§ 1    Zakres obowiązywania, wyłączenia

1.1.    Wszystkie dostawy, świadczenia i oferty Heilind Electronics Sp. z o.o. („Sprzedawca”) skierowane do przedsiębiorców są realizowane wyłącznie na podstawie niniejszych Ogólnych Warunków Dostaw. Warunki te są częścią wszystkich umów zawieranych przez Sprzedawcę z jego kontrahentami („Kupującym”) dotyczących oferowanych przez Sprzedawcę dostaw i świadczeń. Obowiązują one w każdoczesnej wersji, dostępnej na stronie internetowej www.heilind.de w odniesieniu do wszystkich przyszłych dostaw, świadczeń i ofert na rzecz Kupującego bez konieczności dodatkowego powoływania się na nie. 

1.2.    Warunki handlowe Kupującego lub osób trzecich nie mają zastosowania, również w przypadku gdy Sprzedawca nie wyrazi wobec nich osobnego sprzeciwu w konkretnym przypadku. Nawet jeśli Sprzedawca odniesie się do pisma zawierającego lub powołującego się na warunki handlowe Kupującego lub osób trzecich, nie oznacza to akceptacji obowiązywania tych warunków handlowych.

1.3.    Przedmiotowe Ogólne Warunki sporządzono w języku polskim. Inne wersje językowe niż polska stanowią jedynie tłumaczenie i nie są wiążące.

§ 2    Oferta, zawarcie umowy, forma pisemna, zastrzeżenie zmian, zastrzeżenie praw, poufność, wymogi prawne

2.1.    Wszystkie oferty Sprzedawcy są niezobowiązujące i niewiążące (nie stanowią oferty w rozumieniu art. 66 kc), o ile nie są wyraźnie oznaczone jako wiążące. Wszystkie oferty Sprzedawcy wygasają 30 dni po dacie ich wystawienia. Sprzedawca może przyjąć zamówienia i zlecenia w ciągu 14 dni od ich otrzymania. Potwierdzenie otrzymania zamówienia lub zlecenia przez Sprzedawcę nie jest jednoznaczne z jego przyjęciem, o ile Sprzedawca wyraźnie nie potwierdzi przyjęcia zamówienia.

2.2.    Umowa jest zawierana poprzez pisemne lub dokumentowe (również e-mailem lub faksem) potwierdzenie zamówienia przez Sprzedającego. W przypadku braku potwierdzenia zamówienia, umowa zostanie zawarta na podstawie niniejszych Ogólnych Warunków Dostaw i oferty Sprzedającego, jeżeli Kupujący przyjmie dostawy lub świadczenia bez zastrzeżeń.

2.3.    Stosunek prawny między Sprzedawcą a Zleceniodawcą reguluje wyłącznie zawarta na piśmie lub w formie dokumentowej umowa sprzedaży łącznie z niniejszymi Ogólnymi Warunkami Dostaw. Zawiera ona wszystkie ustalenia między stronami dotyczące przedmiotu umowy. Ustne przyrzeczenia Sprzedawcy przed zawarciem umowy nie są wiążące prawnie. Ustne ustalenia stron zostają zastąpione pisemną umową, o ile nie wynika z nich wyraźnie, że wiążą one dalej.

2.4.    Uzupełnienia i zmiany podjętych uzgodnień łącznie z niniejszymi Ogólnymi Warunkami Dostaw wymagają formy dokumentowej pod rygorem nieważności. Z wyjątkiem członków zarządu lub prokurentów, pracownicy Sprzedawcy nie są uprawnieni do dokonywania odmiennych ustnych ustaleń. Do zachowania wymogu formy dokumentowej wystarczy przekazanie środkami telekomunikacji, zwłaszcza faksem lub pocztą elektroniczną kopii podpisanego oświadczenia.

2.5.    Dane na temat przedmiotu dostawy lub świadczenia (np. waga, wymiary, wartości użytkowe, wytrzymałość na obciążenia, tolerancje, dane techniczne itd.) oraz przedstawienia tychże (np. rysunki i zdjęcia) są tylko orientacyjne i nie stanowią wiążącego zapewnienia Sprzedawcy o właściwościach, którego niedochowanie mogłoby prowadzić do niezgodności towaru z umową, o ile przydatność do celu przewidzianego w umowie nie wymaga dokładnej zgodności. Nie są to gwarantowane właściwości, lecz niewiążące opisy lub oznaczenia dostawy lub świadczenia, które nie stanowią podstawy roszczeń z tytułu rękojmi. Zwyczajowe w obrocie odchylenia oraz odrębności wynikające z przepisów prawnych bądź stanowiące udoskonalenia techniczne, a także zastąpienie podzespołów równoważnymi częściami są dopuszczalne, o ile nie ograniczają przydatności do celu przewidzianego w umowie. Informacje na temat kompatybilności z dyrektywą RoHS, przestrzegania rozporządzenia REACH oraz braku w sprzedawanych produktach surowców z regionów dotkniętych konfliktem i innych wymogów dotyczących produktu są oparte na informacjach otrzymanych od danego producenta. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za prawidłowość lub kompletność tych informacji, a ewentualna odpowiedzialność za ich nieprawidłowość lub niekompletność jest ograniczona do zakresu określonego w § 9.

