Všeobecné dodacie podmienky spoločnosti Heilind Electronics GmbH

§ 1    Platnosť

(1)    Všetky dodávky, služby, výkony a ponuky predajcu prebiehajú výlučne na základe týchto Všeobecných dodacích podmienok. Tie predstavujú súčasť všetkých zmlúv, ktoré predávajúci uzatvorí so svojimi zmluvnými partnermi (v nasledujúcom texte menované aj ako „objednávateľ“) o nám ponúkaných dodávkach, službách alebo výkonoch. Platia taktiež pre všetky budúce dodávky, služby, výkony a ponuky pre objednávateľov, aj keď sa znovu osobitne nedojednajú.


(2)    Obchodné podmienky objednávateľa alebo tretích strán nemajú platnosť ani použitie, aj keď predávajúci v jednotlivom prípade ich platnosti osobitne neoponuje. Aj keď sa predávajúci odpovie alebo berie zreteľ na písomnosť, ktorá obsahuje obchodné podmienky objednávateľa alebo tretích strán alebo na takéto odkazuje, nie je v tom žiaden súhlas s platnosťou takýchto obchodných podmienok.

§ 2    Ponuka a uzatvorenie zmluvy

(1)    Všetky ponuky predávajúceho sú otvorené a nezáväzné, pokiaľ nie sú výslovne označené ako záväzné. Predovšetkým si vyhrádzame medzipredaj a vlastné zásobovanie. Všetky ponuky predávajúceho zanikajú 10 dní po dátume vystavenia. Objednávky a zákazky môže predávajúci prijať v priebehu 14 dní po obdržaní. Potvrdenie obdržania zo strany predávajúceho nepredstavuje žiadne prijatie, pokiaľ sa prijatie výslovne neprehlási.


(2)    Pre právne vzťahy medzi predávajúcim a objednávateľom je výhradne smerodajná písomne uzatvorená kúpna zmluva, vrátane týchto Všeobecných dodacích podmienok. V nej sú kompletne uvedené všetky dohody týkajúce sa predmetu zmluvy medzi zmluvnými stranami. Ústne prísľuby predávajúceho pred uzatvorením tejto zmluvy sú právne nezáväzné a ústne dohody medzi zmluvnými stranami sa nahradia písomnou zmluvou, pokiaľ z nich zakaždým nebude výslovne vyplývať, že záväzne platia ďalej. Uzatvorenie zmluvy prebieha s výhradou správneho a včasného vlastného zásobovania dodávateľmi predávajúceho; v prípade nedodania, za ktoré predávajúci nezodpovedá, môže predávajúci odstúpiť od zmluvy bez povinnosti náhrady škody.


(3)    Doplnky a zmeny vykonaných dohôd vrátane týchto Všeobecných dodacích podmienok si za účelom ich účinnosti vyžadujú písomnú formu. S výnimkou konateľov alebo prokuristov nie sú zamestnanci predávajúceho oprávnení vykonávať od tohto sa odchyľujúce ústne dohody. Na zachovanie písomnej formy postačuje telekomunikačné doručenie, predovšetkým telefaxom alebo e-mailom, pokiaľ sa doručí kópia podpísaného vyhlásenia.


(4)    Údaje predávajúceho k predmetu dodávky, výkonu alebo služby (napr. hmotnosti, rozmery, hodnoty používania, zaťažiteľnosť, tolerancie, technické údaje atď.) ako aj naše znázornenia a vyobrazenia toho istého (napr. výkresy a obrázky) sú smerodajné iba približne, pokiaľ použiteľnosť na zmluvne určený účel nepredpokladá presnú súlad, resp. súhlas. Nie sú žiadnymi charakteristickými vlastnosťami, ale opisy alebo označenia dodávky, výkonu alebo služby. Štandardné odchýlky a odchýlky, ktoré sa vykonajú na základe právnych predpisov alebo znázorňujú technické vylepšenia, ako aj náhradu konštrukčných prvkov rovnocennými dielmi sú prípustné, pokiaľ negatívne neovplyvňujú použiteľnosť na zmluvný účel. Výpovede týkajúce sa kompatibility RoHS, dodržiavania nariadenia REACH ako aj obsahu predávaných predmetov konfliktnými surovinami sa zakladajú na údajoch príslušného výrobcu. Za správnosť a úplnosť týchto údajov nepreberáme žiadnu záruku a akékoľvek prípadná zodpovednosť a ručenie za nesprávnosť alebo neúplnosť týchto údajov sa obmedzuje na v § 8 určený rozsah.


