Ogólne warunki dostaw Heilind Electronics GmbH

§ 1    Zakres obowiązywania

(1)    Wszystkie dostawy, usługi i oferty sprzedaży są realizowane wyłącznie na podstawie niniejszych Ogólnych warunków dostaw. Warunki te są częścią wszystkich umów zawieranych przez Sprzedawcę z jego partnerami (zwanymi dalej „Zleceniodawcami”) dotyczących oferowanych przez Sprzedawcę dostaw i usług. Dotyczą one również wszystkich przyszłych dostaw, usług i ofert na rzecz Zleceniodawcy, nawet jeśli nie zostaną ponownie osobno uzgodnione.


(2)    Warunki handlowe Zleceniodawcy lub osób trzecich nie mają zastosowania, nawet jeśli Sprzedawca nie wyrazi wobec nich osobnego sprzeciwu w konkretnym przypadku. Nawet jeśli Sprzedawca odniesie się do pisma zawierającego warunki handlowe Zleceniodawcy lub osób trzecich, nie oznacza to akceptacji obowiązywania tych warunków handlowych.

§ 2    Oferta i zawarcie umowy

(1)    Wszystkie oferty Sprzedawcy są niezobowiązujące i niewiążące, o ile nie są jednoznacznie oznaczone jako wiążące. Zastrzega się zwłaszcza możliwość wcześniejszej sprzedaży innemu nabywcy oraz prawo do odstąpienia od umowy w przypadku niedostarczenia towaru przez poddostawcę. Wszystkie oferty Sprzedawcy wygasają 10 dni po dacie ich wystawienia. Sprzedawca może przyjąć zamówienia i zlecenia w ciągu 14 dni od ich otrzymania. Potwierdzenie otrzymania przez Sprzedawcę nie jest jednoznaczne z przyjęciem, jeśli Sprzedawca jednoznacznie nie potwierdzi przyjęcia.


(2)    Stosunek prawny między Sprzedawcą a Zleceniodawcą reguluje wyłącznie zawarta na piśmie umowa kupna-sprzedaży łącznie z niniejszymi Ogólnymi warunkami dostaw. Zawiera ona wszystkie ustalenia między stronami dotyczące przedmiotu umowy. Ustne obietnice Sprzedawcy przed zawarciem tej umowy nie są wiążące prawnie. Ustne ustalenia stron zostają zastąpione pisemną umową, o ile z umowy nie wynika jednoznacznie, że nadal obowiązują one jako wiążące. Zawarcie umowy odbywa się z zastrzeżeniem prawidłowego i terminowego otrzymania dostaw przez Sprzedawcę od swoich dostawców; w przypadku niezawinionego przez Sprzedawcę braku dostawy Sprzedawca może odstąpić od umowy bez obowiązku zapłaty odszkodowania.


(3)    Uzupełnienia i zmiany podjętych uzgodnień łącznie z niniejszymi Ogólnymi warunkami dostaw wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności. Z wyjątkiem dyrektorów zarządzających lub prokurentów pracownicy Sprzedawcy nie mają prawa podejmować innych ustnych uzgodnień. Do zachowania wymogu formy pisemnej wystarczy przekazanie środkami telekomunikacji, zwłaszcza faksem lub pocztą elektroniczną, pod warunkiem dostarczenia kopii podpisanego oświadczenia.


(4)    Informacje przekazane przez Sprzedawcę na temat przedmiotu dostawy lub usługi (np. waga, wymiary, wartości użytkowe, wytrzymałość na obciążenia, tolerancje, dane techniczne itd.) oraz nasze rysunki i zdjęcia są miarodajne tylko w przybliżeniu, o ile dokładna zgodność nie jest warunkiem użycia do celu przewidzianego w umowie. Nie są to gwarantowane cechy, lecz opisy lub oznaczenia dostawy lub usługi. Typowe w handlu odchylenia oraz odchylenia wynikające z przepisów prawnych bądź stanowiące udoskonalenia techniczne, a także zastąpienie podzespołów równoważnymi częściami są dopuszczalne, pod warunkiem, że nie wpływają negatywnie na zastosowanie do celu przewidzianego w umowie. Informacje na temat kompatybilności z dyrektywą RoHS, przestrzegania rozporządzenia REACH oraz braku w sprzedawanych produktach surowców z regionów dotkniętych konfliktem są oparte na informacjach otrzymanych od danego producenta. Nie udziela się gwarancji prawidłowości ani kompletności tych informacji, a ewentualna odpowiedzialność za ich nieprawidłowość lub niekompletność jest ograniczona do zakresu określonego w § 8.