2.6.    Sprzedawca zastrzega swoją własność i swoje pełne prawa i wszelkie majątkowe prawa autorskie do przedstawianych przez siebie ofert i kosztorysów oraz udostępnianych Kupującemu rysunków, ilustracji, obliczeń, prospektów, katalogów, modeli, narzędzi oraz innych dokumentów i środków pomocniczych, a także wszelkich danych, doświadczenia i know-how. Kupujący nie może bez wyraźnej zgody Sprzedawcy udostępnić tych dokumentów ani ich treści osobom trzecim, upublicznić ich lub używać lub kopiować we własnym zakresie lub przy pomocy osób trzecich. Na żądanie Sprzedawcy Kupujący musi zwrócić te przedmioty w całości, a ewentualne kopie zniszczyć, jeśli nie są mu już one potrzebne do prawidłowego prowadzenia działalności lub jeśli negocjacje nie doprowadzą do zawarcia umowy. Nie dotyczy to przechowywania danych udostępnionych elektronicznie w celu wykonania kopii bezpieczeństwa.

2.7.    Kupujący jest zobowiązany do udzielenia Sprzedawcy, na jego żądanie, wszelkich informacji niezbędnych do spełnienia wymogów ustawowych oraz do wspierania go w tym zakresie (np. w odniesieniu do potwierdzenia dostawy towarów UE, oznakowania CE, RoHs, Reach itp.) Za przestrzeganie warunków i ograniczeń eksportowych i/lub importowych odpowiada Kupujący, który na żądanie Sprzedawcy udzieli mu wszelkich istotnych informacji oraz zwolni go z wszelkich roszczeń i sankcji w przypadku nieprzestrzegania warunków i ograniczeń przez Kupującego.

§ 3    Ceny, warunki płatności, opóźnienie płatności, dostosowanie ceny, potrącenie, zatrzymanie

3.1    Ceny dotyczą zakresu dostaw i świadczeń określonych w potwierdzeniu zamówienia. Usługi dodatkowe lub specjalne są rozliczane osobno. Ceny są cenami ex works w euro powiększonymi o koszty opakowania, ustawowy podatek VAT, przy dostawach eksportowych cła i opłaty oraz pozostałe daniny publicznoprawne.

3.2    Ceny podane w ofertach Sprzedawcy opierają się na kalkulacji kosztów w momencie składania oferty. Jeżeli dostawa ma nastąpić dopiero po upływie czterech miesięcy od zawarcia umowy, a koszty produkcji (w szczególności koszty płac i materiałów), na których Sprzedawca oparł kosztorys dla Kupującego, wzrosną lub znacząco spadną, Sprzedawca jest uprawniony do dokonania odpowiedniej korekty swojej ceny dla Kupującego. Uznaje się, że zmiana kosztów produkcji w rozumieniu zdania 2 ma miejsce w szczególności, jeżeli ceny płac lub dostarczanych towarów lub materiałów staną się droższe nie z winy Sprzedawcy, jak również jeżeli wzrosną należności celne lub inne opłaty przywozowe albo jeżeli parytety walutowe ulegną znacznej zmianie na niekorzyść Sprzedawcy w porównaniu z warunkami panującymi w dniu zawarcia umowy. Korekta cen ze względu na wzrost kosztów jest odpowiednia, jeżeli jej zakres pozostaje w ramach wzrostu kosztów, który nastąpił w międzyczasie. Na żądanie Sprzedawca ujawni Kupującemu powody korekty ceny. Jeśli korekta ceny prowadzi do wzrostu ceny o więcej niż 20% i jeśli Sprzedawca nie zastosuje się do pisemnego żądania Kupującego o ograniczenie korekty ceny do 20% w ciągu dwóch tygodni, Kupujący ma prawo do odstąpienia od umowy; Kupującemu nie przysługują dalsze roszczenia. W takim przypadku odstąpienie musi nastąpić natychmiast, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia, w którym upłynął termin dwóch tygodni do złożenia żądania ograniczenia wysokości korekty ceny.

3.3    Roszczenia płatnicze Sprzedawcy są wymagalne z chwilą zawarcia umowy i muszą zostać uregulowane również przed całkowitym wykonaniem świadczenia przez Sprzedawcę. Jeśli nie uzgodniono wpłaty zaliczki lub innych form płatności, płatności na rzecz Sprzedawcy będą dokonywane na rachunek bankowy Sprzedawcy w ciągu 30 dni od daty wystawienia faktury, bez żadnych potrąceń, zanim nastąpi opóźnienie. Zastrzeżenia do  faktur powinny być zgłoszone przez Kupującego najpóźniej w ciągu 14 dni od daty otrzymania faktury; w przeciwnym razie daną fakturę uważa się za zatwierdzoną. Płatność czekiem jest wykluczona, o ile w konkretnym przypadku nie uzgodniono inaczej. Jeśli Kupujący nie dokona płatności w terminie, od zaległych kwot naliczane są odsetki zgodnie z § 3.5 począwszy od daty wymagalności; nie wpływa to na prawo do dochodzenia dalszych szkód w przypadku zwłoki.