(5)    Predávajúci si vyhradzuje vlastnícke a autorské právo na všetkých ním odovzdaných ponukách a predbežných rozpočtoch ako aj na objednávateľovi poskytnutých výkresoch, vyobrazeniach, výpočtoch, prospektoch, katalógoch, modeloch, náradiach a nástrojoch ako aj na iných podkladoch, dokumentáciách a pomocných prostriedkoch. Objednávateľ nesmie tieto predmety bez výslovného súhlasu predávajúceho ani ako také a ani obsahovo sprístupňovať tretím stranám, ani oznamovať, zverejňovať, ani ich sám využívať, ani ich nechať využívať tretími stranami a ani ich rozmnožovať. Na žiadosť predávajúceho mu musí tieto predmety kompletne a úplne spätne odovzdať a poprípade vyhotovené kópie zničiť, pokiaľ ich v riadnom chode obchodu už nebude potrebovať alebo pokiaľ jednania neskončia uzatvorením zmluvy. Výnimku z toho tvorí ukladanie elektronicky poskytnutých údajov za účelom bežného zálohovania údajov.

§ 3    Ceny a platba

(1)    Ceny platia pre rozsah výkonov, služieb a dodávok, ktoré sú uvedené v potvrdeniach zákaziek. Výkony a služby navyše alebo osobitné výkony a služby sa účtujú osobitne. Ceny sa rozumejú v EUR zo závodu bez balného, zákonnej DPH a v prípade exportných dodávok bez cla ako aj poplatkov a iných verejných odvodov.


(2)    Pokiaľ sú dohodnuté ceny založené na cenníkovej cene predávajúceho a dodávka má nasledovať až po viac ako štyroch mesiacoch po uzavretí zmluvy, platia pri dodaní platné cenníkové ceny predávajúceho (vždy s odčítaným pevného alebo dohodnutého rabatu). V ostatnom sú v ponukách predávajúceho uvedené ceny založené na kalkuláciách nákladov v okamihu vypracovania ponuky. Ak by sa náklady jednej alebo viacerých surovín, pomocných alebo prevádzkových látok či materiálov alebo komponentov zvýšila o viac ako 5 % (napr. na základe menových výkyvov alebo zvýšených nákupných cien, a to jedno z akého dôvodu), tak si predávajúci vyhradzuje právo prispôsobenia cien až do výšky rovnakej percentuálnej sadzby, o ktorú sa zvýšili náklady.


(3)    Fakturované čiastky treba zaplatiť do 30 dní od dátumu vystavenia faktúry bez akýchkoľvek zrážok, pokiaľ nebolo písomne dohodnuté niečo iné. Smerodajným pre dátum platby je dátum prijatia u predávajúceho. Platba šekom je vylúčená, pokiaľ nebola v jednotlivom prípade osobitne písomne dohodnutá. Pokiaľ objednávateľ nezaplatí k dátumu splatnosti, potom sa nezaplatené čiastky úročia odo dňa splatnosti 5% p. a.; uplatnenie vyšších úrokov a ďalších škôd spôsobených omeškaním zostáva nedotknuté.


(4)    Vyrovnanie s protinárokmi objednávateľa alebo zadržanie platieb na základe takýchto nárokov je prípustné iba vtedy, pokiaľ sú protinároky nesporné alebo právoplatne ustanovené.