(5)    Sprzedawca zastrzega własność i prawa autorskie do przedstawianych przez siebie ofert i kosztorysów oraz udostępnianych Zleceniodawcy rysunków, ilustracji, obliczeń, prospektów, katalogów, modeli, narzędzi oraz innych dokumentów i środków pomocniczych. Zleceniodawca nie może bez wyraźnej zgody Sprzedawcy udostępnić tych dokumentów jako takich ani ich treści osobom trzecim, upublicznić ich lub używać i kopiować osobiście lub za pośrednictwem osób trzecich. Na życzenie Sprzedawcy musi on zwrócić te przedmioty w całości i zniszczyć ewentualne kopie, jeśli nie są mu już one potrzebne do prawidłowej realizacji transakcji lub jeśli negocjacje nie doprowadzą do zawarcia umowy. Nie dotyczy to zapisywania elektronicznie udostępnionych danych w celu zwykłych kopii zapasowych danych.

§ 3    Ceny i płatności

(1)    Ceny dotyczą zakresu dostaw i usług podanych w potwierdzeniach zamówień. Usługi dodatkowe lub specjalne są rozliczane osobno. Ceny są cenami fabrycznymi w euro plus opakowanie, ustawowy podatek VAT, przy dostaw eksportowych cła i opłaty oraz pozostałe opłaty publiczne.


(2)    Jeśli uzgodnione ceny są cenami katalogowymi Sprzedawcy, a dostawa ma nastąpić ponad cztery miesiące od zawarcia umowy, przy dostawie obowiązują aktualne ceny katalogowe Sprzedawcy (minus odpowiedni uzgodniony rabat procentowy lub kwotowy). W pozostałych przypadkach ceny podane w ofertach Sprzedawcy są oparte na kalkulacjach w momencie sporządzenia umowy. Jeśli koszty jednego lub większej liczby surowców, materiałów pomocniczych lub materiałów eksploatacyjnych wzrosną o ponad 5% (np. ze względu na wahania kursu walut lub wzrostu cen zakupu, niezależnie od przyczyny), Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany cen do stawki procentowej, o jaką zwiększyły się koszty.


(3)    Faktury są płatne w ciągu 30 dni od daty faktury bez żadnych potrąceń, o ile pisemnie nie uzgodniono inaczej. Decydująca jest data zaksięgowania płatności przez Sprzedawcę. Płatność czekiem jest wykluczona, o ile w konkretnym przypadku nie uzgodniono inaczej. Jeśli Zleceniodawca nie dokona płatności w terminie, od zaległych kwot naliczane są odsetki 5% począwszy od daty wymagalności; nie wpływa to na prawo do dochodzenia wyższych odsetek i dalszych szkód w przypadku zwłoki.


(4)    Potrącenie roszczeń wzajemnych Zleceniodawcy lub zatrzymanie płatności z powodu takich roszczeń jest dozwolone tylko pod warunkiem, że roszczenia wzajemne są niepodważalne lub prawomocne.


(5)    Sprzedawca ma prawo realizacji zaległych dostaw lub usług tylko za przedpłatą lub zabezpieczeniem, jeśli po zawarciu umowy dowie się o okolicznościach, które mogą w znacznym stopniu ograniczyć zdolność kredytową Zleceniodawcy i które zagrażają płatności Sprzedawcy przez Zleceniodawcę otwartych wierzytelności wynikających z danego stosunku umownego (łącznie z innymi pojedynczymi zleceniami, które reguluje ta sama umowa ramowa).

§ 4    Dostawa i czas dostawy

(1)    Dostawy są realizowane bezpośrednio z fabryki.


(2)    Obiecane przez Sprzedawcę terminy realizacji dostaw i wykonania usług są zawsze przybliżone, chyba że jednoznacznie obiecany i uzgodniony zostanie wiążący termin. Jeśli uzgodniono wysyłkę, terminy dostawy odnoszą się do momentu przekazania towaru spedytorowi, przewoźnikowi lub innej osobie trzeciej, której zlecany jest transport.


