la 10 zile de la data emiterii. Comenzile sau ordinele pot fi acceptate de către vânzător în termen de 14 zile de la primire. O confirmare de primire de către vânzător nu constituie o acceptare, decât dacă declarația de acceptare este declarată în mod expres.


(2)    Doar relația juridică dintre vânzător și contractor este guvernată de contractul de cumpărare scris, inclusiv de aceste Condiții generale de livrare. Acesta reproduce integral toate acordurile verbale dintre părțile contractante cu privire la obiectul contractului. Promisiunile verbale ale vânzătorului înainte de încheierea prezentului contract nu sunt obligatorii din punct de vedere juridic, iar acordurile verbale ale părților contractante sunt înlocuite de contractul scris, cu excepția cazului în care nu reiese în mod clar că au caracter obligatoriu. Încheierea contractului este condiționată de livrarea corectă și la timp de către furnizorii vânzătorului; în cazul nelivrării pentru care vânzătorul nu este responsabil, vânzătorul se poate retrage din contract fără obligația de înlocuire a daunelor.


(3)    Completările și modificările aduse acordurilor, inclusiv acestor Condiții generale de livrare, trebuie să fie făcute în scris pentru a fi valabile. Cu excepția administratorilor sau a funcționarilor autorizați, angajații vânzătorului nu au dreptul să facă promisiuni verbale diferite. Pentru caracterul legitim al formei scrise este suficientă transmiterea prin telecomunicație, în special prin fax sau e-mail, cu condiția transmiterii copiei declarației semnate.


(4)    Informațiile vânzătorului cu privire la obiectul livrării sau al serviciului (de ex., masă, dimensiuni, valorile de consum, capacitatea de încărcare, toleranțe, datele tehnice etc.), precum și prezentările noastre ale acestora (de ex., desene și figuri) sunt relevante doar în măsură aproximativă, cu excepția cazului în care utilitatea pentru scopul prevăzut în contract necesită o potrivire exactă. Acestea nu sunt caracteristici garantate ale variantelor constructive, ci descrieri sau identificări ale livrării sau serviciului. Abaterile uzuale și abaterile care apar din cauza prevederilor legale sau reprezintă îmbunătățiri tehnice, precum și înlocuirea componentelor cu componente echivalente sunt permise în măsura în care nu afectează utilitatea pentru scopul prevăzut în contract. Declarațiile privind compatibilitatea cu RoHS, respectarea Regulamentului REACH și inexistența materialelor provenite din zone de conflict în obiectele vândute se bazează pe informațiile producătorului respectiv. Pentru corectitudinea și exhaustivitatea acestor informații nu se preia nicio garanție și orice eventuală răspundere pentru inexactitatea sau caracterul incomplet al acestor informații este limitată în măsura specificată în ‎art. 8.


(5)    Vânzătorul își rezervă dreptul de proprietate sau drepturile de autor în toate ofertele și propunerile de prețuri, atât trimise de el, cât și în orice desene, figuri, calculații, broșuri, cataloage, modele, instrumente și alte documente și mijloace auxiliare puse la dispoziție de Contractor. Fără consimțământul expres al vânzătorului, contractorul nu poate face aceste obiecte accesibile terților, să le notifice, să le dezvăluie sau să le reproducă singur sau prin terțe părți, nici ca atare sau nici în ceea ce privește conținutul acestora. La solicitarea vânzătorului, acesta trebuie să returneze integral aceste articole și să distrugă orice copie făcută dacă nu-i mai este necesară în cursul normal al activității de afaceri sau dacă negocierile nu conduc la încheierea unui contract. Exclusă de aici este stocarea datelor furnizate electronic în scopul asigurării datelor uzuale.

Art. 3    Prețuri și plată

(1)    Prețurile se aplică pentru conținutul serviciilor și livrării menționate în confirmările comenzii. Extra-serviciile sau serviciile speciale vor fi calculate separat. Prețurile vor fi înțeles în Euro ex-work, plus ambalajele, taxa legală pe valoarea adăugată, pentru livrările la export taxe vamale, precum și taxele și alte sarcini financiare publice.