(5)    Predávajúci je oprávnený, ešte nedodané dodávky, výkony alebo služby vykonať alebo poskytnúť na základe zálohovej platby alebo peňažnej záruky, pokiaľ mu po uzatvorení zmluvy budú známe okolnosti, ktoré v podstatnej miere znižujú bonitu objednávateľa a na základe ktorých je ohrozené zaplatenie otvorených pohľadávok predávajúceho objednávateľom z príslušného zmluvného vzťahu (vrátane z iných jednotlivých zákaziek, pre ktoré platí tá istá rámcová zmluva).

§ 4    Dodanie a dodacia lehota

(1)    Dodávky sú realizované zo závodu.


(2)    Predávajúcim prisľúbené lehoty a termíny dodávok, výkonov a služieb sú vždy platné iba približne, iba ak bola výslovne prisľúbená alebo dohodnutá pevná lehota alebo prisľúbený alebo dohodnutý pevný termín. Pokiaľ bolo dohodnuté zaslanie, vzťahujú sa dodacie lehoty a dodacie termíny na okamih odovzdania špeditérovi, dopravcovi alebo inak prepravou poverené tretie strany.


(3)    Predávajúci môže – bez ujmy svojich práv z oneskorenia objednávateľa – požadovať od objednávateľa predĺženie lehôt na dodanie dodávok, výkonov a služieb alebo posunutie termínov na dodanie dodávok, výkonov a služieb o časové obdobie, o ktoré objednávateľ nespĺňa svoje zmluvné povinnosti voči predávajúcemu.


(4)    Predávajúci neručí sa nemožnosť dodania alebo za oneskorenie dodania, pokiaľ sú spôsobené vyššou mocou alebo inými, v okamihu uzavretia zmluvy nepredvídateľnými udalosťami (napr. prevádzkové poruchy akéhokoľvek druhu, ťažkosti pri obstarávaní materiálov alebo energií, oneskorenia prepravy, štrajky, právoplatné výluky, nedostatok pracovných síl, energií a surovín, ťažkosti pri obstarávaní nevyhnutných úradných povolení, úradné opatrenia alebo neprichádzajúce, nesprávne alebo oneskorené zásobovanie dodávateľmi), za ktoré predávajúci nezodpovedá. Pokiaľ takéto udalosti predávajúcemu v podstatnej miere sťažia alebo neumožnia dodanie dodávky, výkonu alebo služby a prekážka nemá iba prechodné trvanie, je predávajúci oprávnený k odstúpeniu od zmluvy. V prípade prekážok s prechodným trvaním sa lehoty dodania dodávok, výkonov alebo služieb predlžujú alebo sa termíny dodania dodávok, výkonov alebo služieb posunú o časové obdobie trvania prekážky pripočítajúc primeranú lehotu pre nábeh. Pokiaľ nemožno od objednávateľa následkom oneskorenia očakávať prevzatie dodávky, výkonu alebo služby, môže tento okamžitým písomným vyhlásením voči predávajúcemu od zmluvy odstúpiť.


(5)    Ak sa na žiadosť objednávateľa oneskorí odvoz alebo expedícia, je predávajúci oprávnený, počnúc jeden týždeň po oznámení pripravenosti k odvozu alebo expedícii zo strany predávajúceho, požadovať od objednávateľa náklady, ktoré vzniknú skladovaním. V prípade skladovania prostredníctvom predávajúceho činia náklady na skladovanie 0,25 % fakturovanej sumy skladovaných predmetov dodávky za každý jeden uplynulý týždeň. Uplatnenie a preukázanie ďalších alebo nižších nákladov na skladovanie zostávajú vyhradené.


(6)    Predávajúci je k čiastkovým dodávkam oprávnený iba vtedy, ak

  •  je čiastková dodávka pre objednávateľa použiteľná v rámci znesiteľného účelu určenia,
  •  je zabezpečené dodanie zvyšného objednaného tovaru a
  •  objednávateľovi tým nevzniknú žiadne výrazné zvýšené výdavky alebo dodatočné náklady (iba ak, predávajúci prehlási prevzatie takýchto nákladov).