3.4    Potrącenie roszczeń wzajemnych Kupującego lub zatrzymanie płatności z powodu takich roszczeń jest dozwolone tylko pod warunkiem, że roszczenia wzajemne są niesporne lub stwierdzone prawomocnym orzeczeniem lub wynikają z umowy, która obowiązuje dla danej dostawy.

3.5    W przypadku zwłoki w płatności ze strony Kupującego, Sprzedawca ma prawo żądać odsetek za opóźnienie w wysokości ustawowej (wg stawek dla opóźnień w transakcjach handlowych lub innych wyższych stawek ustawowych) oraz naliczyć koszty upomnienia; Sprzedawca zastrzega sobie prawo do dochodzenia dalszych szkód spowodowanych opóźnieniem. Sprzedawca jest ponadto uprawniony do wykonania jeszcze niezrealizowanych dostaw lub świadczeń wyłącznie za przedpłatą lub zabezpieczeniem. Obowiązuje to również w przypadku, gdy po zawarciu umowy dowie się o okolicznościach, które mogą w znacznym stopniu ograniczyć zdolność kredytową Kupującego i które zagrażają płatności przez Kupującego otwartych wierzytelności Sprzedawcy wynikających z każdorazowego stosunku umownego (łącznie z innymi pojedynczymi zleceniami, które podlegają tej samej umowie ramowej).

§ 4    Dostawa, termin dostawy, zwłoka w dostawie, brak dostawy przez poddostawców, brak świadczenia, siła wyższa, niemożność świadczenia, termin dodatkowy

4.1.    Dostawy są realizowane ex works.

4.2.    Kupujący będzie informował Sprzedającego o swoich planach, aby umożliwić Sprzedawcy przygotowanie się do realizacji ewentualnych zamówień.

4.3.    Dostawy ex Works są wykonane z postawieniem towarów do odbioru przez Kupującego. O ile towary zostaną załadowane na środek transportu Kupującego przez pracowników Sprzedawcy, wówczas działają oni jako pomocnicy Kupującego, a Sprzedawca może obciążyć Kupującego kosztami załadowania.

4.4.    Podane przez Sprzedawcę terminy lub czas realizacji dostaw i świadczeń są zawsze orientacyjne, chyba że wyraźnie ustalono i uzgodniono wiążący termin lub czas dostawy. Jeśli uzgodniono wysyłkę, terminy dostawy odnoszą się do momentu przekazania towaru spedytorowi, przewoźnikowi lub innej osobie trzeciej, której zlecany jest transport.

4.5.    Sprzedawca dołoży rozsądnych z handlowego punktu widzenia starań, aby wypełnić każde zamówienia złożone przez Kupującego oraz przyjęte przez Sprzedawcę, o ile zamówienie zostało prawidłowo złożone i Sprzedawca ma dostęp do tych produktów. Niezależnie od wszelkich innych postanowień umowy, obowiązek Sprzedawca w zakresie sprzedaży lub dostawy jakiegokolwiek produktu zależy od dostępności tego produktu. Sprzedawca nie odpowiada za żadne szkody spowodowane brakiem dostawy lub opóźnieniem, które wynikają z warunków, które pozostają poza kontrolą Sprzedawcy. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do przydziału sprzedawanych produktów pomiędzy swoich klientów wedle swojego uznania. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany specyfikacji każdego produktu (włącznie z oświadczeniami i danymi zawartymi w katalogach Sprzedawcy, kartach danych oraz reklamach) bez zawiadomienia. Jeżeli specyfikacje zostały zmienione, Sprzedawca nie jest zobowiązany do dokonania zmian w produktach już zakupionych lub do kontynuowania dostaw produktów lub wersji, których dystrybucji zaprzestano. Sprzedawca może zastępować produkty wytworzone według tych zmienionych specyfikacji produktami określonymi w niniejszej specyfikacji, pod warunkiem że produkty te są zasadniczo zgodne z produktami opisanymi w umowie sprzedaży. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zaprzestania sprzedaży produktów w dowolnym momencie.

4.6.     Ewentualny termin dostawy rozpoczyna się, o ile nie uzgodniono inaczej, dopiero po otrzymaniu od Kupującego wszelkich niezbędnych do przetworzenia zamówienia dokumentów oraz wyjaśnieniu wszelkich technicznych i biznesowych kwestii między stronami. W szczególności termin dostawy jest uzależniony od uzyskania niezbędnych urzędowych zaświadczeń lub zezwoleń lub ustalonej lub wymaganej przez warunki zaliczki albo innych działań pod stronie Kupującego.  Sprzedawca może – i nie wpływa to na jego prawa wynikające ze zwłoki po stronie Kupującego – zażądać od Kupującego przedłużenia lub przełożenia terminów dostawy o okres, w którym Kupujący nie wypełnia swoich obowiązków umownych wobec Sprzedawcy.