(3)    Sprzedawca może – i nie wpływa to na jego prawa wynikające ze zwłoki po stronie Zleceniodawcy – zażądać od Zleceniodawcy przedłużenia lub przełożenia terminów dostawy o okres, w którym Zleceniodawca nie wypełnia swoich obowiązków umownych wobec Sprzedawcy.


(4)    Sprzedawca nie odpowiada za niemożność dostawy lub opóźnienia w dostawie, jeśli zostały one spowodowane przez siłę wyższą lub inne zdarzenia niemożliwe do przewidzenia w momencie zawarcia umowy (np. wszelkie awarie, problemy z zaopatrzeniem w materiały lub energię, opóźnienia transportu, strajki, zgodne z prawem lokauty, brak siły roboczej, energii lub surowców, problemy z otrzymaniem niezbędnych zezwoleń urzędowych, działania urzędowe, brak dostaw, nieprawidłowe lub spóźnione dostawy ze strony dostawców), za które nie odpowiada Sprzedawca. Jeśli takie zdarzenia utrudnią lub uniemożliwią Sprzedawcy dostawę lub wykonanie usługi i nie mają charakteru tymczasowego, Sprzedawca ma prawo do odstąpienia od umowy. W przypadku tymczasowych utrudnień terminy dostaw lub wykonania usług zostają przedłużone lub przesunięte o okres utrudnienia plus stosowny czas rozruchu. Jeśli Zleceniodawca nie może przyjąć dostawy lub usługi z powodu opóźnienia, może odstąpić od umowy poprzez niezwłoczne złożenie Sprzedawcy pisemnego oświadczenia.


(5)    Jeśli odbiór lub wysyłka zostaną opóźnione na życzenie Zleceniodawcy, Sprzedawca ma prawo zażądać od Zleceniodawcy zwrotu kosztów powstałych w związku z magazynowaniem, począwszy od jednego tygodnia od zawiadomienia o gotowości do odbioru lub wysyłki przez Sprzedawcę. W przypadku magazynowania przez Sprzedawcę koszty magazynowania wynoszą 0,25% kwoty faktury za przechowywane towary za każdy zakończony tydzień. Zastrzega się prawo do dochodzenia i przedstawienia dowodu dalszych lub niższych kosztów magazynowania.


(6)    Sprzedawca ma prawo do dostaw częściowych tylko, jeśli

  •  Zleceniodawca jest w stanie użyć dostaw częściowych w ramach uzgodnionego w umowie przeznaczenia,
  •  dostawa reszty zamówionego towaru jest zagwarantowana oraz
  •  Zleceniodawca nie poniesie w związku z tym żadnych znacznych dodatkowych nakładów lub dodatkowych kosztów (chyba że Sprzedawca zgłosi gotowość do pokrycia tych kosztów).


(7)    Jeśli Sprzedawca popadnie w zwłokę w dostawie lub wykonaniu usługi bądź nie będzie mógł zrealizować dostawy lub usługi niezależnie od przyczyny, odpowiedzialność Sprzedawcy ogranicza się do odszkodowania zgodnie z ‎§ 8 niniejszych Ogólnych warunków dostaw. Nie wpływa to na wyłączenie odpowiedzialności zgodnie z ‎§ 4 (4).

§ 5    Miejsce wykonania, wysyłka, opakowanie, przejście ryzyka, odbiór

(1)    Miejscem wykonania wszystkich obowiązków wynikających ze stosunku umownego jest Feldkirchen-Westerham, o ile nie uzgodniono inaczej. Jeśli Sprzedawca ma również wykonać instalację, miejscem wykonania jest miejsce, w którym ma nastąpić instalacja.


(2)    O sposobie wysyłki i opakowania decyduje Sprzedawca zgodnie ze swoimi obowiązkami.


(3)    Najpóźniej w momencie przekazania przedmiotu dostawy (przy czym decyduje początek procesu załadunku) spedytorowi, przewoźnikowi lub innej osobie trzeciej wyznaczonej do transportu towaru ryzyko przechodzi na Zleceniodawcę. Dotyczy to również dostaw częściowych lub sytuacji, gdy Sprzedawca wykonuje jeszcze inne usługi (np. dostawę lub instalację). Jeśli wysyłka lub przekazanie opóźni się w wyniku okoliczności spowodowanych przez Zleceniodawcę, ryzyko przechodzi na Zleceniodawcę w dniu, w którym przedmiot dostawy jest gotowy do wysyłki i Sprzedawca zawiadomi o tym Zleceniodawcę.