(7)    Ak sa predávajúci dostane s dodaním dodávky, výkonu alebo služby do oneskorenia, alebo sa mu z akéhokoľvek dôvodu znemožní dodanie dodávky, výkonu alebo služby, potom je ručenie a zodpovednosť predávajúceho na náhradu škody obmedzená do miery, ktorá je uvedená v § 8 týchto Všeobecných dodacích podmienok. Vylúčenie záruky, zodpovednosti a ručenia podľa ‎§ 4 (4) zostáva nedotknuté.

§ 5    Miesto plnenia, expedícia, balenie, prechod rizika, prevzatie

(1)    Miestom plnenia pre všetky záväzky a povinnosti vyplývajúce zo zmluvného vzťahu je obec Feldkirchen-Westerham, pokiaľ nebolo stanovené niečo iné. Pokiaľ predávajúci dĺži aj inštaláciu, potom je miestom plnenia to miesto, na ktorom sa má vykonať inštalácia.


(2)    Spôsob expedície a balenie podliehajú povinnému uváženiu predávajúceho.


(3)    Riziko prechádza na objednávateľa najneskôr s odovzdaním predmetu dodávky (pričom je smerodajný začiatok procesu nakládky) špeditérovi, dopravcovi alebo inak na vykonanie expedície určeným tretím stranám. To platí aj vtedy, ak sa vykonávajú čiastkové dodávky alebo predávajúci prevzal ešte aj iné výkony a služby (napr. expedíciu alebo inštaláciu). Ak sa expedícia alebo odovzdanie oneskorí v dôsledku okolnosti, ktorá je na strane objednávateľa, prechádza riziko na objednávateľa v deň, v ktorom je predmet dodávky pripravený na expedíciu a predávajúci túto skutočnosť oznámil objednávateľovi.


(4)    Náklady na skladovanie po prechode rizika znáša objednávateľ. V prípade skladovania prostredníctvom predávajúceho činia náklady na skladovanie 0,25 % fakturovanej sumy skladovaných predmetov dodávky za každý jeden uplynulý týždeň. Uplatnenie a preukázanie ďalších alebo nižších nákladov na skladovanie zostávajú vyhradené.
(5)    Predávajúci poisťuje zásielku proti krádeži, lomovým a prepravným škodám, škodám spôsobené ohňom a vodou alebo na ostatné poistenia schopné riziká iba na výhradné želanie objednávateľa a na jeho náklady.


(6)    Pokiaľ má po kúpnej zmluve prebehnúť prevzatie, môže zákazník prevzatie odmietnuť iba s poukázaním na nedostatok, ktorý znemožňuje alebo v značnej miere negatívne ovplyvňuje použitie predmetu dodávky. Predmet kúpy sa považuje za prevzatý, ak

  • je ukončené dodanie a v prípade, že má predávajúci vykonať aj inštaláciu, aj ukončená inštalácia,
  • predávajúci túto skutočnosť oznámil objednávateľovi s poukázaním na fiktívne prevzatie podľa tohto § 5 (6) a vyzval objednávateľa na prevzatie,
  •  od dodania alebo inštalácie uplynulo 12 pracovných dní alebo objednávateľ začal s používaním predmetu kúpy (napr. uviedol dodané zariadenie do prevádzky) a v takomto prípade od dodania alebo inštalácie prešlo 5 pracovných dní a
  •  alebo objednávateľ zanedbal prevzatie v priebehu tohto časového obdobia z iného dôvodu ako predávajúcemu oznámenému nedostatku, ktorý používanie predmetu kúpy znemožňuje alebo v podstatnej miere negatívne ovplyvňuje jeho používanie.


§ 6    Záruka, vecné nedostatky

(1)    Záručná doba činí jeden rok od dodania alebo od prevzatia, pokiaľ je potrebné prevzatie. Táto lehota neplatí pre nároky na náhradu škody zo strany objednávateľa vyplývajúce z ublíženia na živote, tele alebo zdraví alebo z úmyselného alebo hrubo nedbanlivého porušenia a nesplnenia povinností predávajúceho alebo jeho pomocníkov plnenia, ktoré sa premlčiavajú po uplynutí zákonných predpisov.