(2)    În măsura în care prețurile convenite se bazează pe prețurile de listă ale vânzătorului, iar livrarea se face doar după mai mult de patru luni după încheierea contractului, se aplică prețurile de listă ale vânzătorului valabile la livrare (fiecare cu reducere procentuală convenită sau cu o reducere fixă). În rest, prețurile indicate în ofertele vânzătorului sunt pe baza calculațiilor de costuri la momentul creării ofertei. În cazul în care costul unora sau mai multor materii prime, bunuri sau componente crește cu mai mult de 5% (de ex., din cauza fluctuațiilor valutare sau a prețurilor de achiziție crescute, indiferent de motiv), vânzătorul își rezervă dreptul de a ajusta prețurile până la aceeași valoare procentuală cu care au crescut costurile.


(3)    Valorile facturilor vor fi plătite în termen de 30 de zile de la data facturii, fără nicio deducere, în măsura în care nu s-a convenit altfel în scris. Data plății se socotește data intrării sumei în contul vânzătorului. Plata prin filă cec este exclusă, în măsura nu s-a convenit în mod special în cazuri individuale. În cazul în care contractorul nu plătește până la data scadenței, pentru sumele restante se vor plăti dobânzi de 5% p. a. începând cu data scadenței; aplicarea unei dobânzi și mai mari și dreptul la alte daune-interese în caz de neplată rămân neafectate.


(4)    Compensarea contrapretențiilor contractorului sau reținerea plăților datorate pentru astfel de creanțe este permisă numai dacă contrapretențiile sunt indiscutabile sau au putere juridică.


(5)    Vânzătorul are dreptul de a face sau de a executa livrări sau servicii restante numai contra plății în avans sau a unei garanții, dacă acestuia i-au fost făcute cunoscute circumstanțele ulterioare încheierii contractului care reduc în mod semnificativ bonitatea contractorului și prin care este periclitată plata de către contractor a creanțelor neachitate către vânzător în cadrul relației contractuale respective (inclusiv din alte comenzi individuale pentru care se aplică același contract-cadru).

Art. 4    Livrarea și durata livrării

(1)    Livrările se fac ex-work.


(2)    Termenele stabilite și termenele pentru livrările și serviciile furnizate de vânzător sunt doar aproximative, cu excepția cazului în care au fost convenite sau convenite în mod expres o perioadă fixă sau un termen fix. Dacă expedierea a fost convenită, duratele de livrare și termenele de livrare se referă la momentul predării către firma de expedieri, transportatorul de marfă sau altă terță parte însărcinată cu transportul.


(3)    Vânzătorul poate solicita contractorului - fără a aduce atingere drepturilor sale în legătură cu contractorul - o prelungire a duratelor de livrare și ale serviciilor sau o amânare a duratelor de livrare și ale serviciilor cu perioada până la care contractorul își îndeplinește obligațiile contractuale față de vânzător.


(4)    Vânzătorul nu este răspunzător pentru imposibilitatea de livrare sau pentru întârzierile de livrare, în măsura în care acestea au la bază cazuri de forță majoră sau alte evenimente neprevăzute la momentul încheierii contractului (de ex., diverse tipuri de avarii operaționale, dificultăți în privința achizițiilor de materiale sau de energie, întârzieri în transporturi, greve, blocări legale, lipse de forță de muncă, energie sau materii prime, dificultăți în obținerea aprobărilor de reglementare necesare, măsuri ale autorităților sau absența, livrarea incorectă sau livrarea întârziată de către furnizori, care nu au fost cauzate de vânzător. Dacă astfel de evenimente fac livrarea sau serviciul mult mai dificil sau imposibil pentru vânzător, iar incapacitatea nu este doar de natură temporară, vânzătorul are dreptul să se retragă din contract. În cazul unor impedimente cu durată temporară, perioadele de livrare sau ale serviciilor se prelungesc sau datele de livrare sau ale serviciilor se amână cu perioada de impedimentului plus o perioadă de inițiere corespunzătoare. În măsura în care nu se poate preconiza în mod rezonabil ca contractorul să accepte livrarea sau serviciul ca urmare a întârzierii, acesta poate să se retragă din contract printr-o declarație scrisă trimisă fără întârziere către vânzător.


(5)    În cazul în care ridicarea sau expedierea este întârziată la cererea contractorului, începând cu o săptămână după punerea la dispoziție pentru ridicare sau pregătirea de expediere de către vânzător, vânzătorul are dreptul de a solicita costurile suportate de depozit de la contractor. În cazul depozitării de către vânzător, costurile de depozitare se ridică la 0,25% din valoarea de livrare facturată pentru fiecare săptămână completă. Ne rezervăm dreptul asupra aplicării și dovezii asupra costurilor de depozitare suplimentare sau mai mici.