(4)    Po przejściu ryzyka koszty magazynowania ponosi Zleceniodawca. W przypadku magazynowania przez Sprzedawcę koszty magazynowania wynoszą 0,25% kwoty faktury za przechowywane towary za każdy zakończony tydzień. Zastrzega się prawo do dochodzenia i przedstawienia dowodu dalszych lub niższych kosztów magazynowania.
(5)    Na wyraźne życzenie Zleceniodawcy i jego koszt wysyłka jest ubezpieczana przez Sprzedawcę od kradzieży, uszkodzenia, uszkodzeń transportowych, spowodowanych przez pożar lub wodę lub innych możliwych do ubezpieczenia ryzyk.


(6)    Jeśli zgodnie z umową kupna-sprzedaży ma nastąpić odbiór, klient może odmówić odbioru tylko, jeśli wskaże usterkę, która uniemożliwia użytkowanie przedmiotu dostawy lub w znacznym stopniu je ogranicza. Zakupiony towar uznaje się za odebrany, gdy

  • dostawa oraz instalacja, jeśli instalacja należy do obowiązków Sprzedawcy, są zakończone,
  • Sprzedawca zawiadomi o tym Zleceniodawcę, informując go również o tym, jakie czynności Zleceniodawcy uznaje się za odbiór zgodnie z niniejszym ‎§ 5 (6), i wezwie go do odbioru,
  •  od dostawy lub instalacji upłynęło 12 dni roboczych lub Zleceniodawca rozpoczął użytkowanie zakupionego towaru (np. uruchomił dostarczone urządzenie) i w takim przypadku od dostawy lub instalacji upłynęło 5 dni roboczych oraz
  •  Zleceniodawca nie dokonał odbioru w tym okresie z powodu innego niż zgłoszona Sprzedawcy usterka, która uniemożliwia użytkowanie zakupionego towaru lub znacznie je ogranicza.


§ 6    Gwarancja, wady fizyczne

(1)    Okres gwarancji wynosi jeden rok od daty dostawy lub, jeśli konieczny jest odbiór, od daty odbioru. Termin ten nie dotyczy roszczeń odszkodowawczych Zleceniodawcy z tytułu naruszenia życia, ciała lub zdrowia bądź celowego lub wynikającego z rażącego niedbalstwa naruszenia obowiązków przez Sprzedawcę lub osoby wykonujące jego zobowiązania, które to roszczenia ulegają przedawnieniu w terminie określonym przepisami.


(2)    Dostarczone przedmioty należy dokładnie zbadać niezwłocznie po dostarczeniu do Zleceniodawcy lub wyznaczonej przez niego osoby trzeciej. Jeśli chodzi o widoczne lub inne wady, które byłyby możliwe do wykrycia przy niezwłocznym dokładnym zbadaniu, dostarczone przedmioty są traktowane jako przyjęte, jeśli Sprzedawca nie otrzyma reklamacji w ciągu siedmiu dni roboczych od dostawy. Jeśli chodzi o inne wady, dostarczone przedmioty są traktowane jako przyjęte przez Kupującego, jeśli Sprzedawca w ciągu siedmiu dni roboczych od dostawy nie otrzyma reklamacji wskazującej wady; jeśli wada zostanie stwierdzona przez Zleceniodawcę na wczesnym etapie przy normalnym użytkowaniu, ten moment stwierdzenia wady decyduje o rozpoczęciu terminu na złożenie reklamacji. Na żądanie Sprzedawcy należy odesłać mu franko fracht przedmiot dostawy, którego dotyczy reklamacja. W przypadku uzasadnionej reklamacji Sprzedawca zwraca koszty najtańszego sposobu przesyłki; nie dotyczy to sytuacji, w której koszty wzrosną, ponieważ przedmiot dostawy znajduje się w innym miejscu niż zgodne z przeznaczeniem miejsce użytkowania.


(3)    W przypadku wad fizycznych dostarczonych przedmiotów Sprzedawca ma prawo i obowiązek w stosownym terminie wedle swojego uznania dwukrotnie dokonać naprawy lub wymienić towar. W przypadku niepowodzenia, tj. niemożności, odmowy, niewykonalności lub zbyt długiej zwłoki w naprawie lub wymianie, Zleceniodawca może odstąpić od umowy lub stosownie obniżyć cenę zakupu.