(2)    Dodávané predmety treba skontrolovať okamžite po odovzdaní objednávateľovi alebo ním určenej tretej strane. Vzhľadom na zrejmé nedostatky alebo iné nedostatky, ktoré by boli okamžite po dôkladnom preskúmaní zrejmé, sa považujú za kupujúcim ako schválené, pokiaľ predávajúci neobdrží do siedmich pracovných dní po odovzdaní písomnú reklamáciu. Vzhľadom na iné nedostatky sa dodané predmety dodávky považujú za kupujúcim ako schválené, pokiaľ predávajúci neobdrží do siedmich pracovných dní po okamihu výskytu nedostatku písomnú reklamáciu; pokiaľ bol nedostatok objednávateľovi zrejmý a známy pri normálnom používaní už v skorší okamih, je pre začiatok reklamačnej doby ale smerodajným tento skorší okamih. Na požiadanie predávajúceho treba reklamovaný predmet dodávky zaslať späť predávajúcemu s prepravou vyplatenou až k predávajúcemu. V prípade oprávnenej reklamácie uhradí predávajúci náklady najvýhodnejšieho spôsobu expedície; neplatí to vtedy, pokiaľ sa náklady zvýšia, pretože sa predmet dodávky nachádza na inom mieste ako na použitia v súlade s určením.


(3)    Pri vecných nedostatkoch dodaných predmetov je predávajúci povinný a oprávnený vybrať si v podľa neho primeranej lehote najskôr dva krát odstránenie nedostatkov alebo náhradné dodanie dodávky. V prípade zlyhania, tzn. nemožnosti, neúnosnosti, odmietnutia alebo neprimeraného oneskorenia odstránenia nedostatkov alebo náhradného dodania dodávky, môže objednávateľ odstúpiť od zmluvy alebo primerane znížiť kúpnu cenu.


(4)    Spočíva nedostatok na zavinení predávajúcim, môže objednávateľ podľa predpokladov stanovených v ‎§ 8 požadovať náhradu škody.


(5)    V prípade nedostatkov konštrukčných prvkov, ktoré predávajúci nedokáže odstrániť z licenčno-právnych alebo skutočných dôvodov, bude si predávajúci podľa vlastného výberu uplatňovať nároky na záruku, ručenie a zodpovednosť voči výrobcovi, resp. subdodávateľom za účet objednávateľa alebo ich odstúpi objednávateľovi. Nároky na záruku, ručenie a zodpovednosť voči predávajúcemu pretrvávajú pri nedostatkoch takéhoto druhu za ostatných predpokladov a podľa pravidiel týchto Všeobecných dodacích podmienok iba vtedy, pokiaľ bolo súdne presadenie vyššie uvedených nárokov voči výrobcovi, resp. subdodávateľom neúspešné, alebo je napríklad na základe nesolventnosti beznádejné. Počas trvania právneho sporu je premlčanie dotknutých nárokov na záruku, ručenie a zodpovednosť objednávateľa voči predávajúcemu pozastavené.


(6)    Záruka, ručenie a zodpovednosť zaniká, keď sa predmet dodávky používa neodborne a v rozpore s určením alebo objednávateľ bez súhlasu predávajúceho pozmenil alebo nechá tretími stranami pozmeniť predmet dodávky a odstránenie nedostatkov sa tým znemožní alebo neúnosne sťaží. V každom prípade musí objednávateľ znášať zmenou vznikajúce zvýšené výdavky odstránenia nedostatkov.


(7)    V jednotlivom prípade s objednávateľom dohodnuté dodanie použitých predmetov sa realizuje s vylúčením akejkoľvek záruky, ručenia a zodpovednosti za vecné nedostatky.