4.7.    Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności, ani w całości, ani w części za niewykonanie lub opóźnienie świadczenia będące skutkiem siły wyższej lub sytuacji nieprzewidzianych lub wypadków poza uzasadnioną kontrolą Sprzedawcy (dalej każde jako „Zdarzenie Siły Wyższej”), obejmujące w szczególności i nie wyłącznie działania boskie, wojny, akty terroru, zamieszki, zamieszki wewnętrzne, strajki, spory pracownicze, pożary, burze, powodzie, trzęsienia ziemi, katastrofy naturalne, epidemie, niemożność uzyskania lub korzystania z surowców, komponentów lub części, paliwa, pracy, urządzeń, nieruchomości, transportu lub braki techniczne lub utratę zysku, gdy Sprzedawca dołożył zwykłej staranności w celu zapobieżenia im, oraz działania rządu lub organów państwa. Produkcja oraz dostawy mogą zostać podzielone w rozsądny sposób w przypadku niedoborów towarów. Zamówienie Kupującego będzie uważane za zawieszone przez okres, w którym Zdarzenie Siły Wyższej uniemożliwia lub opóźnia wykonanie świadczenia przez Sprzedawcę. W przypadku takiego zawieszenia, Sprzedawca jest uprawniony, wedle swojego wyboru, za powiadomieniem Kupującego (a) do odstąpienia od umowy w całości lub w części do końca trwania zawieszenia lub do (b) wznowienia wykonywania świadczenia tak szybko jak to jest praktycznie możliwe po ustaniu zawieszenia oraz do zmiany terminów dostawy produktów zamówionych przez Kupującego na jeden lub kilka odroczonych terminów, które zostaną wspólnie uzgodnione przez Kupującego oraz Sprzedawcę.

4.8.    Sprzedawca może dokonywać dostaw częściowych w szczególności, jeśli:
a)    Kupujący jest w stanie korzystać z dostaw częściowych w ramach uzgodnionego w umowie celu,
b)    Kupujący nie poniesie w związku z tym żadnych znacznych dodatkowych nakładów lub dodatkowych kosztów (chyba że Sprzedawca zgłosi gotowość do pokrycia tych kosztów).

4.9.    Jeśli Sprzedawca popadnie w zwłokę w dostawie lub wykonaniu świadczenia lub nie będzie mógł zrealizować dostawy lub świadczenia z jakiejkolwiek przyczyny, odpowiedzialność Sprzedawcy ogranicza się do odszkodowania zgodnie z ‎§ 9 niniejszych Ogólnych Warunków Dostaw. Nie wpływa to na wyłączenie odpowiedzialności zgodnie z ‎§ 4 (7).

4.10.    Jeżeli Kupujący zgodnie z prawem ma wyznaczyć Sprzedawcy termin dodatkowy, niniejsze Ogólne Warunki Dostaw nie naruszają tego obowiązku. Odpowiedni termin dodatkowy - z wyjątkiem nieuchronnego zagrożenia – to przynajmniej połowa wyjściowego terminu odstawy i nie mniej niż 20 dni roboczych; w przypadku nieuchronnego zagrożenia (nagłe wypadki zagrażające bezpieczeństwu pracy lub w ryzyko wystąpienia istotnej szkody) termin wynosi co najmniej 10 dni roboczych.

§ 5    Zwłoka z odbiorem

5.1.    Przez czas trwania zwłoki z odbiorem (także przy opóźnionych żądaniach wydania) przez Kupującego Sprzedawca, niezależnie od innych uprawnień, jest uprawniony do składowania zamówionych towarów na koszt Kupującego (podobnie w przypadku. gdy Sprzedawca może wstrzymać dostawę z powodu braku płatności lub pogorszenia się wypłacalności Kupującego lub odbiór lub wysyłka są opóźnione na życzenie Kupującego); przechowanie może zostać również zlecone spedytorowi. W przypadku magazynowania przez Sprzedawcę koszty magazynowania wynoszą 0,25% kwoty faktury za przechowywane towary za każdy zakończony tydzień. Dochodzenie wyższych kosztów lub wykazanie niższych kosztów magazynowania jest możliwe. Dodatkowo Sprzedawcy przysługuje roszczenie o zwrot innych niezbędnych kosztów dodatkowych (jak składki ubezpieczeniowe) w rzeczywiście poniesionej wysokości; dalsze uprawnienia ustawowe Sprzedawcy pozostają nienaruszone.

5.2.    Sprzedawca może wezwać Kupującego do przyjęcia (lub do żądania wydania) i po upływie odpowiedniego terminu odstąpić od umowy w terminie 7 dni od upływu tego dodatkowego terminu oraz dochodzić swoich uprawnień z tytułu niewykonania umowy; niezależnie od powyższego Sprzedawca może zażądać odszkodowania ryczałtowego w wysokości 25 % ceny za nieodebrany towar lub towar, którego wydania Kupujący nie zażądał – Kupujący może przeprowadzić dowód, że po stronie Sprzedawcy nie powstała żadna szkoda lub niższa szkoda.