(4)    Jeśli wada została zawiniona przez Sprzedawcę, Zleceniodawca może zażądać odszkodowania na warunkach określonych w ‎§ 8.


(5)    W przypadku wad podzespołów, których Sprzedawca nie może usunąć ze względu na prawa licencyjne lub przyczyny rzeczowe, Sprzedawca wedle swojego uznania może dochodzić swoich roszczeń z tytułu gwarancji wobec producenta lub swojego dostawcy na rzecz Zleceniodawcy lub scedować te roszczenia na Zleceniodawcę. Roszczenia z tytułu gwarancji wobec Sprzedawcy są możliwe w przypadku tego typu wad na zwykłych warunkach i zgodnie z niniejszymi Ogólnymi warunkami dostaw tylko wtedy, gdy sądowe wykonanie ww. roszczeń wobec producenta lub dostawcy było bezskuteczne lub nie jest możliwe na przykład z powodu upadłości. W czasie trwania sporu prawnego okres przedawnienia danych roszczeń gwarancyjnych Zleceniodawcy wobec Sprzedawcy zostaje zatrzymany.


(6)    Gwarancja wygasa, jeśli przedmiot dostawy był nieprawidłowo użytkowany lub Zleceniodawca bez zgody Sprzedawcy dokonał zmian lub zlecił osobom trzecim dokonanie zmian przedmiotu dostawy i z tego powodu usunięcie wady jest niemożliwe lub bardzo utrudnione. W każdym przypadku Zleceniodawca musi pokryć dodatkowe koszty usunięcia usterki wynikające ze zmiany.


(7)    Uzgodniona ze Zleceniodawcą w konkretnym przypadku dostawa używanych przedmiotów jest wyłączona z gwarancji z tytułu wad.

§ 7    Prawa ochronne

(1)    Zgodnie z niniejszym ‎§ 7 Sprzedawca ręczy za to, że przedmiot dostawy jest wolny od praw własności przemysłowej lub praw autorskich osób trzecich. Każda ze stron umowy niezwłocznie pisemnie zawiadomi drugą stronę, jeśli ktoś będzie dochodził wobec niej roszczeń z tytułu naruszenia tych praw.


(2)    W każdym przypadku naruszenia przez przedmiot dostawy praw własności przemysłowej lub praw autorskich osób trzecich Sprzedawca wedle uznania i na swój koszt w taki sposób zmodyfikuje lub wymieni przedmiot dostawy, aby nie naruszał on praw osób trzecich oraz aby przedmiot dostawy spełniał nadal funkcje uzgodnione w umowie, lub zapewni Zleceniodawcy prawo do korzystania poprzez zawarcie umowy licencyjnej. Jeśli nie uda się to Sprzedawcy w stosownym okresie, Zleceniodawca ma prawo do odstąpienia od umowy lub odpowiedniego obniżenia ceny zakupu. Ewentualne roszczenia odszkodowawcze Zleceniodawcy podlegają ograniczeniom zawartym w ‎§ 8 niniejszych Ogólnych warunków dostaw.


(3)    W przypadku naruszenia praw przez produkty dostarczone przez Sprzedawcę Sprzedawca wedle uznania będzie dochodził swoich roszczeń wobec producenta lub dostawcy na rzecz Zleceniodawcy lub sceduje te roszczenia na Zleceniodawcę. Roszczenia wobec Sprzedawcy są w takich przypadkach możliwe zgodnie z niniejszym ‎§ 7 tylko wtedy, gdy sądowe wykonanie ww. roszczeń wobec producenta lub dostawcy było bezskuteczne lub nie jest możliwe na przykład z powodu upadłości.

§ 8    Odpowiedzialność za odszkodowania z powodu zawinienia

(1)    Odpowiedzialność Sprzedawcy za odszkodowania, niezależnie od podstawy prawnej, zwłaszcza wynikające z niemożności, zwłoki, braku lub nieprawidłowej dostawy, naruszenia umowy, naruszenia obowiązków przy negocjacjach umowy i niedozwolonego działania, jest ograniczona zgodnie z niniejszym ‎§ 8, jeśli zostały one zawinione.