§ 7    Práva ochrany

(1)    Podľa pravidiel tohto ‎§ 7 ručí predávajúci za to, že predmet dodávky je oslobodený od práv ochrany priemyselného vlastníctva alebo autorských práv tretích strán. Každý zo zmluvných partnerov bude bezodkladne informovať druhého zmluvného partnera o tom, pokiaľ sa voči nemu uplatnia nároky z porušenia takýchto práv.


(2)    V prípade, že predmet dodávky porušuje právo ochrany priemyselného vlastníctva alebo autorské právo tretích strán, zmení alebo vymení predávajúci podľa vlastného výberu a na vlastné náklady predmet dodávky takým spôsobom, aby už neboli porušované práva tretích strán, ale predmet dodávky naďalej bude spĺňať zmluvne dohodnuté funkcie, alebo zaobstará objednávateľovi uzatvorením licenčnej zmluvy právo na používanie. Ak sa to predávajúcemu nepodarí v priebehu primeraného časového obdobia, je objednávateľ oprávnený odstúpiť od zmluvy alebo primerane znížiť kúpnu cenu. Prípadné nároky na náhradu škody zo strany objednávateľa podliehajú obmedzeniam ‎§ 8 týchto Všeobecných dodacích podmienok.


(3)    Pri porušeniach práv predávajúcim dodanými produktmi, bude si predávajúci podľa vlastného výberu uplatňovať nároky na záruku, ručenie a zodpovednosť voči výrobcovi, resp. subdodávateľom za účet objednávateľa alebo ich odstúpi objednávateľovi. Nároky voči predávajúcemu pretrvávajú v takýchto prípadoch podľa pravidiel tohto § 7 iba vtedy, pokiaľ bolo súdne presadenie vyššie uvedených nárokov voči výrobcovi, resp. subdodávateľom neúspešné, alebo je napríklad na základe nesolventnosti beznádejné.

§ 8    Ručenie a zodpovednosť spôsobené zavinením

(1)    Ručenie a zodpovednosť predávajúceho na náhradu škody z akéhokoľvek právneho dôvodu, predovšetkým z dôvodu nemožnosti, oneskorenia, nedostatočnej alebo nesprávnej dodávky, porušenia zmluvy, porušenia povinností počas jednaní o zmluvách a nedovoleného jednania je, pokiaľ sa pritom jedná práve o zavinenie, obmedzené podľa pravidla tohto § 8.


(2)    Predávajúci neručí v prípade jednoduchej nedbanlivosti svojich orgánov, zákonných zástupcov, zamestnancov alebo ostatných pomocníkov plnenia, pokiaľ sa nejedná o porušenie podstatných zmluvných povinností. Zmluvne podstatné sú povinnosť včasného dodania a inštalácia predmetu dodávky, jeho oslobodenie od právnych nedostatkov ako aj od takých vecných nedostatkov, ktoré by viac ako iba nepodstatne negatívne ovplyvňovali jeho funkčnosť a upotrebiteľnosť, ako aj poradenské, ochranné a dozorné povinnosti, ktoré majú objednávateľovi umožniť zmluvne dohodnuté používanie predmetu dodávky alebo majú za účel ochranu zdravia alebo života personálu objednávateľa alebo ochranu jeho vlastníctva a majetku pred značnými škodami a značným poškodením.


(3)    Pokiaľ predávajúci podľa § 8 (2) v podstate ručí za náhradu škody, je toto ručenie obmedzené na škody, ktoré predávajúci pri uzavretí zmluvy predvídal ako možný následok porušenia zmluvy alebo ktoré mal pri využití v obchode obvyklej dôslednosti predvídať. Nepriame škody a následné škody, ktoré sú následkom predmetu dodávky, podliehajú okrem toho iba náhrade, pokiaľ možno takéto škody typickým spôsobom očakávať pri použití predmetu dodávky v súlade s určením.


(4)    V prípade ručenia za jednoduchú nedbanlivosť je povinnosť náhrady zo strany predávajúceho za vecné škody a za z toho vyplývajúce ďalšie majetkové ujmy obmedzená na čiastku EUR 10 000 za každú jednu škodovú udalosť, aj keď sa jedná o porušenie podstatných zmluvných povinností.