5.3.    Jeżeli Kupujący jest w zwłoce z odbiorem i w tym czasie nastąpi niemożliwość lub niemożność świadczenia przez Sprzedawcę lub w przypadku gdy Kupujący jest całkowicie lub w przeważającej części odpowiedzialny za te okoliczności, Kupujący pozostaje zobowiązany do świadczenia wzajemnego.

§ 6    Miejsce wykonania, wysyłka, opakowanie, przejście ryzyka, odbiór

6.1.    Miejscem wykonania wszystkich obowiązków wynikających ze stosunku umownego jest Feldkirchen-Westerham, o ile nie uzgodniono inaczej.

6.2.    O sposobie wysyłki i opakowania decyduje Sprzedawca zgodnie z swoją zawodową oceną.

6.3.    Najpóźniej z chwilą przekazania przedmiotu dostawy (miarodajny jest początek załadunku) spedytorowi, przewoźnikowi lub innej osobie trzeciej wyznaczonej do transportu towaru ryzyko przypadkowej utraty lub uszkodzenia przechodzi na Kupującego. Dotyczy to również dostaw częściowych lub sytuacji, gdy Sprzedawca przejął inne świadczenia (np. wysyłkę lub instalację). Jeśli wysyłka lub przekazanie opóźni się w wyniku okoliczności spowodowanych przez Kupującego, ryzyko przechodzi na Kupującego w dniu, w którym przedmiot dostawy jest gotowy do wysyłki i Sprzedawca zawiadomi o tym Kupującego.

6.4.    Wysyłka jest ubezpieczana przez Sprzedawcę od kradzieży, uszkodzenia, uszkodzeń transportowych, spowodowanych przez pożar lub wodę lub innych możliwych do ubezpieczenia ryzyk wyłącznie na wyraźne życzenie Kupującego i na jego koszt. Koszt jakiejkolwiek obsługi, wysyłki i ubezpieczenia zorganizowanego przez Sprzedającego zostanie rozliczony jako dodatek do faktury i opłacony przez Kupującego. Kupujący jest odpowiedzialny za wszelkie koszty formalności celnych, jak również za wszelkie cła, podatki i inne opłaty urzędowe płatne przy imporcie lub eksporcie produktów i będzie odpowiedzialny za odprawę celną produktów po ich przybyciu, chyba że Sprzedawca powiadomi Kupującego o innym stanie rzeczy.

6.5.    Wszystkie terminy dostaw są szacunkowe. Sprzedający podejmie uzasadnione starania, aby dokonać wysyłki w dniu lub przed planowaną datą (datami) wysyłki odzwierciedloną na potwierdzeniu lub fakturze Sprzedawcy, ale terminy wysyłki nie są gwarantowane. Jeśli nie jest określona data wysyłki, wysyłka zostanie dokonana w dniu (dniach) wybranym (wybranych) przez Sprzedającego. Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty lub koszty (wynikowe lub inne) poniesione przez Kupującego, jeśli Sprzedający nie dotrzyma szacunkowych terminów dostawy. Dostawa może zostać dokonana z wyprzedzeniem w stosunku do każdej zaplanowanej daty dostawy po uprzednim powiadomieniu Kupującego z rozsądnym wyprzedzeniem. Wszystkie elementy będą pakowane do wysyłki i wysyłane zgodnie ze standardowymi praktykami Sprzedającego. Sprzedający zastrzega sobie prawo do podziału produkcji i dostaw pomiędzy swoich różnych klientów według własnego uznania w każdych okolicznościach. Wszelkie roszczenia dotyczące braków w przesyłce lub powiadomienia o innych nieprawidłowościach należy składać Sprzedającemu w ciągu 10 dni od otrzymania takiej przesyłki przez Kupującego. Niedopełnienie przez Kupującego obowiązku kontroli i zgłoszenia powoduje utratę przez Kupującego wszelkich roszczeń lub praw Kupującego wobec Sprzedającego, wynikających z takiego błędu, niedoboru, wady lub niezgodności.

6.6.    Jeśli zgodnie z umową sprzedaży ma nastąpić odbiór, Kupujący może odmówić odbioru tylko, jeśli wskaże wadę, która uniemożliwia użytkowanie przedmiotu dostawy lub w znacznym stopniu je ogranicza. Zakupiony towar uznaje się za odebrany, gdy:
a)    Dostawa, a w przypadku gdy instalacja jest również świadczeniem Sprzedawcy, również instalacja, są zakończone,
b)    Sprzedawca zawiadomi o tym Kupującego, informując go również domniemaniu odbioru zgodnie z niniejszym ‎§ 6 (6), i wezwie go do odbioru,
c)    od dostawy lub instalacji upłynęło 12 dni roboczych lub Kupujący rozpoczął użytkowanie zakupionego towaru (np. uruchomił dostarczone urządzenie) i w takim przypadku od dostawy lub instalacji upłynęło 5 dni roboczych oraz
d)    Kupujący nie dokonał odbioru w tym okresie z powodu innego niż zgłoszona Sprzedawcy wada, która uniemożliwia użytkowanie zakupionego towaru lub znacznie je ogranicza.