(2)    Sprzedawca nie odpowiada za zwykłe niedbalstwo swoich organów, przedstawicieli prawnych, pracowników lub innych osób wykonujących jego zobowiązania, o ile nie chodzi o naruszenie istotnych obowiązków umownych. Istotne obowiązki umowne to zobowiązanie do terminowej dostawy i instalacji przedmiotu dostawy, jego wolności od wad prawnych oraz takich wad fizycznych, które ograniczają jego funkcjonalność lub możliwość użytkowania w stopniu większym niż pomijalny, a także obowiązki doradztwa, ochrony i opieki, które mają umożliwić Zleceniodawcy zgodne z umową użytkowanie przedmiotu dostawy lub mają na celu ochronę zdrowia i życia personelu Zleceniodawcy lub ochronę jego własności przed znacznymi szkodami.


(3)    Jeśli Sprzedawca zgodnie z 8 (2) jest zasadniczo odpowiedzialny za odszkodowanie, ta odpowiedzialność ogranicza się do szkód, które Sprzedawca przewidział w momencie zawarcia umowy jako możliwe skutki naruszenia umowy lub musiał przewidzieć przy zastosowaniu typowej staranności. Szkody pośrednie i wtórne wynikające z wad przedmiotu dostawy podlegają ponadto odszkodowaniu tylko pod warunkiem, że tego typu szkód można się spodziewać przy użytkowaniu przedmiotu dostawy zgodnie z przeznaczeniem.


(4)    W przypadku odpowiedzialności za zwykłe niedbalstwo obowiązek odszkodowania Sprzedawcy za szkody materialne i wynikające z nich dalsze szkody majątkowe ogranicza się do kwoty 10 000 euro na każdy przypadek szkody, również jeśli chodzi o naruszenie istotnych obowiązków umownych.


(5)    Powyższe wykluczenia i ograniczenia odpowiedzialności obowiązują w takim samym zakresie na rzecz organów, przedstawicieli prawnych, pracowników i innych osób wykonujących zobowiązania Sprzedawcy.


(6)    Jeśli Sprzedawca udziela informacji technicznych lub porad i te informacje lub porady nie należą do jego obowiązków zawartych w umowie, odbywa się to bezpłatnie i z wykluczeniem wszelkiej odpowiedzialności.


(7)     Ograniczenia niniejszego ‎§ 8 nie dotyczą odpowiedzialności Sprzedawcy za celowe działanie, za gwarantowane cechy produktów, naruszenie życia, ciała lub zdrowia lub przypadków ujętych w ustawie o odpowiedzialności cywilnej za produkt.

§ 9    Zastrzeżenie własności

(1)    Uzgodnione poniżej zastrzeżenie własności służy zabezpieczeniu wszystkich istniejących lub przyszłych roszczeń Sprzedawcy wobec Kupującego, wynikających z nawiązanej przez strony relacji dotyczącej dostaw elektronicznych produktów gotowych i półproduktów.


(2)    Towar dostarczony przez Sprzedawcę Kupującemu pozostaje własnością Sprzedawcy do momentu zapłacenia wszystkich zabezpieczonych wierzytelności. Towar oraz zastępujący go zgodnie z poniższymi postanowieniami towar objęty zastrzeżeniem własności towar są dalej nazywane „towarem zastrzeżonym”.


(3)    Kupujący przechowuje towar zastrzeżony nieodpłatnie dla Sprzedawcy.


(4)    Do momentu wystąpienia zdarzenia uzasadniającego zaspokojenie wierzytelności (ustęp 9) Kupujący ma prawo do przetwarzania towaru zastrzeżonego w ramach zgodnej z prawem działalności handlowej oraz do jego sprzedaży. Zastawienie i przeniesienie własności w celu zabezpieczenia wierzytelności są niedozwolone.


(5)    Jeśli towar zastrzeżony zostanie przetworzony przez Kupującego, uzgadnia się, że przetworzenie odbywa się w imieniu i na rzecz Sprzedawcy jako producenta i Sprzedawca bezpośrednio nabywa własność lub – jeśli przetworzenie następuje z użyciem materiałów kilku właścicieli lub wartość przetworzonego przedmiotu jest wyższa niż wartość towaru zastrzeżonego – współwłasność (własność cząstkową) nowo utworzonej rzeczy w proporcji wartości towaru zastrzeżonego do wartości nowo utworzonej rzeczy. W przypadku, jeśli takie nabycie własności przez Sprzedawcę nie miałoby nastąpić, Kupujący już teraz dla bezpieczeństwa przenosi na Sprzedawcę swoją przyszłą własność lub – w wyżej wymienionej proporcji – współwłasność nowo utworzonej rzeczy. Jeśli towar zastrzeżony zostanie połączony w jedną jednostkę lub nierozdzielnie zmieszany z innymi rzeczami i jedna z tych rzeczy jest traktowana jako rzecz główna, Sprzedawca – jeśli rzecz główna należy do niego – przenosi na Kupującego proporcjonalnie współwłasność jednostki w proporcji określonej w zdaniu 1.