(5)    Vyššie uvedené vylúčenia a obmedzenia záruky, zodpovednosti a ručenia platia v rovnakom rozsahu v prospech orgánov, zákonných zástupcov, zamestnancov a ostatných pomocníkov plnenia predávajúceho.


(6)    Pokiaľ poskytuje predávajúci technické informácie alebo je poradensky činný a toto poradenstvo nepatrí do jeho dlžného, zmluvne dohodnutého rozsahu výkonov a služieb, deje sa to bezodplatne a s vylúčením akéhokoľvek ručenia a zodpovednosti.


(7)    Obmedzenia tohto ‎§ 8 neplatia pre ručenie a zodpovednosť predávajúceho z dôvodu úmyselného chovania, pre garantované charakteristické znaky vlastností, z dôvodu ublíženia na živote, tele alebo zdraví alebo podľa zákona o zodpovednosti za chyby výrobku.

§ 9    Výhrada vlastníckeho práva

(1)    Následne dohodnutá výhrada vlastníckeho práva slúži na zaistenia a zabezpečenie všetkých práve pretrvávajúcich terajších a budúcich pohľadávok predávajúceho voči kupujúcemu z pretrvávajúceho dodávateľského vzťahu medzi zmluvnými partnermi o elektronických polotovaroch a hotových produktoch.


(2)    Kupujúcemu dodaný tovar zo strany predávajúceho zostáva až do úplného zaplatenia všetkých zaistených pohľadávok vlastníctvom predávajúceho. Tovar ako aj podľa nasledujúcich ustanovení na ich miesto nastupujúci, tovar s výhradou vlastníckeho práva bude následne pomenovaný ako „tovar s výhradou vlastníctva až do zaplatenia“.


(3)    Kupujúci uschová tovar s výhradou vlastníctva až do zaplatenia za/pre predávajúceho bezodplatne.


(4)    Kupujúci je oprávnený, až po vznik prípadu zhodnotenia (oddiel 9) v riadnom obchodnom styku spracovávať a predávať tovar s výhradou vlastníctva až do zaplatenia. Zástavy a prevody do vlastníctva iného ako zábezpeky sú neprípustné.


(5)    Ak je tovar s výhradou vlastníctva až do zaplatenia spracovávaný kupujúcim, platí ako dohodnuté, že sa spracovávanie vykonáva v mene a za účet predávajúceho ako výrobcu a predávajúci nadobúda bezprostredne vlastníctvo alebo – ak sa spracovávanie vykonáva z materiálov/látok od viacerých vlastníkov alebo hodnota spracovávanej veci je vyššia ako hodnota tovaru s výhradou vlastníctva až do zaplatenia – spoluvlastníctvo (podielové spoluvlastníctvo) na novej vytvorenej veci v pomere hodnoty tovaru s výhradou vlastníctva až do zaplatenia voči hodnote novej vytvorenej veci. Pre prípad, že by takéto nadobudnutie vlastníctva u predávajúceho nenastal, prenáša kupujúci už teraz svoje budúce vlastníctvo alebo – vo vyššie uvedenom pomere – spoluvlastníctvo na novej vytvorenej veci ako zábezpeku predávajúcemu. Ak sa tovar s výhradou vlastníctva až do zaplatenia spojí s inými vecami do jednej jednotnej veci alebo sa neoddeliteľne zmieša a pokiaľ treba na jednu z ostatných vecí prihliadať ako na hlavnú vec, potom prenáša predávajúci, pokiaľ mu patrí hlavná vec, kupujúcemu podielovo spoluvlastníctvo na jednotnej veci v pomere uvedenom vo vete 1.