§ 7    Rękojmia, wady fizyczne

7.1    Okres rękojmi wynosi jeden rok od daty dostawy lub, jeśli konieczny jest odbiór, od daty odbioru.

7.2    Dostarczone przedmioty należy starannie zbadać niezwłocznie po ich dostarczeniu do Kupującego lub wyznaczonej przez niego osoby trzeciej. O ile nie jest wymagany odbiór, dostarczone rzeczy uważa się za przyjęte bez zastrzeżeń, jeżeli Sprzedawca nie otrzyma pisemnego zgłoszenia wad jawnych lub innych wad, których wykrycie jest możliwe przy starannym zbadaniu rzeczy w ciągu 7 dni roboczych od daty dostawy. W zakresie innych wad dostarczone rzeczy są traktowane jako przyjęte przez Kupującego bez zastrzeżeń, jeśli Sprzedawca w ciągu 7 dni roboczych od chwili, w której wada się ujawniła, nie otrzyma zgłoszenia wady; jeśli wada zostanie stwierdzona przez Kupującego wcześniej przy normalnym użytkowaniu, ten wcześniejszy moment jest miarodajny dla terminu na złożenie reklamacji. Na żądanie Sprzedawcy należy odesłać mu na koszt Kupującego przedmiot dostawy, którego dotyczy reklamacja. W przypadku uzasadnionej reklamacji Sprzedawca zwraca koszty najtańszego sposobu przesyłki; nie dotyczy to sytuacji, w której koszty wzrosną, ponieważ przedmiot dostawy znajduje się w innym miejscu niż miejsce użytkowania zgodne z przeznaczeniem.

7.3    W przypadku wad fizycznych dostarczonych przedmiotów Kupujący ma prawo i obowiązek w stosownym terminie wedle swojego uznania do dokonania dwukrotnej naprawy lub wymiany towaru. W przypadku niepowodzenia, tj. niemożności, odmowy, niewykonalności lub zbyt długiej zwłoki w naprawie lub wymianie, Kupujący może odstąpić od umowy lub stosownie obniżyć cenę sprzedaży. Kupujący może wykonać prawo odstąpienia w ciągu 10 dni po wystąpieniu przesłanek do odstąpienia; po upływie tego okresu przysługuje Kupującemu oprócz odszkodowania na zasadach wynikających z niniejszych Ogólnych Warunków Dostaw jedynie prawo do żądania obniżenia ceny.

7.4    Jeśli wada została zawiniona przez Sprzedawcę, Kupujący może zażądać odszkodowania na warunkach określonych w ‎§ 9.

7.5    W przypadku wad podzespołów, których Sprzedawca nie może usunąć ze względu na prawa licencyjne lub przyczyny faktyczne, Sprzedawca wedle swojego uznania może dochodzić swoich roszczeń z tytułu rękojmi wobec producenta lub swojego dostawcy na rachunek Kupującego lub scedować te roszczenia na Kupującego. W takich przypadkach roszczenia z tytułu rękojmi wobec Sprzedawcy istnieją na warunkach ogólnych i zgodnie z niniejszymi Ogólnymi Warunkami Dostaw tylko wtedy, gdy sądowe dochodzenie ww. roszczeń wobec producenta lub dostawcy okazało się bezskuteczne lub nie jest możliwe na przykład z powodu upadłości. Przez czas trwania sporu prawnego termin do wykonania stosownych  roszczeń z tytułu rękojmi w odniesieniu do wad zgłoszonych Sprzedawcy i objętych sporem sądowym, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym, ulega zawieszeniu.

7.6    Rękojmia wygasa, jeśli przedmiot dostawy był nieprawidłowo użytkowany lub Kupujący bez zgody Sprzedawcy dokonał zmian lub zlecił osobom trzecim dokonanie zmian przedmiotu dostawy i z tego powodu usunięcie wady jest niemożliwe lub bardzo utrudnione. W każdym przypadku Kupujący musi pokryć dodatkowe koszty usunięcia usterki wynikające ze zmodyfikowania przedmiotu umowy.

§ 8    Prawa ochronne

8.1    Zgodnie z niniejszym ‎§ 8 Sprzedawca ręczy za to, że nabycie lub używanie przedmiotu dostawy przez Kupującego nie narusza praw własności przemysłowej lub praw autorskich osób trzecich na terenie kraju siedziby Sprzedawcy. Każda ze stron umowy niezwłocznie pisemnie zawiadomi drugą stronę, jeśli dojdzie do dochodzenia wobec niej roszczeń z tytułu naruszenia tych praw.