(6)    Vânzătorul are dreptul să facă livrări parțiale doar dacă

  •  livrarea parțială este utilizabilă pentru contractor în sensul scopului contractual dorit,
  •  este asigurată livrarea restului de bunuri comandate și
  •  contractorul nu va suporta cheltuieli suplimentare semnificative sau costuri suplimentare (cu excepția cazului în care vânzătorul este de acord să-și asume aceste costuri).


(7)    În cazul în care vânzătorul nu primește o livrare sau un serviciu sau dacă o livrare sau serviciu devine imposibilă pentru el, din orice motiv, răspunderea vânzătorului pentru daune este limitată în conformitate cu ‎art. 8 din prezentele Condiții generale de livrare. Excluderea răspunderii în conformitate cu ‎art. 4 (4) rămâne neafectată.

Art. 5    Locul îndeplinirii, expediere, ambalare, transferul riscului, acceptare

(1)    Locul îndeplinirii tuturor obligațiilor care decurg din relația contractuală este Feldkirchen-Westerham, cu excepția cazului în care se specifică altfel. În cazul în care vânzătorul este dator să facă și instalarea, locul îndeplinirii este locul unde va fi efectuată instalarea.


(2)    Modalitatea de expediere și ambalarea fac obiectul alegerii rezonabile a vânzătorului.


(3)    Riscul este preluat de către contractor cel târziu la predarea obiectului livrării (pentru acesta, începerea procesului de încărcare este decisivă) către firma de expedieri, transportatorul de marfă sau altă terță parte desemnată pentru efectuarea transportului. Acest lucru se aplică și în cazul în care se efectuează livrări parțiale sau vânzătorul a preluat și alte servicii (de ex., expediere sau instalare). Dacă expedierea sau predarea sunt întârziate ca urmare a unei circumstanțe a cărei cauză îi revine contractorului, riscul se transferă asupra contractorului din ziua în care obiectul livrării este pregătit pentru expediere și vânzătorul a notificat contractorul.


(4)    Costurile de depozitare după transferul riscului sunt suportate de contractor. În cazul depozitării de către vânzător, costurile de depozitare se ridică la 0,25% din valoarea de livrare facturată pentru fiecare săptămână completă. Ne rezervăm dreptul asupra aplicării și dovezii asupra costurilor de depozitare suplimentare sau mai mici.
(5)    Transportul va fi asigurat de către vânzător împotriva furtului, daunelor provocate prin rupere, daunelor de transportului,daunelor provocate de incendii și a celor provocate de apă sau pentru alte riscuri asigurabile la cererea expresă a contractorului și pe cheltuiala acestuia.


(6)    Dacă după încheierea contractului de vânzare trebuie să aibă loc o acceptare, contractorul poate respinge acceptarea doar cu referire la o deficiență care face ca utilizarea obiectului livrării să fie imposibilă sau substanțial afectată. Articolul achiziționat este considerat acceptat dacă

  • livrarea (și instalarea, dacă vânzătorul trebuie să facă și instalarea) sunt complete,
  • vânzătorul a notificat articolul contractorului prin indicarea acestuia pe ordinul de acceptare în conformitate cu ‎art. 5 (6) și i-a solicitat acestuia acceptarea,
  •   au trecut 12 zile lucrătoare de la livrare sau instalare sau contractorul a început să utilizeze bunurile achiziționate (de ex., a pus în funcțiune echipamentul livrat) și în acest caz au trecut 5 zile lucrătoare de la livrare sau instalare și
  •  contractorul nu a acceptat bunurile în această perioadă pentru un alt motiv decât o deficiență indicată vânzătorului, care face ca utilizarea bunurilor cumpărate să fie imposibilă sau substanțial afectată.


Art. 6    Garanție, deficiențe materiale

(1)    Perioada de garanție este de un an de la livrare sau, dacă este necesară acceptarea, de la acceptare. Această perioadă nu se aplică cererilor de despăgubiri ale contractorului care se referă la afectarea vieții, vătămări corporale sau afectarea sănătății sau la vătămare intenționată sau gravă din neglijență de către vânzător sau agenții săi de execuție, care se prelungește, după caz, în conformitate cu prevederile legale.