(6)    W przypadku sprzedaży towaru zastrzeżonego Kupujący dla bezpieczeństwa już teraz ceduje na Sprzedawcę powstałą wierzytelność wobec nabywcy – w przypadku współwłasności Sprzedawcy w towarze zastrzeżonym proporcjonalnie, odpowiednio do udziału we własności. To samo dotyczy pozostałych wierzytelności, które powstaną w miejsce towaru zastrzeżonego lub w inny sposób w związku z towarem zastrzeżonym, np. roszczeń z tytułu ubezpieczenia lub roszczeń z tytułu niedozwolonego działania w przypadku utraty lub zniszczenia. Sprzedawca upoważnia Kupującego – z możliwością odwołania – do dochodzenia roszczeń scedowanych na Sprzedawcę we własnym imieniu. Sprzedawca może odwołać to upoważnienie tylko w przypadku wystąpienia zdarzenia uzasadniającego zaspokojenie wierzytelności.


(7)    Jeśli towar zastrzeżony zostanie przejęty przez osoby trzecie, zwłaszcza w wyniku zastawienia, Kupujący niezwłocznie poinformuje te osoby o własności Sprzedawcy oraz poinformuje o tym Sprzedawcę, tak umożliwić mu dochodzenie swoich praw własności. Jeśli osoba trzecia nie jest w stanie zwrócić Sprzedawcy powstałych w związku z tym kosztów sądowych lub pozasądowych, odpowiedzialność za to ponosi Kupujący wobec Sprzedawcy.


(8)    Sprzedawca zwolni towar zastrzeżony oraz powstające w jego miejsce rzeczy lub wierzytelności, jeśli ich wartość przekracza wartość zabezpieczonych wierzytelności o ponad 50%. Wybór przedmiotów, które zostaną zwolnione, należy do Sprzedawcy.


(9)    Jeśli z powodu niezgodnego z umową zachowania Kupującego – zwłaszcza zwłoki w płatności – Sprzedawca odstąpi od umowy (wystąpienie zdarzenia uzasadniającego zaspokojenie wierzytelności), jest on upoważniony do zażądania zwrotu towaru zastrzeżonego.

§ 10    Postanowienia końcowe

(1)    Jeśli Zleceniodawca jest firmą, osobą prawną prawa publicznego lub spółką inwestycyjną lub jeśli nie ma ogólnej właściwości miejscowej sądu w Republice Federalnej Niemiec, sądem właściwym w przypadku ewentualnych sporów wynikających z relacji biznesowej między Sprzedawcą a Zleceniodawcą jest sąd w Rosenheim lub sąd właściwy dla siedziby Zleceniodawcy - do wyboru przez Sprzedawcę. Sądem właściwym dla pozwów wobec Sprzedawcy w takich przypadkach jest jednak wyłącznie sąd w Rosenheim. Nie wpływa to na wiążące przepisy ustawowe dotyczące wyłącznych właściwości miejscowych sądu.


(2)    Stosunki między Sprzedawcą a Zleceniodawcą reguluje wyłącznie prawo Republiki Federalnej Niemiec. Nie obowiązuje Konwencja Narodów Zjednoczonych o umowach międzynarodowej sprzedaży towarów z 11 kwietnia 1980 roku (CISG).


(3)    Jeśli umowa lub niniejsze Ogólne warunki dostaw zawierają luki, uznaje się, że do momentu wypełnienia tych luk obowiązują skuteczne prawnie uregulowania, które strony uzgodniłyby zgodnie z ekonomicznymi celami umowy i celem niniejszych Ogólnych warunków dostaw, gdyby wiedziały o istnieniu luki.

Uwaga:

Klient przyjmuje do wiadomości, że sprzedawca przechowuje dane ze stosunku umownego zgodnie z § 28 federalnej ustawy o ochronie danych w celu przetwarzania danych i zastrzega sobie prawo do przekazania danych stronom trzecim (np. Towarzystwom ubezpieczeniowym), o ile jest to konieczne do wykonania umowy.

Od września 2016 r