8.2    W przypadku gdy nabycie lub używanie przedmiotu dostawy przez Kupującego narusza prawa własności przemysłowej lub prawa autorskie osób trzecich Sprzedawca, wedle swojego uznania i na swój koszt, dokona takiej modyfikacji lub wymiany przedmiotu dostawy, aby nie dochodziło do naruszenia praw osób trzecich oraz aby przedmiot dostawy spełniał nadal funkcje uzgodnione w umowie, lub zapewni Kupującemu prawo do korzystania poprzez zawarcie umowy licencyjnej. Jeśli nie uda się to Sprzedawcy w odpowiednim czasie, Kupujący ma prawo odstąpienia od umowy lub odpowiedniego obniżenia ceny zakupu. Ewentualne roszczenia odszkodowawcze Kupującego podlegają ograniczeniom zawartym w ‎§ 9 niniejszych Ogólnych Warunków Dostaw.

8.3    W przypadku naruszenia praw przez nabycie lub używanie produktów dostarczonych przez Sprzedawcę Sprzedawca wedle uznania będzie dochodził swoich roszczeń wobec producenta lub dostawcy na rachunek  Kupującego lub przeniesie te roszczenia na Kupującego. Roszczenia wobec Sprzedawcy istnieją zgodnie z niniejszym ‎§ 8 tylko w takich przypadkach, gdy sądowe wykonanie ww. roszczeń wobec producenta lub dostawcy było bezskuteczne lub nie jest możliwe na przykład z powodu upadłości.

§ 9    Odpowiedzialność odszkodowawcza

9.1    W najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie odpowiedzialność odszkodowawcza Sprzedawcy za jego zawinione działanie, niezależnie od podstawy prawnej, zwłaszcza z tytułu niemożliwości świadczenia, zwłoki, wadliwej lub nieprawidłowej dostawy, naruszenia umowy, naruszenia obowiązków przy negocjacjach umowy i czynów niedozwolonych, jest ograniczona zgodnie z niniejszym ‎§ 9.

9.2    (Sprzedawca nie odpowiada za zwykłe niedbalstwo swoich organów, przedstawicieli prawnych, pracowników lub innych osób którymi się posługuje, o ile nie chodzi o naruszenie istotnych obowiązków umownych. Istotne obowiązki umowne to zobowiązanie do terminowej dostawy i instalacji przedmiotu dostawy, brak wad prawnych oraz takich wad fizycznych, które ograniczają jego funkcjonalność lub możliwość użytkowania w stopniu większym niż pomijalny, a także obowiązki doradztwa, ochrony i opieki, które mają umożliwić Kupującemu zgodne z umową użytkowanie przedmiotu dostawy lub mają na celu ochronę zdrowia i życia personelu Kupującego lub ochronę jego własności przed znacznymi szkodami.

9.3    Jeśli Sprzedawca zgodnie z § 9 (2) odpowiada odszkodowawczo co do zasady, to odpowiedzialność ta ogranicza się do szkód, które Sprzedawca przewidział w momencie zawarcia umowy jako możliwe skutki naruszenia umowy lub musiał przewidzieć przy zastosowaniu typowej staranności. Odpowiedzialność odszkodowawcza za szkody pośrednie i następcze wynikające z wad przedmiotu dostawy istnieje, o ile tego typu szkód można się spodziewać przy użytkowaniu przedmiotu dostawy zgodnie z przeznaczeniem. Odpowiedzialność z tytułu utraconych korzyści jest wyłączona.

9.4    W przypadku odpowiedzialności za zwykłe niedbalstwo obowiązek odszkodowawczy Sprzedawcy za szkody materialne i wynikające z nich dalsze szkody majątkowe ogranicza się do kwoty 10 000 euro na każdy przypadek szkody, również jeśli chodzi o naruszenie istotnych obowiązków umownych.

9.5    Powyższe wykluczenia i ograniczenia odpowiedzialności obowiązują w takim samym zakresie na rzecz organów, przedstawicieli prawnych, pracowników i innych osób działających w imieniu Sprzedawcy.

9.6    Jeśli Sprzedawca udziela informacji technicznych lub porad i te informacje lub porady nie należą do jego obowiązków zawartych w umowie, odbywa się to bezpłatnie i z wykluczeniem wszelkiej odpowiedzialności.

9.7    Ograniczenia niniejszego ‎§ 9 nie dotyczą odpowiedzialności Sprzedawcy za działanie z winy umyślnej, za gwarantowane cechy produktów, naruszenie życia, ciała lub zdrowia lub odpowiedzialności za produkt niebezpieczny.

9.8    Postanowienia § 9 stosuje się również po wykonaniu prawa odstąpienia od umowy przez którąkolwiek ze stron.

§ 10    Zastrzeżenie własności

10.1    Uzgodnione poniżej zastrzeżenie własności służy zabezpieczeniu wszystkich istniejących roszczeń Sprzedawcy wobec Kupującego, wynikających z nawiązanej przez strony relacji dotyczącej dostaw elektronicznych produktów gotowych i półproduktów. Zastrzeżenie prawa własności obejmuje również wszelkie przyszłe roszczenia Sprzedawcy wobec Kupującego, wynikających z nawiązanej przez strony relacji dotyczącej dostaw elektronicznych produktów gotowych i półproduktów, włącznie z saldami z otwartych rachunków (kredyt kupiecki).