(2)    Obiectele livrării trebuie inspectate cu atenție imediat după livrarea către contractor sau către terța persoană desemnată de acesta. Acestea se consideră acceptate de cumpărător în ceea ce privește deficiențele evidente sau alte deficiențe care ar fi fost evidente printr-o examinare imediată, atentă, dacă vânzătorul nu primește o notificare scrisă cu privire la deficiențe în termen de șapte zile lucrătoare de la livrare. În ceea ce privește alte deficiențe, bunurile livrării vor fi considerate ca fiind aprobate de contractor dacă reclamația legitimă privind deficiențele nu este primită de către vânzător în termen de șapte zile lucrătoare de la data la care a fost detectat defectul; dacă defectul era deja evident contractorului în condiții normale de utilizare la o dată anterioară, această dată anterioară este decisivă pentru începerea perioadei de preaviz. La cererea vânzătorului, un bun al livrării respins trebuie returnat vânzătorului, fără costuri de transport pentru acesta. În cazul unei reclamații legitime privind deficiențele, vânzătorul plătește costurile celei mai ieftine modalități de expediere; acest lucru nu se aplică în cazul în care costurile cresc deoarece obiectul livrării se află într-un alt loc decât cel destinat utilizării.


(3)    În cazul deficiențelor materiale ale produselor livrate, vânzătorul este obligat și are dreptul de a remedia sau înlocui articolele, în funcție de alegerea aplicabilă, de două ori într-o perioadă rezonabilă de timp. În caz de nereușită, adică imposibilitate, caracter nerezonabil, refuz sau întârzierea necorespunzătoare a remedierii sau înlocuirii livrării, contractorul se poate retrage din contract sau poate reduce în mod corespunzător prețul de achiziție.


(4)    Dacă o deficiență are la bază vina vânzătorului, contractorul poate cere daune-interese în condițiile specificate în ‎art. 8.


(5)    În caz de deficiențe ale componentelor pe care vânzătorul nu le poate elimina din motive de licență sau motive de fapt, vânzătorul, la propria sa alegere, își va revendica pretențiile de garanție împotriva producătorului, respectiv împotriva furnizorilor anteriori pentru factura contractorului sau i le va ceda contractorului. Pretențiile de garanție împotriva vânzătorului pentru astfel de deficiențe în temeiul altor condiții și în conformitate cu acești Termeni generali de livrare există numai dacă executarea judiciară a revendicărilor menționate anterior împotriva producătorului sau a furnizorilor anteriori a fost nereușită sau, de exemplu, din cauza insolvabilității, este fără nicio speranță. Pe perioada litigiului, perioada de prescripție a revendicărilor de garanție a contractorului împotriva vânzătorului este inhibată.


(6)    Garanția nu se aplică dacă obiectul livrării este utilizat în mod necorespunzător sau contractorul modifică obiectul livrării fără consimțământul vânzătorului sau contractorul dispune modificarea obiectului livrării de terți și eliminarea deficienței devine imposibilă sau nejustificat de dificilă. În oricare dintre cazuri, pentru a remedia deficiența contractorul va suporta costurile suplimentare cauzate de modificare.


(7)    O livrare a obiectelor utilizate, convenită în cazuri individuale cu clientul, se face fără nicio garanție pentru deficiențe materiale.

Art. 7    Drepturile de proprietate industrială

(1)    Vânzătorul garantează în conformitate cu acest ‎art. 7 că obiectul livrării este liber de drepturi de proprietate industrială sau drepturi de autor ale unor terțe părți. Fiecare partener contractual va notifica fără întârziere în scris cealaltă parte în cazul în care se afirmă că a fost invocată împotriva sa o încălcare a acestor drepturi.


(2)    Dacă obiectul livrării încalcă un drept de proprietate industrială sau un drept de autor al unei terțe părți, vânzătorul va modifica sau înlocui obiectul livrării după propria sa discreție și pe cheltuiala sa, astfel încât să nu mai fie încălcate drepturi ale terților, dar obiectul livrării să continue să-și îndeplinească funcțiile convenite prin contract sau îi acordă contractorului dreptul de utilizare prin încheierea unui contract de licență. Dacă vânzătorul nu reușește să facă acest lucru într-o perioadă rezonabilă de timp, contractorul are dreptul să se retragă din contract sau să reducă în mod rezonabil prețul de achiziție. Orice cerere de despăgubire a contractorului face obiectul restricțiilor din ‎art.8 din prezentele Condiții generale de livrare.