(6)    V prípade ďalšieho predaja tovaru s výhradou vlastníctva až do zaplatenia odstupuje kupujúci pre istotu už teraz z toho vznikajúcu pohľadávku voči nadobúdateľovi – pri spoluvlastníctve predávajúceho na tovare s výhradou vlastníctva až do zaplatenia podielovo zodpovedajúco podielu spoluvlastníctva – predávajúcemu. To iste platí pre pohľadávky, ktoré nastupujú na miesto tovaru s výhradou vlastníctva až do zaplatenia alebo vzniknú inak s ohľadom na tovar s výhradou vlastníctva až do zaplatenia, ako napr. nároky na odškodnenie, z poistenia, poistné nároky alebo nároky z nedovoleného jednania v prípade straty alebo zničenia. Predávajúci odvolateľne zmocňuje a oprávňuje kupujúceho, predávajúcemu odstúpené pohľadávky inkasovať pod vlastným menom. Predávajúci smie toto zmocnenie a oprávnenie k inkasovaniu odvolať iba v prípade zhodnotenia.


(7)    Pokiaľ na tovar s výhradou vlastníctva až do zaplatenia pristupujú tretie strany, predovšetkým exekúciou, upozorní ich kupujúci okamžite na vlastníctvo predávajúceho a predávajúceho o tom informuje, aby mu umožnil uplatnenie svojich vlastníckych práv. Pokiaľ tretia strana nie je schopná zaplatiť predávajúcemu v tejto súvislosti vzniknuté súdne alebo mimosúdne trovy a náklady, ručí za ne predávajúcemu kupujúci.


(8)    Predávajúci sprístupní tovar s výhradou vlastníctva až do zaplatenia ako aj na jeho miesto nastupujúce veci alebo pohľadávky, pokiaľ ich hodnota prekročí výšku zaistených a zabezpečených pohľadávok o viac ako 50 %. Výber následne uvoľňovaných predmetov prináleží predávajúcemu.


(9)    Odstúpi predávajúci pri jednaní, resp. konaní kupujúceho v rozpore so zmluvou – predovšetkým pri omeškaní platby – od zmluvy (prípad zhodnotenia), má predávajúci právo na vyžiadanie vydania tovaru s výhradou vlastníctva až do zaplatenia.

§ 10    Záverečné ustanovenia

(1)    Ak je objednávateľ obchodníkom, právnou osobou verejného práva alebo verejnoprávnym oddeleným majetkom určitej osoby/určitých osôb so zvláštnym režimom alebo nemá v Spolkovej republike Nemecko žiadne všeobecné miesto súdnej príslušnosti, potom je miestom súdnej príslušnosti v prípade eventuálnych sporov medzi predávajúcim a objednávateľom podľa výberu predávajúceho mesto Rosenheim alebo sídlo objednávateľa. V prípade žalôb voči predávajúcemu je v takýchto prípadoch ale výlučným miestom súdnej príslušnosti mesto Rosenheim. Záväzné zákonné ustanovenia o výlučnom mieste súdnej príslušnosti zostávajú od tejto úpravy nedotknuté.


(2)    Vzťahy medzi predávajúcim a objednávateľom podliehajú výlučne právu Spolkovej republiky Nemecko. Dohoda Organizácie spojených národov o zmluvách o medzinárodnom predaji tovarov zo dňa 11. apríla 1980 (CISG) neplatí.


(3)    Pokiaľ obsahujú zmluva alebo tieto Všeobecné dodacie podmienky medzery v úprave, platia a považujú sa na doplnenie týchto medzier tie právne účinne úpravy ako dohodnuté, ktoré by zmluvní partneri dohodli podľa hospodárskeho stanovenia cieľa zmluvy a za účelom týchto Všeobecných dodacích podmienok, keby medzeru v úprave poznali.

Poznámka:

Klient berie na vedomie, že predávajúci ukladá údaje zo zmluvného vzťahu v súlade s § 28 spolkového zákona o ochrane údajov za účelom spracovania údajov a vyhradzuje si právo preniesť údaje tretím stranám (napr. Poisťovniam), pokiaľ je to potrebné na splnenie zmluvy.

Od septembra 2016