10.2    Towar dostarczony przez Sprzedawcę Kupującemu pozostaje własnością Sprzedawcy do momentu zapłacenia wszystkich zabezpieczonych wierzytelności. Towar oraz zastępujący go zgodnie z poniższymi postanowieniami towar objęty zastrzeżeniem własności towar są dalej nazywane „towarem zastrzeżonym”.

10.3    (Kupujący przechowuje towar zastrzeżony dla Sprzedawcy, a ewentualne koszty są rozliczone w cenie sprzedaży towarów objętych zastrzeżeniem prawa własności.

10.4    Do momentu wystąpienia zdarzenia uzasadniającego zaspokojenie wierzytelności (ustęp 10) Kupujący jest uprawniony do przetwarzania towaru zastrzeżonego w ramach prawidłowej działalności gospodarczej oraz do jego sprzedaży. Zastawienie i przeniesienie własności w celu zabezpieczenia wierzytelności są niedozwolone.

10.5    Jeśli towar zastrzeżony zostanie przetworzony przez Kupującego, uzgadnia się, że przetworzenie odbywa się w imieniu i na rzecz Sprzedawcy jako producenta i Sprzedawca bezpośrednio nabywa własność lub – jeśli przetworzenie następuje z użyciem materiałów kilku właścicieli lub wartość przetworzonego przedmiotu jest wyższa niż wartość towaru zastrzeżonego – współwłasność ( współwłasność w częściach ułamkowych) nowo utworzonej rzeczy w proporcji wartości towaru zastrzeżonego do wartości nowo utworzonej rzeczy. W przypadku, jeśli takie nabycie własności przez Sprzedawcę nie miałoby nastąpić, Kupujący już teraz przenosi na zabezpieczenie na rzecz Sprzedawcy swoje przyszłe prawo własności lub – w wyżej wymienionej proporcji – przyszły udział we współwłasności nowo utworzonej rzeczy. Jeśli towar zastrzeżony zostanie połączony w jedną rzecz lub nierozdzielnie zmieszany z innymi rzeczami i jedna z tych rzeczy jest traktowana jako rzecz główna, Sprzedawca – jeśli rzecz główna należy do niego – przenosi na Kupującego proporcjonalnie udział we współwłasności rzeczy w proporcji określonej w zdaniu 1.
 
10.6    W przypadku dalszej sprzedaży towaru zastrzeżonego Kupujący już teraz przenosi na zabezpieczenie na rzecz Sprzedawcy wynikającą z takiej sprzedaży wierzytelność wobec nabywcy – w przypadku współwłasności Sprzedawcy w towarze zastrzeżonym proporcjonalnie do udziału we współwłasności. To samo dotyczy innych wierzytelności, które powstaną w miejsce towaru zastrzeżonego lub w inny sposób w związku z towarem zastrzeżonym, np. roszczeń z tytułu ubezpieczenia lub roszczeń z tytułu czynów niedozwolonych w przypadku utraty lub zniszczenia. Sprzedawca upoważnia Kupującego – z możliwością odwołania – do dochodzenia we własnym imieniu roszczeń przeniesionych na Sprzedawcę. Sprzedawca może odwołać to upoważnienie tylko w przypadku wystąpienia zdarzenia uzasadniającego zaspokojenie wierzytelności.
 
10.7    Kupujący jest zobowiązany do dbałości o towar zastrzeżony. W szczególności jest zobowiązany do ubezpieczenia towaru zastrzeżonego na własny koszt od ryzyka pożaru, zalania i kradzieży do właściwej wartości odtworzeniowej. O ile przeglądy i konserwacje są niezbędne do prawidłowego zachowania towaru zastrzeżonego, Kupujący powinien ich dokonać na swój koszt we właściwym czasie. Dotyczy to tylko przypadków, gdy koszty tych działań pozostają w ramach zwykłych czynności.

10.8    Jeśli towar zastrzeżony zostanie przejęty przez osoby trzecie, zwłaszcza w wyniku zastawienia, Kupujący niezwłocznie poinformuje te osoby o własności Sprzedawcy oraz poinformuje o tym Sprzedawcę, aby umożliwić mu dochodzenie jego prawa własności. Jeśli osoba trzecia nie jest w stanie zwrócić Sprzedawcy powstałych w związku z tym kosztów sądowych lub pozasądowych, odpowiedzialność za to ponosi wobec Sprzedawcy Kupujący.

10.9    Sprzedawca zwolni towar zastrzeżony oraz powstające w jego miejsce rzeczy lub wierzytelności, jeśli ich wartość przekracza wartość zabezpieczonych wierzytelności o ponad 50%. Wybór przedmiotów, które zostaną zwolnione, należy do Sprzedawcy.
 
10.10    Jeśli z powodu niezgodnego z umową zachowania Kupującego – zwłaszcza zwłoki w płatności – Sprzedawca odstąpi od umowy (przypadek uprawniający do egzekucji), jest on upoważniony do zażądania zwrotu towaru zastrzeżonego.

 

Status: luty 2020 r.