(3)    În cazul încălcării drepturilor de către produsele furnizate de vânzător, vânzătorul, la propria sa alegere, își va exercita creanțele față de producător, respectiv față de furnizorii anteriori pentru factura contractorului sau i le va ceda contractorului. Pretențiile împotriva vânzătorului există în aceste cazuri în conformitate cu acest ‎art. 7 numai dacă executarea judiciară a revendicărilor menționate anterior împotriva producătorului sau a furnizorilor anteriori a fost nereușită sau, de exemplu, din cauza insolvabilității, este fără nicio speranță.

Art. 8    Răspunderea pentru daunele cauzate din culpă

(1)    Răspunderea vânzătorului pentru daune-interese, indiferent de motivul legal, în special în caz de imposibilitate, întârziere, livrare deficientă sau incorectă, încălcarea contractului, încălcarea obligațiilor din cadrul negocierile contractuale și acțiuni ilicite, în măsura în care este vorba de o culpă, este limitată în conformitate cu prevederile acestui ‎art. 8.


(2)    Vânzătorul nu este răspunzător în cazul unei simple neglijențe din partea organelor sale, a reprezentanților săi legali, a angajaților săi sau a altor agenți delegați, în măsura în care acesta nu constituie o încălcare a obligațiilor contractuale esențiale. Esențiale din punct de vedere contractual sunt obligația livrării și instalării la timp a obiectului livrării, lipsa de deficiențe legale, precum și a unor astfel de deficiențe materiale care îi afectează funcționalitatea sau utilizabilitatea mai mult decât doar nesemnificativ, precum și îndatoririle de consiliere, protecție și custodie, care îi permit contractorului să utilizeze obiectul livrării sau care au ca scop protecția corporală sau a vieții personalului contractorului sau protejarea proprietății acestuia împotriva daunelor semnificative.


(3)    În măsura în care vânzătorul este răspunzător în mod fundamental pentru daunele-interese în conformitate cu ‎art. 8 (2), această răspundere se limitează la daunele pe care vânzătorul le-a prevăzut la încheierea contractului ca fiind o posibilă consecință a unei încălcări a contractului sau pe care ar fi trebuit să o prevadă dacă ar fi acordat atenția cuvenită. Daunele indirecte și daunele ulterioare, care sunt rezultatul unor deficiențe ale obiectului, sunt înlocuibile numai în măsura în care astfel de daune pot fi de așteptat în mod tipic în cazul utilizării neprevăzute a obiectului livrării.


(4)    În cazul unei răspunderi pentru neglijență simplă, obligația vânzătorului de a plăti o compensație pentru daunele materiale aduse și pierderea pecuniară rezultată ulterior este limitată la 10.000 EUR pentru fiecare revendicare, chiar dacă este vorba despre o încălcare a obligațiilor contractuale esențiale.


(5)    Excepțiile de la răspundere și limitările de răspundere de mai sus se aplică în aceeași măsură în ceea ce privește organele, reprezentanții legali, angajații și alți agenți delegați ai vânzătorului.


(6)    În măsura în care vânzătorul oferă informații tehnice sau acționează în calitate de consultant, iar aceste informații sau sfaturi nu fac parte din sfera de servicii convenită prin contract, datorată de acesta, acest lucru se face gratuit și cu excepția oricărei răspunderi.


(7)    Limitările prezentului ‎art. 8 nu se aplică răspunderii vânzătorului pentru comportamentul intenționat, pentru caracteristicile garantate, pentru vătămarea vieții, corporale sau a sănătății sau în conformitate cu Legea privind răspunderea pentru produs.

Art. 9    Dreptul de retenție

(1)    Următorul drept convenit de retenție servește la asigurarea tuturor creanțelor actuale și viitoare ale vânzătorului împotriva cumpărătorului care decurg din relația de furnizare existentă între partenerii contractuali în privința produselor electronice semifinite și finite.


(2)    Bunurile livrate de vânzător cumpărătorului rămân proprietatea vânzătorului până la plata integrală a tuturor creanțelor asigurate. Bunurile, precum și bunurile care intră sub incidența următoarelor dispoziții și care fac obiectul unei drept de retenție sunt denumite în continuare „bunuri sub retenție”.


(3)    Cumpărătorul păstrează gratuit pentru vânzător bunurile sub retenție.


(4)    Cumpărătorul are dreptul să proceseze și să vândă bunurile sub retenție în cursul normal al activității, până la existența cauzei care determină executarea (secțiunea 9). Gajurile și ipotecarea bunurilor nu sunt permise.


(5)    Dacă bunurile sub retenție sunt prelucrate de cumpărător, se convine că prelucrarea are loc în numele și pe factura vânzătorului ca producător și vânzătorul intră imediat în proprietatea acestora sau – dacă prelucrarea se face din materiale ale mai multor proprietari sau valoarea bunului prelucrat este mai mare decât valoarea bunurilor sub retenție – dobândește co-proprietatea (proprietatea fracțională) asupra obiectului nou creat pe baza raportului dintre valoarea bunurilor rezervate și valoarea obiectului nou creat. În cazul în care nu este de așteptat să aibă loc o astfel de dobândire a proprietății de către vânzător, cumpărătorul își transferă deja de acum vânzătorului proprietatea viitoare sau - în raportul mai sus menționat - co-proprietatea asupra nou-creatului obiect, ca garanție. Dacă bunurile sub retenție sunt combinate cu alte obiecte unitare sau sunt combinate inseparabil și dacă unul dintre celelalte obiecte trebuie considerat elementul principal, vânzătorul, în măsura în care obiectul principal îi aparține, îi transferă proporțional cumpărătorului co-proprietatea asupra obiectului unitar, în raportul menționat în propoziția 1.


(6)    În cazul revânzării bunurilor sub retenție, cumpărătorul îi cesionează deja de acum vânzătorului, ca garanție, creanța rezultantă prin aceasta împotriva noului cumpărător – în cazul co-proprietății vânzătorului asupra bunurilor sub retenție, pro rata în funcție de cota de co-proprietate. Același lucru se aplică și pentru alte creanțe care apar în locul bunurilor sub retenție sau care apar în alt mod cu privire la bunurile sub retenție, cum ar fi, de ex., creanțele de asigurare sau creanțele care decurg din acțiuni ilicite în caz de pierdere sau distrugere. Vânzătorul îl împuternicește irevocabil pe cumpărător să debiteze prin debitare directă creanțele atribuite vânzătorului în numele său propriu. Vânzătorul poate revoca această împuternicire de debitare directă doar la apariția cauzei care determină executarea.


(7)    Dacă bunurile sub retenție sunt reținute de un terț, în special prin sechestru asigurător, cumpărătorul îi va informa imediat pe aceștia despre proprietatea vânzătorului și îl va informa pe vânzător pentru a-și putea exercita drepturile de proprietate. Dacă terțul nu este în măsură să ramburseze vânzătorului costurile judiciare sau extrajudiciare apărute în acest context, cumpărătorul răspunde față de vânzător în acest sens.


(8)    Vânzătorul va elibera bunurile sub retenție, precum și obiectele sau creanțele apărute în locul acestora, dacă valoarea acestora depășește cu peste 50% cuantumul creanțelor garantate. Selectarea obiectelor care vor fi eliberate ulterior îi revine vânzătorului.


(9)    Dacă vânzătorul se retrage din contract în caz de încălcare a contractului de către cumpărător – în special în caz de neplată – acesta are dreptul să solicite bunurile sub retenție.

Art. 10    Dispoziții finale

(1)    În cazul în care contractorul este un comerciant, o persoană juridică de drept public sau un fond special de drept public sau nu are nicio jurisdicție generală în Republica Federală Germania, jurisdicția pentru orice litigii care decurg din relația de afaceri dintre vânzător și contractor este Rosenheim sau sediul contractorului. Cu toate acestea, jurisdicția exclusivă în cazul proceselor împotriva vânzătorului este Rosenheim. Dispozițiile legale obligatorii privind jurisdicțiile exclusive nu sunt afectate de această regulă.


(2)    Relațiile dintre vânzător și contractor sunt supuse în exclusivitate legislației Republicii Federale Germania. Convenția Națiunilor Unite privind contractele de vânzare internațională a mărfurilor din 11 aprilie 1980 (CISG) nu se aplică.


(3)    În măsura în care contractul sau aceste Condiții generale de livrare au lacune de reglementare, pentru a completa acesta lacune se consideră ca fiind convenite acele reglementări cu putere juridică pe care părțile contractante le-ar fi convenit în funcție de obiectivele economice ale contractului și de scopul acestor Condiții generale de livrare, dacă ar fi știut despre respectivele lacune de reglementare.

Notă:

Clientul recunoaște că vânzătorul stochează date din relația contractuală în conformitate cu secțiunea 28 din Legea Federală pentru Protecția Datelor în scopul prelucrării datelor și își rezervă dreptul de a transfera datele către terți (de exemplu, companii de asigurări), în măsura în care acestea sunt necesare pentru îndeplinirea contractului.

Din septembrie 2016